crime

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ- ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ- ಅಪ್ರಪ್ತಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ-ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.

Thursday, March 22, 2018

CRIMES AS ON 22-03-2018  BLOG  22-03-2018
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt ; [ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ oÁuÉ ]

¢£ÁAPÀ-22/03/2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ oÁuÁ ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛUÉ ¸ÉÃjzÀ PÁnPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÉæ¨ÉÊ°£À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¨sÀzÁæ £À¢¬ÄAzÀ ¸ÀAiÀÄåzï CºÀªÀÄäzï JA§ÄªÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁuÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨É½UÉÎ 5-45 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ E¯ÁSÁ fÃ¥ï £ÀA PÉ J 14 f 719 gÀ°è ºÉÆgÀlÄ ºÉƼɨɼÀUÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÁnPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÉæ¨É樀 ºÀwÛgÀzÀ ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 6-15 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â D¸Á«ÄAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ »rAiÀÄ®Ä ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀÄß ¸ÀݼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß w½AiÀįÁV ¸ÀAiÀÄåzï CºÀªÀÄäzï ©£ï ¸ÀAiÀÄåzï §ÄqÉÃ£ï ¸Á¨ï 38 ªÀµÀð ªÀÄĹèA d£ÁAUÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÁ¸À :PÁnPÉgÉ ¸ÀPÉæ¨É樀 UÁæªÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ vÁ®ÆèPï JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ. £ÀÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÝ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¥sÁªÀÄð mÁæPïÖ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæPÀÖgï EAf£ï DVzÀÄÝ, EzÀgÀ £ÉÆAzÁt ¸ÀASÉå PÉ.J-14-n-J-4546 DVzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ mÉæöÊ®gï £ÉÆAzÁt ¸ÀASÉå : PÉ.J 14 © 0023 DVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj mÉæöÊ®gï £À°è MAzÀÄ ¯ÉÆÃr£ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊ®gï £À CAzÁdÄ ¨É¯É 7,00,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ½£À ¨É¯É 5,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CAvÁ ¥ÀAZÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæPÀÖgï EAf£ï ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊ®gï £ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ zÁR°¹zÀ ¥Àæ ªÀ ªÀgÀ¢

CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl [ ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ]

ದಿನಾಂಕ:22-03-2018 ರಂದು ನಾನು ಸಂಜೆ 6.00 ಪಿಎಂ ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಾತ್ಮೀದಾರರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಬೂದಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಜೆ 6.45 ಪಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಬೂದಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗುಂಪು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದವನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಲಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, 30 ವರ್ಷ, ಭೋವಿ ಜಾತಿ, ವ್ಯವಸಾಯ ಕೆಲಸ ವಾಸ ಬೂದಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ದಾಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 90 ಎಂ ಎಲ್ ನ  Hywords Cheers Whisky ಯ ತೆರೆದ (ಓಪೆನ್ ಆದ) 28 ಪೌಚ್ ಗಳು ಇದ್ದು ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ 770 /- ರೂಗಳು ಇದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ 02 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೋ ಲೋಟ ಇದ್ದು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತಾ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿಯಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಇದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಂಜೆ 7.30 ನಿಂದ 8.30 ಪಿಎಂ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕರೆ ತಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅಮಾನತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆ, ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ 8.55 ಗೆ ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರ ವ ವರದಿ ಸಾರಾಂಶ

   N.¹ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt [ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉ]
ದಿನಾಂಕ : 22-03-2018 ರಂದುಪಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಓಸಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಮತ್ತು ಪಿಸಿ 1015 ವಸಂತ ರವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಸವಲಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಹನುಮಂತನಗರದ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಓ.ಸಿ. ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮಾನ್ಯರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಧಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ  ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಗಿರೀಶ ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ  31 ವರ್ಷ ಸಾಧುಶೆಟ್ಟಿ ಜನಾಂಗ ವಾಸ ವಿನೋಬನಗರ 4 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ರವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಆತನ ವಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಒಟ್ಟು 1575/- ರೂ ನಗದು ಹಣ , ಒಂದು ಓಸಿ ಚೀಟಿ , ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನನ್ನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರ ವರದಿ, ಪಂಚನಾಮೆ, ಮತ್ತು ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಜರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರ ವರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣಾ ನೇರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಅಸಂಜ್ಞೇಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದರಿಂದ 78(3) ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡುಪ್ರ ವ ವರದಿದಾಖಲುಮಾಡಿತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ.

