crime

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ- ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ- ಅಪ್ರಪ್ತಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ-ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.

Friday, October 13, 2017

PRESS NOTE ON DATE 13/10/2017


Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ

             
                    ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ¢: 13/10/2017

²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀCrPÉ ªÀvÀðPÀgÀ ¸ÉÆàÃmïìðPÀè¨ï ªÉÄÃ¯É zÁ½M


   ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁUÀgÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ°èUÉ£ÀºÀ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ CrPÉ ªÀvÀðPÀgÀ ¸ÉÆàÃmïìðPÀè¨ï (ªÀÄAr ªÀÄeÉðmïìPÀè¨ï)£À°èPÀè¨ï£ÀCzsÀåPÀëgÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÁUÀÆ EvÀgÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjPÀè¨ï£À°èCPÀæªÀĪÁV ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVPÀnÖPÉÆAqÀÄCAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlDqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÁzÀ        ²æà C©ü£ÀªÀRgÉ, L¦J¸ïgÀªÀgÀDzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉrJ¸ï¦, ²ªÀªÉÆUÀÎ G¥À-«¨sÁUÀ, gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà PÉ. PÀĪÀiÁgï, ¦L, r¹© ¥ÉưøïoÁuÉ  ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ vÀAqÀªÀÅ ¢: 12/10/2017  gÀAzÀÄgÁwæ 08-30 ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÄîÌAqÀPÀè¨ï£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ, C°èCPÀæªÀĪÁVCAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉÆr¹ dÆeÁlDqÀÄwÛzÀÝMlÄÖ 15 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀÝ gÀÆ. 3,17,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 15 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ, DgÉÆæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁå ªÀÄÄA¢£À PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


        F ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è  zÁ½AiÀÄ£ÀÄß £Àqɹ  DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjÀ ªÀiÁrzÀ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè gÀªÀgÀÄ  ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.
------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ

             
                    ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ¢: 13/10/2017

zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ DgÉƦUÀ¼À §AzsÀ£À


   ¢£ÁAPÀ: 12/10/2017 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL, ºÉƸÀªÀÄ£É ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛJJ¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨sÀzÁæªÀwAiÀÄ ºÉƸÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»wÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 2 d£À D¸Á«ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊPï£À°èMAzÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄßElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄNqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄCªÀgÀ §½ EzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À zÁR¯ÉUÀ¼À §UÉÎ ºÁUÀÆ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀ ¨ÁåUï£À §UÉΠ PÀÆ®APÀĵÀªÁV ¥Àæ²ß¸À¯ÁV, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀGvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉÃEzÀÝPÁgÀt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹, «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ ¨ÉÊPïj¥Àà£ï¥ÉÃmÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨ÁåUï£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ j¥Àà£ï ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉPÀ¼Àî ºÁUÀÆ Ä ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀÄgÀzÁ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀzÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, CªÀgÀÄUÀ½AzÀ 1)n«J¸ï ¦üAiÀiÁgï ¨ÉÊPï ºÁUÀÆ 482 UÁæAvÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛgÀÆ. 29,881/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ, (MlÄÖCAzÁdÄ ªÀiË®ågÀÆ. 69,881/-) EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÀzÁæªÀw ºÉƸÀªÀÄ£É ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ:-
1) ವಸಂತ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ 26 ವರ್ಷ, ಕೊರಚ ಜನಾಂಗ, ವಾಸ ಚಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ತಾ|| ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ.
 2) ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ, ಕೊರಚ ಜನಾಂಗ ಹಾಲಿ ವಾಸ ಗೋಪಾಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ನೈಜ ವಿಳಾಸ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ತಾ|| ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ


        F ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è  DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjÀ ªÀiÁr ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè gÀªÀgÀÄ  ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.

