crime

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ- ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ- ಅಪ್ರಪ್ತಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ-ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.

Friday, August 17, 2018

crimes on 16.08.18


ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl  ಪ್ರಕರಣ;-
¢£ÁAPÀ: 16-08-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, ¸ÁUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀqÀªÀUÉÆÃqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄïÉÌgÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À mÁgï gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ SÁ° eÁUÀzÀ°è ¥ÀqÀªÀUÉÆÃqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlªÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ J£ï.¹ 76/2018 gÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀqÀªÀUÉÆÃqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄïÉÌgÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À mÁgï gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlªÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr vÀ¤SÉ £ÀqɸÀ®Ä WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ zÁR°¹zÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢.     RS. 1400/-
ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊಸಮನೆ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.;  CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl   ಪ್ರಕರಣ;
ದಿ:- 16/08/2018 ರಂದು 4-30 ಪಿಎಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಬಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಬುವವರ ವಾಸದ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಕೆಲವರು ಇಸ್ಪೀಟು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ 5-30 ಪಿಎಂ ಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1) ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 2) ಹರೀಶ @ ಮೆಂಟಲ್ ಹರೀಶ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 3) ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 4) ರಾಜೇಶ ಬಿನ್ ಪಳನಿ 5) ಕಾರ್ತೀಕ ಬಿನ್ ಶೇಖರ 6) ಅನಿಲ ಬಿನ್ ನಟರಾಜ 7) ಕಂದ ಬಿನ್ ಕಾರ್ತೀಕ 8) ಸಂತೋಷ ಬಿನ್ ಮಹೇಂದ್ರ 9) ರವಿ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಾರುತಿ ರಾವ್ 10) ಸುಬ್ರಮಣಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ ರವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದವರಾದ 11) ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ 12) ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ @ ಬಟಾಣಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ 13) ಕಿರಣ @ ಕೆಟ್ಟ ಕಿರಣ ಬಿನ್ ಚಕ್ರ ಬಹದ್ದೂರು ರವರುಗಳು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಆರೋಪಿತರಿಂದ 1) ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಿವೋ ಮೊಬೈಲ್, 2) ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಓಪ್ಪೋ ಮೊಬೈಲ್, 3) ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೋನಿ ಮೊಬೈಲ್, 4) ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಯಾಂಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್, 5) ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲಾವ ಮೊಬೈಲ್, 6) ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಯಾಂಸಂಗ್ ಡೂಸ್ ಕೀ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್, 7) ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನೋಕಿಯಾ ಕೀ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್, 8) ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನೊಕಿಯಾ ಕೀ-ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್, 9) ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಯಾಂಸಂಗ್ ಕಿ-ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್, 10) ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಯಾಂಸಂಗ್ ಕೀ-ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್, 11) ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಕೀ-ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್, 12) ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನೋಕಿಯಾ ಕೀ-ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಸ್ಥಳದಿಂದ 30140 ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟಾರ್ ಪೌಲ್ ಅನ್ನು ದೊರೆತಿದ್ದು ಸದರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ 5-30 ಪಿಎಂ ಯಿಂದ 6-30 ಪಿಎಂ ವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಜರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ನೀಡಿದ ವರದಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರ. ವ ವರದಿ


Wednesday, August 15, 2018

shimogga district crimes as on date 14-08-2018


ಪೇಪರ್ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪಘಾತ ಸಾವು ¥ÀæPÀgÀt;-
ದಿನಾಂಕ:-14-08-2018 ರಂದು 11-30 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ S ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ :- ದಿ:-14-08-2018 ರಂದು 8-40 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಾಲು ರವರು KA-18-X-8962 TVS ಪಿನೆಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ ನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ವಡಿವೇಲು ಬಿನ್ ಆರ್ಮುಗಂ ರವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಭದ್ರಾವತಿ ಟೌನ್ ನಿಂದ ಸಿದ್ಲೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಎನ್.ಹೆಚ್ 206, ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಗಡಿಕಲ್ಲು, ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಭದ್ರಾವತಿ ಹತ್ತಿರ ಎಂ.ಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ತರಿಕೆರೆ ಕಡೆಯಿಂದ KA-11-F-0423 KSRTC ಬಸ್ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಅಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಂಜುನಾಥನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ KA-18-X-8962 TVS ಪಿನೆಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥನ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ವಡಿವೇಲು ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಕಾಲು ಕೈಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತವಾದ ನಂತರ KA-11-F-0423 KSRTC ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಬಸ್ ನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ವಡಿವೇಲು ರವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಂಬುಲೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತರಿಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಮೃತ ಮಂಜುನಾಥನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಭದ್ರಾವತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಮೃತ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ KA-11-F-0423 KSRTC ಬಸ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದ್ದ ದೂರಿನ   ಮೇರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರ..ವರದಿ.   