     N.¹ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt ; [zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ]
ದಿನಾಂಕ:-22/03/2018 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 8-00 ಪಿಎಂಗೆ ನಾನು ಠಾಣಾ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ  ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಎಸ್ ಐ.  ಮಾನ್ಯ  ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೆರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಬಾಗ ರವರು  ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ,  ದಿನಾಂಕ: 22/03/2018 ರಂದು ಹೆಚ್ ಸಿ 591 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಚಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಬಾಗ ರವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಓಸಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೋಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ  ಅವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಸಿ 427 ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಪಿಸಿ 899 ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ ರವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ  ಓ.ಸಿ. ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ, ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ  ಸುಮಾರು 5-30 ಪಿ ಎಂ ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಶಫಿ @ ಅಯಿಲ್  ಶಫಿ ಎಂಬಾತನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಓಸಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ಬಾಂಬೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ, 1/- ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅತನ  ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ  ವರದಿಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ದಾಳಿಮಾಡಿ ಅರೋಪಿ ಶಫಿವುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸತ್ತಾರೆ ಖಾನ್ 56 ವರ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ವಾಸ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ 4 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈತನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಓಡಿ ಜೋಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 1165/- ನಗದು  ಒಂದು ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಓಸಿ ಚೀಟಿ ಯನ್ನು  ಪಂಚನಾಮೆಯೆ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರ ವ ವರದಿ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.

SHIMOGA DISTRICT CRIMES ON 21-3-18
CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl [ ºÉƸÀªÀÄ£É oÁuÉ ¨sÀzÁæªÀw]

ದಿನಾಂಕ: 20/03/2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸಮನೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ 1306,ಪಿ.ಸಿ 2066, ರವರೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ನಗರ ,ಮಾರುತಿ ನಗರ ,ಯರೇಹಳ್ಳಿ,ಹಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೇ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ  ಭದ್ರಾ ಕಿರು ಚಾನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಸಾಮಿಯು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀರುವುದಾಗಿ ಬಾತ್ಮೀದಾರರಿಂದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 7.30 ಪಿ.ಎಂ ಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಸಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಕೇಳಲಾಗಿ 1) ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 44 ವರ್ಷ, ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗ, ಕಿರಣಿ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ, ವಾಸ ಹಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಭದ್ರಾವತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ1) 90 ML ORIGINAL CHOICE WHISKY  01 ಪೌಚ್  ಮತ್ತು 2) 90 ML BAGPIPER  WHISKY  05 ಪೌಚ್ ಗಳು,ಹಾಗೂ 3) 180 ML BAGPIPER WHISKY  01 ಪೌಚ್ ಪೌಚ್ ಗಳಿದ್ದು ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ  02 ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಖಾಲಿ ಲೋಟಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮದ್ಯವು 720ಮಿಲಿ ಗ್ರಾಂ ಇರುವುದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 365 ರೂ ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  

   CPÀæªÀÄ UÁAeÁ ªÀiÁgÁl [ ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ]

ದಿ:21-03-18 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖೇನ ನೀಡಿದ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಲ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಮಾನು ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಆಸಾಮಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಧಾರೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆಸಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ  ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿರ್ಯದಿದಾರರು ಶ್ರೀ ಅಭಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸೋಮನಾಳ್ ಪಿಎಸ್ಐ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಪಂಚರಾದ 1. ಜಯರಾಮ್.ಕೆ @ ಬನ್ನು ಮತ್ತು 2. ಶೇಖ್ ಜಾವೀದ್ ರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕ್ರೈಂ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಎಎಸ್ಐ ನವೀನಕುಮಾರ್, ಹೆಚ್.ಸಿ-591 ಎಸ್.ಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹೆಚ್.ಸಿ-427 ಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಸಿಪಿಸಿ 899 ಚಂದ್ರಾನಾಯ್ಕ, ಸಿಪಿಸಿ 1015 ವಸಂತ ಹಾಗೂ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ. 455, 601 ರವರುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ನಂತರ ಪಂಚರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.40 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.50 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ವೈನ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗದ ಅರಳಿ ಮರದ ಬಳಿ ನಿಂತು ಮರೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸದರಿಯವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಕೇಳಲಾಗಿ, 1]ಸಂತೋಷ @ ಸಂತು ಬಿನ್ ರವಿಕುಮಾರ್, 21 ವರ್ಷ, ತಮಿಳು ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಜಾತಿ, ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ವಾಸ ಇಂದಿರಾ ಬಡಾವಣೆ, ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಗುಡ್ಡೇಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 2] ಕುಮಾರೇಶ್ @ ಕುಮ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಣಿ, 22 ವರ್ಷ, ತಮಿಳು ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಜಾತಿ, ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ, ವಾಸ ವಾಸ ಇಂದಿರಾ ಬಡಾವಣೆ, ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಗುಡ್ಡೇಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರುಗಳಿಂದ 100 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ 200/- ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4.30 ಗಂಟೆಯವರಗೆ ಜರುಗಿಸಿದ ಪಂಚನಾಮೆ ಮುಖೇನ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿದ 100 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿ “ಡಿಪಿಎಸ್” ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೀಲು ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿದ 100 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆಸಾಮಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 200/- ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಅಮಾನತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಈ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ .

M ¹ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt ; [ PÉÆÃmÉ oÁuÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ ] ,

ದಿನಾಂಕ 21/03/18 ರಂದು ಸಂಜೆ 05-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಮಾನ್ಯ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು ನೀಡಿದ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 21/03/18 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಳುರಾಮ್‌‌ ಬಿನ್‌ ಲಸ್ಸಾಜಿ ಈತನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್‌‌ ಗಾಂದಿ ಬಜಾರ್‌‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಒಸಿ ಮಟ್ಕ ಜೂಜಾಟ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಹಾಗೂ ಪಚರೊಡನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-45 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಓಸಿ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಳುರಾಮ್‌ ಬಿನ್‌ ಲಸ್ಸಾಜಿ ಈತನಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಓಸಿ ಮಟ್ಕ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 2250/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಓಸಿ ನಂಬರ್‌‌  ಬರೆದ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಮತ್ತು ಓಸಿ ನಂಬರನನ್ನು ಬರೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಒಂದು ಬಾಲ್‌ ಪೆನ್‌‌ ನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಆರೋಪವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣಾ ಎನ್‌ಸಿ ನಂ 17/2018 ರಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿ.ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರ.ವ ವರದಿ.

 M ¹ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt ; [  zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ  oÁuÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ ] ,

1. ದಿವಸ ಅಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 21/03/2018  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖೇನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಮಾಡ್ರನ್ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ .ಸಿ. ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ. 591, 427, 498, 3159 ಮತ್ತು ಸಿಪಿಸಿ 1015, 899 ಮತ್ತು  ಪಂಚರಾದ 1]ಸೈಯದ್ ಸಾದಾತ್, 2]ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ರವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಮಾಡ್ರನ್ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ತೆರಳಿ .ಸಿ. ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ 1]ಹಾಬೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, 40 ವರ್ಷ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲಸ, ವಾಸ ಆಜಾದ್ ನಗರ, ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 2]ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, 25 ವರ್ಷ, ಗೋಬಿ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ, ವಾಸ ಆರ್.ಎಂ.ಎಲ್. ನಗರ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರವರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಓ.ಸಿ. ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 3360/- ರೂಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಓ.ಸಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4.00 ಗಂಟೆಯವರಗೆ ಜರುಗಿಸಿದ ಪಂಚನಾಮೆ ಮುಖೇನ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, .ಸಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಬೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ  ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ನೀಡಿದ ವರದಿ ದೂರನ್ನು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಡೆದು ಠಾಣಾ ಎನ್ಸಿ ನಂ.47/2018  ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ನಾನ್‌ಕಾಗ್ನೈಜಬಲ್‌ ದೂರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಪೂರೈಸಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಪಿಸಿ 768 ಶ್ರೀಧರ ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.  

