Tuesday, April 21, 2015

SHIMOGA DISTRICT DAILY CRIME ON :20-04-2015


SHIMOGA RUAL PS C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt ;-

¦gÁå¢ ²æà ªÀÄ£ÉÆÃd PÀĪÀiÁgÀ ªÁ¸À aîÆgÀÄ UÁæªÀÄ zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ºÉÆÃUÀ®Ä PɸïDgï l ¹  §¸ï £À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƼÀ®ÆgÀĤAzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ  DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ PÉJ 02 JA¹  7340 bÉêÀgï PÁgÀ ZÁ®PÀ À ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉJ 17 J¥sï 1300 PÉ J¸ï Dgï n ¹ §¸ï ZÁ®PÀ, E§âgÀÆ  Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ  ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ  PÁj£À ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÁj£À°èzÀݪÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ


SHIMOGA RUAL PS  MAN MISSING   ¥ÀæPÀgÀt;-

¦gÁå¢ ²æà ªÀÄw ¯ÉÆÃPÀ £ÁAiÀÄQ PÉÆÃA ±ÉÃRgÀ ªÁ¸À ºÀ¸ÀÆr ¥sÁgÀA AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀgÁzÀ  ²æà ±ÉÃRgï  55 ªÀµÀð ªÁ¸À  ºÀ¸ÀÆr ¥sÁgÀA ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §A¢gÀĪÀÅ¢®è

OLD TOWN PS BHADRAVATHI   DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

DgÉÆæ«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÁ¸À ºÉƸÀ¹ÃUɨÁV   FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UɬĮèzÉà DPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀåªÀiÁgÁl  ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄß  ¦J¸ï L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ »rzÀÄ  DvÀ¤AzÀ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  2790/-  gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ  ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ

SHIKARIPURA RURAL PS  C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¦gÁå¢ £ÁUÀ¥Àà ªÁ¸À EArºÀ½î gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÉ ±À²PÀ¯Á PÉÆA §¸ÀªÀtÚ¥Àà 36 ªÀµÀð ªÁ¸À ±ÉnÖºÀ½î gÀªÀgÀÄ M¯ÉUÉ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV  ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼À ¹ÃgÉUÉ  ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ  D¸ÀévÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁ¬ÄAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ

SORABA PS  UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬ÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt ;-

AiÀiÁgÉÆà DgÉÆæUÀ¼ÀÄ  G¼À«  UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛAiÀÄ PÀlÖzÀ  »A¨sÁUÀzÀ ºÀAZÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹  gÀÆA £À°èzÀ J¯ï f PÀA¥À¤AiÀÄ ¥Áèmï PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄvÀÄÛ ¹¦AiÀÄÄ J¸Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄvÀÄÛ ¹¦AiÀÄÄ ºÁUÀÆ JQìÃqï ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ ¨É¯É 75,000/- gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ ©.UÀt¥Àw PÁAiÀÄðzÀ²ð UÀ¼ÀÄ G¼À« UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ
HOSANGARA PS zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt ;-

¦gÁå¢ ²æà ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgÀ  ªÁ¸À dAiÀÄ£ÀUÀgÀ   ²æà ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁjAiÀiÁVzÀÄÝ JA¢£ÀAvÉ ¸ÀAeÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î AiÀÄ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ  CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ ¨É¯É 18,000/- gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, April 20, 2015

SHIVAMOGGA DIST. DAILY CRIMES 19.04.15

²ªÀªÉÆUÀÎ zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ: dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt;-

¢£ÁAPÀ.18/04/15 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ EvÀgÉ KAlÄ d£ÀgÀÄ ºÉƸÀªÀÄ£É 6£Éà PÁæ¸ï ¤T¯ï JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QæÃPÉmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄUÀ½AzÀ 17.72.100/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÉƨÉå¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n« ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀzÉ.