------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,


Monday, September 18, 2017

DISTRICT PRESS NOTE ON;18/09/2017


Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ

             
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ¢£ÁAPÀ: 18/09/2017
¢£ÁAPÀ:18-09-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁUÀgÀUÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà E.N ªÀÄAdÄ£ÁxÀEªÀjUÉ ¸ÁUÀgÀvÁ®ÆèPÀÄ vÀAUÀ¼ÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 01 gÀ°è ºÉƸÀzÁV ¨É¼É¢gÀĪÀ CrPÉvÉÆÃlzÀ°è ºÉƸÀPÉÆ¥ÀàUÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ gÀªÉÄñÀ ©£ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàJA§ÄªÀgÀÄCPÀæªÀĪÁVUÁAeÁ ¨É¼É ¨É¼É¢gÀĪÀÅzÁV §AzÀRavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÉÄîÌAqÀ vÀAUÀ¼ÀªÁr UÁæªÀÄzÀCrPÉvÉÆÃlzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ ¥Àj²Ã°¹zÀÝgÀ°è DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ ©£ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàFvÀ£ÀÄAiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉE®èzÉÃvÀ£ÀßvÉÆÃlzÀ°èCPÀæªÀĪÁVUÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVDgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀjUÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¯Á¨sÀ UÀ½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀvÀ£ÀßvÉÆÃlzÀ°èCPÀæªÀĪÁVUÁAeÁ ¨É¼É¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjvÉÆÃlzÀ°èCPÀæªÀĪÁV ¨É¼É¢zÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 PÉ.fUÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀ ¨É¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 36,000/- gÀÆ DUÀ §ºÀÄzÉAzÀÄCAzÁf¸À¯ÁVzÀÄÝ, F ªÉÄîÌAqÀDgÉÆæAiÀÄ£ÀÄßzÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrFvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÀgÀUÁæªÀiÁAvÀgÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁåPÀæªÀÄdgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
F ¥ÀæPÀgÀtzÀzÁ½ PÁAiÀÄðzÀ°è ±ÀæªÀĪÀ»¹zÀ ¥ÉÆ°¸ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉègÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.
-------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.

J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Wednesday, August 23, 2017

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ 
¢: 22/08/2017


2017 £Éà ¸Á°£À UÀt¥Àw ºÀ§âzÀ ¸ÀA§AzsÀf¯ÉèAiÀÄ°èPÉÊUÉÆArgÀĪÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ªÀgÀ


²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è 2017 £Éà ¸Á°£À UÀt¥Àw ºÀ§â ªÀÄvÀÄÛ §QæÃzï ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄÄ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ £ÀqɸÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Éưøï E¯ÁSɬÄAzÀ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, f¯ÉèAiÀÄ°è £É¯É¹gÀĪÀ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀPÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gËr D¸Á«ÄUÀ¼À §UÉÎ «±ÉõÀªÁV CªÀgÀÄUÀ¼À  ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ F PɼÀPÀAqÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

1) gËr / UÀÆAqÁ ªÀåQÛUÀ¼À PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄ:-

UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ
UÀr¥ÁgÀÄ
05
07

2) ªÀÄwÃAiÀÄ UÀÆAqÁUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄ :-
    f¯ÉèAiÀÄ°è FªÀgÉUÀÆ MlÄÖ 510 d£À ªÀÄwÃAiÀÄ UÀÆAqÁUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°£À°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Case
Persons
Bound over
107 Cr.P.C
153
202
58
108 Cr.P.C
01
03
-
110 Cr.P.C
01
01
01
MlÄÖ
155
206
09


3) f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ gËr D¸Á«ÄUÀ¼À  ªÉÄÃ¯É PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄ :-
    f¯ÉèAiÀÄ°è FªÀgÉUÀÆ MlÄÖ 2710 d£À gËr D¸Á«ÄUÀ½zÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°£À°è MlÄÖ 1168ºÉƸÀ gËr D¸Á«ÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gËr ²ÃmïUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ, CªÀgÀÄUÀ¼À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤UÁ ªÀ»¸À¯ÁVzÉ.   ¸ÀzÀj gËr D¸Á«ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°£À°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Case
Persons
Bound over
107 Cr.P.C
1576
2173
545
108 Cr.P.C
02
04
-
110 Cr.P.C
07
07
04
MlÄÖ
1585
2174
549

  ¸ÀzÀj gËr D¸Á«ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À°è PÀgɹ, CªÀgÀÄUÀ½UÉ gËr ¥ÀgÉÃr £Àqɹ, ªÀÄÄA§gÀĪÀ UÀuÉñÀ / §QæÃzï ºÀ§âzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁUÀzÀAvÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

f¯ÉèAiÀÄ°è £ÀqɹzÀ gËr ¥ÀgÉÃqïUÀ¼À ¸ÀASÉå
ºÁdgÁzÀ gËr D¸Á«ÄUÀ¼À ¸ÀASÉå
21
590


4) f¯ÉèAiÀÄ°è  CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ & ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ ªÉÄïÉÉ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ MlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ :-