 CPÀæªÀÄ EnÖUÉ UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæPÀgÀt ; [ ¸ÉÆgÀ§ oÁuÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ ] ,

ಪಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ:-21/03/18 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾತ್ಮಿದಾರರಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಉದ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಹೆಚ್ ಸಿ-3167 ಮತ್ತು ಪಿಸಿ-921,2103,738 ರವರು ಇಲಾಖಾ ಜೀಪ್ ಆದ ಕೆಎ-14-ಜಿ-8888  ರಲ್ಲಿ ಉದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಂಗಾರ ದಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-15 ಪಿಎಂ ಗಂಟೆಗೆ  ಹೋಗಿ  ಹೆಚ್ ಸಿ-3167 ರವರ ಮುಖೇನ  ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ  1)ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ,ವಾಸ-ಸುತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ,ಸೊರಬ ತಾ|| ಮತ್ತು 2)ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಯಲ್ಲಪ್ಪ,40 ವರ್ಷ,ವಾಸ-ಸುತ್ತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ,ಸೊರಬ ತಾ||ರವರುಗಳನ್ನು ಸದ್ರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪಂಚರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದು.ಸರಿಯವರುಗಳು ಒಪ್ಪಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯವರು,ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಚರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಪನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ,ಮರಗಳ ಮದ್ಯೆ ನಾವುಗಳು ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು.ಉದ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಲಾರಿ,ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟರ್,ಒಂದು 407ಲಾರಿ & ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಂಚರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ 1)ಒಂದು ಟಾಟಾ ಲಾರಿ ಎಂಹೆಚ್-06-ಕೆ-3290 ರ ನಂಬರಿದ್ದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು.ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳಲಾಗಿ ಕೋಟೇಶ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ,26 ವರ್ಷ,ಕುರುಬ ಜನಾಂಗ,ವಾಸ-ಮಂತಗಿ ಗ್ರಾಮ,ಹಾನಗಲ್ ತಾ|| ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು.ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳಲಾಗಿ ಜಯಂತ ವಾಸ-ಸುಂಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ,ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.2)ಕೆಎ-27 ಎ-7735 ಕ್ಯಾಂಟರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು.ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಶಿವು ಬಿನ್ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ,25 ವರ್ಷ,ಕಾಮಾಟಿಗರ ಜನಾಂಗ,ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ,ವಾಸ-ಹಣಜಿ ಗ್ರಾಮ,ಸೊರಬ ತಾ||.ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು.ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲೇಶ ಬಿನ್ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ 3)ಲಾರಿ 407 ನ ಕೆಎ-31-8057 ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು.ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳಲಾಗಿ ರಾಜೇಶ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ,25 ವರ್ಷ,ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜನಾಂಗ,ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ,ವಾಸ-ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು.ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರು ರಾಜಣ್ಣ ವಾಸ-ಹಣಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ 4)ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು.ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು.ಎಂಜಿನ್ ನಂ:-ZHG2KBA3291 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ:-MDNADAGXAH20 ಅಂತಾ ಇದ್ದು.ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸಕೇಳಲಾಗಿ ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ,27 ವರ್ಷ,ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗ,ವಾಸ-ಜಡೆ ಗ್ರಾಮ,ಸೊರಬ ತಾ||.ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳಲಾಗಿ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ವಾಸ-ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ,ಸೊರಬ ತಾ|| ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಸದರಿ ಚಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಪರವಾನಗಿ ಇದೆಯೆ? ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಸದರಿ ಒಟ್ಟು 900 ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 10000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳಬಹುದು ಎಂದು ಪಂಚರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಸದರಿ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರುಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ವಂಚಿಸಿ,ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ 3 ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 1 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4-30 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಪಂಚರುಗಳ ಸಮಕ್ಷಮ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು,ಚಾಲಕರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ   ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿ ಠಾಣೆಗೆ 4-45 ಗಂಟೆಗೆ  ಬಂದು ಸ್ವ- ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ  ಸ್ವ-ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವ- ದೂರನ್ನು ಠಾಣಾ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಓ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರ ವ ವರದಿ.