Tuesday, August 14, 2018

crimes as on 13.08.18


         ªÀiÁgÀuÁAwPÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

         vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ , ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ :

¢£ÁAPÀ:-13.08.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀgÁzÀ ±ÀAPÀgï, CtÚ¥Àà, PÀĪÀiÁgÀ, ¥Àæ«Ãt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥Àæ«Ãt FvÀ¤UÉ ¸ÉÃjzÀ PÁgï £ÀA PÉJ.14.¦.5958 gÀ°è ªÀÄtÂ¥Á¯ï D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥Àæ«Ãt FvÀ£ÀÄ PÁgÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄtÂ¥Á¯ï¤AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ §gÀ®Ä ºÉÆgÀlÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÉæèÉ樀 UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÀUÁð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Àæ«Ãt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁqÀÄ ¥Áæt CqÀØ §A¢zÀÄÝ PÁgÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀÄÝ DUÀ ¥Àæ«Ãuï vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è EzÀÝ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥Àæ«Ãt£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦ügÁå¢UÉ JqÀUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ £ÉÆêÁVgÀÄvÉÛ. »A§¢AiÀÄ°è §®¨sÁUÀ qÉÆÃgï ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ±ÀAPÀgï FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ FvÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ PÀĪÀiÁgï FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆtUÉÊ ºÀwÛgÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÉÛ. ºÁUÀÄ FvÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ CtÚ¥Àà FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ £ÉÆêÀÅAmÁVgÀÄvÉÛ. ºÁUÀÄ PÁj£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãuï FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÉÛ. F C¥sÀWÁvÀzÀ°è PÁgÀÄ ¸ÀºÀ dRAUÉÆArgÀÄvÉÛ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄäUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ ªÉÄUÁΣï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉìUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ PÁgï £ÀA PÉJ.14.¦.5958 £ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁr ±ÀAPÀgï FvÀ£À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÉÄUÁΣï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉÆgÉÆÃVAiÀiÁV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥Àæ,ªÀ,ªÀgÀ¢. 

            
       ªÀiÁgÀuÁAwPÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

£ÀÆåmË£ï ¥Éưøï oÁuÉ : 

¢£ÁAPÀ:13/08/2018 gÀAzÀÄ ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä PÉÆÃA £ÀAdÄAqÉÃUËqÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁZÉãÀºÀ½îAiÀÄ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀįÁßqï C¯ÁAiÀiï PÁå¹ÖAUï PÀA¥À¤ °«ÄmÉqï£À°è PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:13/08/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀiÁZÉãÀºÀ½îAiÀÄ ªÀįÁßqï PÀA¥À¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¹°AqÀgï ¯ÉÆÃrAUï PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ «¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄgÀ½£À mÁåAPï °PÉÃeï EzÉ JAzÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ mÁåAPï £ÀÄß ¸Àj¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄðzÀÝ PÉæöÊ£ï ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÁgÀzÉà PɼÀV¤AzÀ PÉæöÊ£ï £ÀÄß D¥ÀgÉÃmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÉæöÊ£ï ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ §rzÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð¨sÁUÀ vÀÄAqÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀgÀ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÉÄUÁΣï D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÀUÁgÀzÀ°è Ej¹gÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉUÉ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ eÉÆìĸï, ¸ÉÃ¦Ö ªÀiÁå£ÉÃdgï QgÀuï, ºÁUÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¹.J£ï ªÀĺÉÃ±ï ºÁUÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÁzÀ GzÀAiÀiï EªÀgÀÄUÀ½AzÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ PÁ«ÄðPÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉà £ÀAdÄAqÉÃUËqÀgÀ ¸Á«UÉ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀ»¹ £ÉÃgÀªÁV ºÉÆuÉUÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ MvÀÛqÀºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ:13/08/2018 gÀAzÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F WÀl£ÉAiÀÄÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ F WÀl£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zÁR°¹zÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢.