²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀÄAvÀgÀ  oÁuÉ: PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt ;-

²æÃ. £ÁUÉñÀ¥Àà 58 ªÀµÀð ªÁ¸À ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.17/04/15 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ N¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4.50.000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î NqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

¨sÀzÁæªÀw ºÀ¼ÉãÀUÀgÀ oÁuÉ: DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ


júÁ£ï vÀAzÉ ¨Á§gï ¸Á¨ï 15 ªÀµÀð ªÁ¸À ¹UɨÁUÉ, ¨sÀzÁæªÀw EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.19/04/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ qÀæªÀiï¤AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV CPÀ¹äPÀªÁV qÀæªÀiïUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, April 19, 2015

PESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV
     ¢£ÁAPÀ 18-04-2015 gÀAzÀÄ zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀªÀÄ£É §qÁªÀuÉAiÀÄ°è QæPÉmï ¨ÉnÖAUï £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjAiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ.gÀ«.r. ZÀ£ÀßtÚ£ÀªÀgÀ gÀªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÁzÀ ²æà J¸ï.J¸ï. £ÁAiÀÄPï gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ «¨sÁUÀzÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ qÁ. gÁªÀiï. J¯ï. CgÀ¹¢Þ gÀªÀgÀÄ PÉ.n. UÀÄgÀÄgÁeï ¹.¦.L. zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛ, ²æà wgÀĪÀįÉÃ±ï ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï gÀªÀgÀ vÀAqÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV UÀuÉÃ±ï ©£ï ºÉZï.¹. ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt ºÉUÀqÉ ©£ï ªÉAPÀl¸Àħ⠺ÉUÀqÉ, gÀªÀgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨ÉnÖAUï £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ QæPÉmï ¨ÉnÖAUï UÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉƨÉʯï UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¨ÉnÖAUï £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 2015 ªÀ¯ïØð PÀ¥ï ¤AzÀ®Æ QæPÉmï ¨ÉnÖAUï zÀAzsÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.  £ÀAvÀgÀ F ¢£À QAUïì E¯ÉªÉ£ï ¥ÀAeÁ¨ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ®ÌvÁ £ÉÊmï gÉÊqÀgïì ¥ÀAzÀåzÀ ¨ÉnÖAUï VjgÁeï, ¸ÀzÁ£ÀAzÀ, «£ÀAiÀiï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ CqÁé£ïì mÉÆÃPÀ£ï ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉnÖAUï ºÀt PÉÆlÄÖ  17,72,110-00  gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉnÖAUï £ÀqɹzÀ VjgÁeï ©£ï ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, «£ÀAiÀÄ ©£ï ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà, ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ©£ï §¸ÀªÀgÁd zÀÄ«Ää gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. C®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ EvÀgÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀįÉèñï, ZÉÃvÀ£ï, C¤®, vÁAiÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

      ªÉÄîÌAqÀ  DgÉÆævÀgÀÄUÀ½AzÀ MlÄÖ 8 ªÉƨÉʯï 02 n.«. r.n.ºÉZï. ¸Émï C¥ï ¨ÁPïì , 2 jªÉÆÃmï ºÁUÀÆ ºÀt ¸ÀAUÀ滸À®Ä §¼À¹zÀ ¸ÁåAmÉÆæà PÁgÀÄ, MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊPï C£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. C®èzÉ UÀuÉñï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆâü¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D£ï-rªÀiÁåAqï ¥Àæ£ÉÆÃmïUÀ¼ÀÄ, ¸À» ºÁQzÀ SÁ° ZÉPïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «ÄÃlgï §rØ zÀAzsÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÉÆPÀzÀݪÉÄ £ÀA.166/2015 PÀ®A:78(3) PÉ.¦.DPïÖ, 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 5, 38, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÉAqÀgï DPïÖ-1961 ªÀÄvÀÄÛ 66(J) L.n. PÁAiÉÄÝ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1)UÀuÉñÀ ©£ï ªÉAPÀmÉñï, 2) ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt ©£ï ªÉAPÀl¸Àħ⠺ÉUÀqÉ, 3) VjgÁd ©£ï ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, 4) «£ÀAiÀÄ ©£ï ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà, 5) ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ©£ï §¸ÀªÀgÁd zÀÄ«Ää gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. 
   
²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ «¨sÁUÀzÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ qÁ. gÁªÀiï. J¯ï. CgÀ¹¢Þ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀzÀj zÁ½AiÀÄ°è PÉ.n. UÀÄgÀÄgÁeï ¹.¦.L. zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛ, ²æà wgÀĪÀįÉÃ±ï ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, ªÀÄ»¼Á ¦J¸ïL C¤vÁPÀĪÀiÁj, zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÁzÀ ZÉÊvÀ£Àå.¹.eÉ. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ²æäªÁ¸À , £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð, EAzÉæñï, QgÀuï ªÉÆÃgÉ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï  ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