Tuesday, March 20, 2018

CRIMES ON 20.03.18ªÀAZÀ£É [ ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà oÁuÉ ]
¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ ²æêÀÄw PÀĸÀĪÀĪÀÄä PÉÆÃA ªÉÄʯÁgÀ¥Àà,70 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄÛgÀ d£ÁAUÀªÀÄ£É PÉ®¸À ªÁ¸À CA§gÀUÉÆ¥Àà UÁæªÀIJPÁj¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ.¥sÉÆÃ£ï £ÀA-9901793292 F ¢ªÀ¸À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20-03-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¹ì£À°è ²gÁ¼ÀPÉÆ¥ÀàPÉÌ §AzÉ£ÀÄ. §¸ïì E½zÀÄ £ÁqÀ PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ C¯Éè §¸ÁÖöåAqï £À°è ¤AwzÀÝ 02 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ £À£ÀߣÉß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀªÀÄä £ÁªÀÅ PÀÄgÀħgÀÄ »gÉÃdA§ÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹zÉÝêÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆÃUÀå ¸Àj¬Ä®è CªÀ½UÉ C¥ÀgÉñÀ£ï ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉAiÀÄ°èzÉÝãÉ. CªÀ½UÉ PÀgÉAmï C¥ÀgÉõÀ£ï ªÀiÁr¹zÀgÉ M¼ÉîAiÀÄzÉÆà CxÀªÁ PÉʬÄAzÀ ªÀiÁr¹zÀgÉ M¼ÉîAiÀÄzÉÆà CAvÀ PÉýzÀ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÉʬÄAzÀ C¥ÀgÉõÀ£ï ªÀiÁr¹zÀgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ CAvÀ ºÉý C°èAzÀ ¹ÃzÁ £ÁqÀ PÀbÉjUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä ¸Á°£À°è ¤AvÀÄPÉÆArzÉÝ DUÀ D 02 d£À ªÀÄvÉÛ £À£ÀߣÀÄß »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ £ÁqÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ §A¢zÀÝgÀÄ. HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ £ÁqÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ HlPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ ¤ªÀÄäzÉ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄrPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ, ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ C¯Éè ºÉÆgÀUÀqÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ D C¥ÀjavÀ 02 d£À §AzÀªÀgÉà E°è PÀÆgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è zÉêÀ¸ÁÜ£À EzÉ ¨ÁgÀªÀÄä C¯Éè PÀÆgÉÆÃt CAvÀ ºÉý ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ gÁªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀgÉõÀ£ï ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AUÁgÀ EzÉ F §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆr CAvÀ PÉýzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ ºÉýzÉ. DUÀ D 02 d£À C¥ÀjavÀgÀ°è M§â £ÀªÀÄä §AUÁgÀ F jÃw EzÉ ¤ªÀÄä §AUÁgÀ AiÀiÁªÀ jÃw EzÉ vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¹ CAvÀ PÉýzÀ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £À£Àß PÉÆgÀ½£À°è §AUÁgÀzÀ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¹zÉ, DUÀ D ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀgÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ M§â ªÀåQÛ £À£Àß ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛUÉ J°è £À£Àß ¸ÀgÀ CAvÀ PÉýzÉ DUÀ CªÀ£ÀÄ E¯Éè EzÁÝ£É PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É vÁ¼ÀÄ CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §gÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÀݱÀ¢AzÀ £À£Àß PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ 25 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý £À¤ßAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁ¸À ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ ¸ÀÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀzÀ CAzÁdÄ ¨É¯É 67,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ 02 d£À C¥ÀjvÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ £À£Àß §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÉÆr¹ CªÀgÀ ªÉÄïɠ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃj ¤ÃrzÀ zÀÆj£À.¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁR°¹zÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢.