CPÀæªÀÄ UÁAeÁ ¥ÀæPÀgÀt:

j¥Àà£ï¥ÉÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉ : 
ದಿನಾಂಕ 13/08/2018 ಸೋಮವಾರ ದಂದು  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರgÁzÀ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ.ಪಿ.ಎಸ್.,ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ  ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ  ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ  ವ್ಯಕ್ತಿ  ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಠಾಣಾ  ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  242635 ನೇದಕ್ಕೆ ಅನಾಮದೇಯ ಕರೆ ಮಾಡಿ  ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ, ಕೂಡಲೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ  ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ  ಠಾಣೆಯಿಂದ  ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ರವಾನಿಸಿ  ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿ  ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮೌಖಿಕ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಕೂಡಲೇ ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ ಬಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಪಿಸಿ 1630 ಸಂತೋಷಕುಮಾರ  ರವರಿಗೆ  ಹೊಸನಗರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ  ತೆರಳಿ ದಾಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಾಂಕಿಂತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಂಚರನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಳಿಕ  11:15 ಗ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಸ್ ಬಿ ಸಿಪಿಸಿ 1630 ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ರವರು ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಯ್ಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಹೊಸನಗರ  ರವರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಂಚರಾದ 1) ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಲೇ|| ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಯ್ಯಂಗರ್ 57 ವರ್ಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನಾಂಗ ಗ್ರಾಮ      ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ   ಗವಟೂರು  ವೃತ್ತ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ  ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ.

Sunday, August 12, 2018

SHIVAMOGGA DIST. CRIMES ON 12.08.2018


ಶಿಕಾರಿಪುರ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ;-

DUÀ¹Ö£ï gÁ§mïð vÀAzÉ ©.Dgï.¸À¯ÉÆêÀÄ£ï, 55 ªÀµÀð, PÉæöʸÀÛ d£ÁAUÀ, ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À, «£ÁAiÀÄPÀ£ÀUÀgÀ, 2£Éà PÁæ¸ï, ²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï ರವರ ಮಗನಾರ ಮೃತ ಸ್ವರೂಪ್ ಸ್ಟೀನ್ ಈತನು ಕಳೆದು 2-3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು,  ದಿನಾಂಕಃ-11-08-2018 ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರಾಯಲ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಾಬ್ತು ಕೆಎ-20 ಈಈ 4618ರ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12-45 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಟೌನ್ ಗೊಗ್ಗದ ಮಂಜಪ್ಪರವರ ಗೋಡೆನ್ ಮುಂದಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಎಲ್ 57 ಹೆಚ್ 494ರ ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮಗನಾದ ಸ್ವರೂಪ್ ಸ್ಟೀನ್ ರವರ ಬೈಕ್ ನ್ನು ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮೃತ ಸ್ವರೂಪ್ ಸ್ಟೀನ್ ಈತನು ತನ್ನ ಬೈಕ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಎಡಬದಿಯ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಂಪರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೃತ ಸ್ವರೂಪ್ ಸ್ಟೀನಿನ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟುಬಿದ್ದು. ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಅಲ್ಲೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹ್ಮದ್ ದಸ್ತಗೀರ್ ರವರು ಸ್ವರೂಪ್ ಸ್ಟೀನ್ ರವರ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವರೂಪ್ ರವರನ್ನು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಸ್ವರೂಪ್ ಸ್ಟೀನ್ ರವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಬಷೀರ್ ಬಿನ್  ಖಾದರ್  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರ..ವರದಿ.

CRIMES ON 11-08-2018


                                                         DATE    : 11-08-2018  CRIMES 


ºÉƼɺÀÆ£ÀÆßgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ  :-  ಓಸಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ                     
ದಿನಾಂಕ:11.08.2018 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಳೇಹೂನ್ನೂರು ಆದ ನಾನು  ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದು ಗ್ರಾಮವಾದ ಹಾರೋಬೆನವಳ್ಳಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಾದ ಜಾವಳ್ಳಿ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಸಾಮಿಯು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಓಸಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲು ಮಾನ್ಯ 01 ನೇ ಎಸಿಜೆ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಭದ್ರಾವತಿ ರವರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ  ನೀವೆದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ .ಎಸ್. ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ರವರು ಠಾಣಾ ದಿನಚರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ  ಸದರಿಯವರು  ಠಾಣಾ ಹೆಚ್ ಸಿ 679 ಅಣ್ಣಪ್ಪ  ರವರ ಮುಖೇನ ವರದಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ಸು ಠಾಣೆಗೆ 04.00 ಪಿಎಂಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ರವರ ಮೌಖಿಕ ಅದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಆಸಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ  ಸ್ವದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರ ವರದಿ.