SADANANDA                              GANESH                                                         GIRIRAJA
   


         
             VINAYA                            
                       

SHIMOGA DIST CRIMES AS ON 18-04-15

SAGAR TOWN  PS: PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:
¦AiÀiÁð¢ gÁdÄ£ÁAiÀÄgï ©£ï  PÀgÀÄuÁPÀgï ªÁ¸À; ¸ÁUÀgÀ mË£ï EªÀgÀ  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Áéw ªÀÄzÀĪÉUÉ §A¢zÀÝ DPÉAiÀÄ ¸ÉßûvÉ DgÉÆæ s±ÀÈw §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß  §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ  £É¥ÀzÀ°è gÀÆA£À ©ÃgÀÄ«£À°ènÖzÀÝ ¥À¸Àð£À°è  ºÀt 3650 gÀÆ£ÀUÀzÀÄ   ºÁUÀÄ EvÀgÉ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É MlÄÖ ¨É¯É 1,75,000 gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ.

SAGAR TOWN  PS: C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÁªÀÅ:
¦AiÀiÁð¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï  ªÉAPÀmÉñÀ DZÁj ªÁ¸À; ¸ÁUÀgÀ mË£ï EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV  §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ PÉJ-15-3028 UÀeÁ£À£À §¸ï ZÁ®PÀÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ  §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÉÆAqÀPÉgÉ JA§ÄªÀ  ªÀåQÛUÉ »A¢¤AzÀ  rQ̺ÉÆqɹ »A¢£À ZÀPÀæªÀ£ÀÄß DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÊQÛAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

ANAVATTI  PS: C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÁªÀÅ:
¦gÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÁ¸À vÀÄvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ vÁ¬Ä ¥ÀQÃgÀªÀÄä PÉÆÃA AiÀÄ®è¥Àà 65 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ PÉJ 15  J¸ï  5337 ¨ÉÊPï  ZÁ®PÀ  ©üêÀÄ¥Àà £ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPï £ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦gÁå¢vÁ¬Ä  D¸ÀévÉæUÉ  ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ  ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.

SHIRALAKOPPA  PS; ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀ:
¦gÁå¢zÁgÀ «ÃgÉÃ±ï ªÁ¸À PÀĸÀÆÌgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀ  zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉ ºÁUÀÆ ªÁ¸À ªÀÄ£ÉUÉ  DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ©zÀÄÝ ªÀÄ£É ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,10,000/- ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25000/- £ÀUÀzÀÄ ¸ÀºÀ  ¸ÀÄlÄÖºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ.

HOLEHONNUR  PS; E¹àÃlÄ dÆeÁl:
DgÉÆæ £ÁUÀgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ªÁ¸À ¤A¨ÉUÉÆA¢  UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤A¨ÉUÉÆA¢ UÁæªÀÄzÀ  ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  ¥ÀgÀªÁ¤UɬĮèzÉ  DPÀæªÀĪÁV E¹áÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀjAzÀ gÀÆ 11300/-  £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

RIPPONPETE  PS: CPÀæªÀÄ  ªÀÄzÀå ªÀ±À:
DgÉÆæ ¢£ÉñÀ  ©£ï  £ÁUÀ¥Àà  ªÁ¸À; ºÀÄAZÁ UÁæªÀÄ  EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ DPÀæªÀĪÁV vÀªÀÄä   ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ªÀÄzÀåªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄß §A¢ü¹ 1250/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄ¥Àr¹PÉÆArzÉ.

KUMSI  PS: C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÁªÀÅ:
NAPÁgÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÆÃPÉñÀ ªÁ¸À QÃwð £ÀUÀgÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀAzÀ£ï 16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ  PÉJ 14 nJ 5635 mÁæPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¥ÀÄgÀzÁ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ  ZÁ®PÀ£ÀÄ  MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝ PÁgÀt ZÀAzÀ£ï mÉæîgï ¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ wêÀævÀgÀªÁzÀ ¥ÉmÁÖV D¸ÀévÉæUÉ  ¸ÁV¸ÀĪÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è  ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

SHIMOGA RURAL : CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±À:
DgÉÆæ PÀĪÀiÁgÀ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ  AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UɬĮèzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÉjUÉ ªÀAa¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÁåªÀgÉZÀlߺÀ½î §½ vÀÄAUÁ £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¯ÉÆÃqï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦ J¸ï L gÀªÀgÀÄ  zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000 /- ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀÄvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 DODDAPETE  PS: ¨ÉÊPï  PÀ¼ÀîvÀ£À:
¦gÁå¢zÁgÀ gÀ«PÀĪÀiÁgï ªÁ¸À ¨sÀzÁæªÀw EªÀgÀ  ¨Á§ÄÛ PÉJ 14 AiÀÄÄ 6321 ¨ÉÊPï £ÀÄß   UÉÆæ ¸ÀPÀð¯ï  ¥sÀÄqï PÉÆÃlð ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÁdÄ  ¨É¯É  25,000 gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ.