CRIMES AS ON 19-03-2017


BLOG  AS ON  19-03-2018
1. vÀÄAUÁ £ÀUÀgÀ oÁuÉ    :   ಅಕ್ರಮ ಗಾಂಜಾ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt
ದಿನಾಂಕ:-19.03.2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತುಂಗಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪದ್ಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗ ವಾಸಿಯಾದ ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಎಂಬುವನು ತನ್ನ ಸಹಚರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ಪದ್ಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವವಾಗಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಾಂಜ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾತ್ಮಿದಾರರಿಂದ  ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ 1] ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಖಲೀಲ್ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವಾಸ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪದ್ಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗ ಗೋಪಾಳ ಬಡಾವಣೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಈತನನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಈತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ದುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ  ಇದನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಪಂಚರು ಇದು ಗಾಂಜಾ ಎಂದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಈತನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಗಾಂಜವನ್ನು  ತೂಕ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿಸಿ 1102 ರಾಜು ಇವರ ಮುಖೇನ ಒಂದು ತೂಕದ ತಕಡಿ ಮಾಪನವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾಂಜಾವನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 150 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 4500/- ರೂ ಗಳಾಗಹುದು ಎಂದು  ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಪಂಚರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈತನಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಅಸಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಅಸಾಮಿಗಳು ಮೋಸಿನ್, ಶಾರುಖ್ @ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ, ಸಾದು @ ಸಾದಿಖ್, ಶಕೀಲ್ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಈತನ ಬಳಿ ದೊರೆತ ಗಾಂಜಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾರುಖ್ @ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ಈತನು ತಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾರು ಸಮಪಾಲು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಈತನ ಬಳಿ ನಗದು ಹಣ 200/- ರೂಗಳು ದೊರೆತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಐದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವರುಗಳ ಬಳಿ ದೊರೆತ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು 50 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಎರಡು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರತೇಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಮೊಹರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಪಂಚರ ಸಹಿಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದ ಗಾಂಜಾದ ಚೀಲವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದು ಉಳಿದ ಗಾಂಜವನ್ನು ಹಾಗೂ 200/- ರೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಈತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಸಂಜೆ 7.45 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 8.45 ಪಿಎಂ ವರೆಗೆ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು.   ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 1] ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ 2] ಮೋಸಿನ್, 3] ಶಾರುಖ್ @ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ, 4] ಸಾದು @ ಸಾದಿಖ್, 5] ಶಕೀಲ್ ಇವರುಗಳು ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವ ದೂರು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣದೊಂದಿಗೆ 1] ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಅರೊಪಿತನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರ..ವರದಿ

   2. E¹EJ£ï ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ : CPÀæªÀÄ .ಸಿ. ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ¥ÀæPÀgÀt
: ದಿನಾಂಕ:19-03-18 ರಂದು 08-10 ಪಿ.ಎಂ.. ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ. ಎಎಸ್ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರು ಮತ್ತು ಅಮಾನತ್ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶ. ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ. ಸಾಹೇಬರವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌‌‌ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ .ಸಿ. ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ರವರು ಹೆಚ್.ಸಿ. 633 ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಹೆಚ್.ಸಿ. 650 ಜಗದೀಶ್, ಹೆಚ್.ಸಿ. 575 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರವರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಟು ಪಿಳ್ಳಂಗೆರೆ, ಭದ್ರಾಪುರ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೋಡುಮಗ್ಗಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 04-30 ಪಿ.ಎಂ.ಗೆ ಕೂಡ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಾಜಿ ಕುಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಓ.ಸಿ. ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಓ.ಸಿ. ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ (1) ನ್ಯಾಮತುಲ್ಲಾ ವಾಸ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (2) ಬಾಬಣ್ಣ ವಾಸ ಎಮ್ಮೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಇವರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, .ಸಿ. ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 3 .ಸಿ. ಚೀಟಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 5180/-ರೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪಂಚನಾಮೆ ಜರುಗಿಸಿ ಅಮಾನತ್‌‌ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 43/2018 ಕಲಂ: 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
3. ºÀ¼É£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¨sÀzÁæªÀw : CPÀæªÀÄ ಇಸ್ಪೀಟು ಜೂಜಾಟ ¥ÀæPÀgÀt
ದಿನಾಂಕ:19.03.2018 ರಂದು  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಾತ್ಮಿದಾರರಿಂದ   ಚನ್ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಂ.ಎಸ್..ಎಲ್ ಮದ್ಯದ ಮಳಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ  ಬಾತ್ಮಿದಾರರಿಂದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 6:30 ಪಿ.ಎಂ. ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 2.95,000/-ರೂಗಳು ನಗದು ಹಣ, 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 7:45 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳು, ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವದೂರು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರ..ವರದಿ
4.ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: CPÀæªÀÄ ಇಸ್ಪೀಟು ಜೂಜಾಟ ¥ÀæPÀgÀt
ದಿನಾಂಕಃ- 19-03-2018  ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಸರಹದ್ದಿನ ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಣವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಇಸ್ಪೀಟು ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಯಂತೆ  ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಹಾಗೂ  ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ ಐ ಹಾಗೂ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿತರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ  6690/- ರೂ ನಗದು ಹಣ, 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರ್ಪಲ್ ಅನ್ನು 1.00 ಪಿಎಂ ನಿಂದ 2.00 ಪಿಎಂ ವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆಯ  ಮೂಲಕ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು,  ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ 2.30 ಪಿಎಂ ಗಂಟೆಗೆ  ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ನೀಡಿದ ವರದಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರ ವ ವರದಿ.