Case
Persons
Bound over
107 Cr.P.C
1822
3081
685
108 Cr.P.C
03
07
-
109 Cr.P.C
96
129
54
110 Cr.P.C
15
15
07
145 Cr.P.C & Others
18
28
15
MlÄÖ
1954
3260
761


5) f¯ÉèAiÀÄ°è  UÀt¥Àw ªÀÄvÀÄÛ §QæÃzï ºÀ§âzÀ £ÀqɹzÀ ¸À¨sÉUÀ¼À «ªÀgÀ:-


¸À¨sÉUÀ¼À ¸ÀASÉå
ªÉƺÀ¯Áè ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ
269
±ÁAw ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ
79
UÀt¥Àw DAiÉÆÃdPÀ ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ
235
gÀÆmï ªÀiÁZïð
07
UÀt¥Àw ºÀ§âzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è vÉgÉAiÀįÁzÀ ¹AUÀ¯ï «AqÉÆà ¹¸ïÖA£À CfðUÀ¼À «ªÀgÀ
822

6) ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉUÉƼÀÄîªÀ MlÄÖ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À CAQ CA±À.
PÀæ¸ÀA
G¥À «¨sÁUÀ
Cwà ¸ÀÆPÀëöä
¸ÀÆPÀëöä
¸ÁªÀiÁ£Àå
MlÄÖ
1
²ªÀªÉÆUÀÎ
36
227
550
813
2
¨sÀzÁæªÀw
02
130
399
531
3
¸ÁUÀgÀ
02
35
222
259
4
²PÁj¥ÀÄgÀ
04
59
319
382
5
wÃxÀðºÀ½î
02
55
325
382

MlÄÖ
46
506
1815
2367

7) f¯ÉèAiÀÄ°è  UÀt¥Àw ªÉÄgÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è /  ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÈvÀÛ / d£À¤©qÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ¹¹ PÁåªÀÄgÁUÀ¼À «ªÀgÀ :-

G¥À-«¨sÁUÀ
¹¹ PÁåªÀÄgÁUÀ¼À ¸ÀASÉå
²ªÀªÉÆUÀÎ
120
¨sÀzÁæªÀw
52
²PÁj¥ÀÄgÀ
32
wÃxÀðºÀ½î
12
¸ÁUÀgÀ
29
MlÄÖ
245

7) f¯ÉèAiÀÄ°è  UÀt¥Àw / §QæÃzï ºÀ§âUÀ¼À §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ FUÁUÀ¯Éà «±ÉõÀªÁV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÉPÀÖgï «ªÀgÀ :-

G¥À-«¨sÁUÀ
aÃvÁ
¸ÉPÀÖgï
G¸ÀÄÛªÁj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
²ªÀªÉÆUÀÎ
23
07
1-rJ¸ï¦
1-¹¦L
3-¦J¸ïL
5-JJ¸ïL
¨sÀzÁæªÀw
15
04
1-rJ¸ï¦
1-¹¦L
3-¦J¸ïL
¸ÁUÀgÀ
04
06
1-rJ¸ï¦
1-¹¦L
1-¦J¸ïL
2-JJ¸ïL
MlÄÖ
42
17
3-rJ¸ï¦
3-¹¦L
7-¦J¸ïL
10-¦J¸ïL

8) f¯ÉèAiÀÄ°è  UÀt¥Àw §AzÉÆç¸ïÛ PÀvÀðªÀåzÀ ¸À®ÄªÁV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥Éưøï C¢üPÁj/ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À±À¸ÀÛç vÀÄPÀrUÀ¼À ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «ªÀgÀ   :-

ADDL. SP
03
DSP
12
CPI
25
PSI
45
ASI
150
HC/PC
1225
KSRP
10
DAR
17
QRT
01
DSWAT
01
RIV
01
ANS
02
HOME GUARDS
1016

   f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ UÀt¥Àw ºÀ§â ªÀÄvÀÄÛ §QæÃzï ºÀ§âUÀ¼ÀÄ ±ÁAw¬ÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ  ¥Éưøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ  J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤Ãr, ºÀ§âUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ PÉÊeÉÆÃr¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.  ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CªÀgÀªÀgÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ,  ªÀÄwÃAiÀÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß PÀzÀqÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è CAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÃAzÀæPÉÌ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À oÁuÉUÀ½UÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.   

---------------------------------------------------------------


¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.-J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.