Saturday, April 18, 2015

SHIMOGA DISTRICT POLICE PRESS NOTE,

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ತುಂಗಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 62/2015, ಕಲಂ: 143, 144, 147, 148, 323, 324, 506, 302 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.
ದಿನಾಂಕ:19.02.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್‌. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎ & ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ.ಎಲ್ ರವರು ಗಾಜನೂರು ಡ್ಯಾಂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಾತ್ರಿ 8.10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಜನೂರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರು ಜನ ರವಿರವರ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 30-40 ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ವಿಶ್ವನಾಥನನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಮಚ್ಚು ಮತ್ತು ಲಾಂಗು ದೊಣ್ಣೆಗಳೀಂದ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ಚನಾಥನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಯಾವುದೋ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬೈಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ಜನರು ಸೇರಿ ನಡೆದುಕೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ವಿಶ್ವನಾಥನು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಮೂರು ಜನರ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಂಡಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ.ಎಲ್ ರವರಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ರವಿಕುಮಾರ್‌ರವರಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್‌ ಸೈರನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ದಿನ ನೀವುಗಳು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಓಡಿಹೋದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದ  ರವಿಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎ ರವರು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಯಾವುದೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ  ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ವಿಶ್ವನಾಥನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗ  ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರವರಿಗೆ ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಟಿ.ಎ ರವರು ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವನಾಥರವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರು ಮತ್ತು 2-3 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಚ್ಚು ಮತ್ತು ಲಾಂಗು ದೊಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ಹಾಗು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಡೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ 30-40 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಕಾನುನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಭದ್ರಾವತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ
1]ಮಹ್ಮದ್ ಮುಷಾರ್ ಬಿನ್ ಪಕೀರ್ ಸಾಬ್, 21 ವರ್ಷ, ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಡಿಪ್ಲೋಮ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಾಸ ಶಾಕೀರ ಮಂಜೀಲ್, ಎಂ.ಕೋಡಿ, ಪೋಸ್ಟ್, ಕುಂದಾರಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ,
2]ಆಶಿದ್ ಅಹ್ಮದ್,ಬಿನ್ ಕೆ.ಎ.ಹುಸೇನ್, 32ವರ್ಷ, ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕೆಲಸ, ವಾಸ ಗದ್ದೆಮನೆ, ಎಂ.ಕೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ.
3]ಅರ್ಷದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ, 27 ವರ್ಷ, ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಬ್ಯೂಟರ್, ಕೆಲಸ,ವಾಸ ಬಿಲಾಲ್  ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ, .ಕೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ
4] ಮಹ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಕೆ.ಎ.ಹುಸೇನ್, 43ವರ್ಷ, ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್  ಡಿಸ್ಟಿಬ್ಯೂಟರ್, ಕೆಲಸ, ವಾಸ ಗದ್ದೆಮನೆ, ಎಂ.ಕೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಕುಂದಾಪುರ,
ಇವರುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:24/02/2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜಪರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಗಷಃ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
        ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:01/04/2015 ರಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತವನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ. ಡಾ.ರಾಮ್‌.ಎಲ್‌‌.ಅರಸಿದ್ದಿ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ರವರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ...
1] ಅಬೂಬಕರ್ @ ಪುತ್ತಾ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, 32 ವರ್ಷ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ವಾಸ: ಬಿಲ್ಮಿಲ್ಲಾ ಮಂಜಿಲ್, ಕೆತ್ತಿಕಲ್ ವಾ ಮಂಜೂರ್, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.
2] ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೂರ್, 25 ವರ್ಷ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್, ವಾಸ: ಫಾರುಕ್ ಮಂಜಿಲ್, ಎದುರ್ಪದವ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.
3] ಮಹಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೂರ್, 27 ವರ್ಷ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ವಾಸ: ಫಾರುಕ್ ಮಂಜಿಲ್, ಎದುರ್ಪದವ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.
  ಇವರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ದಿನಾಂಕ:19/02/2015 ರಂದು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲಿಯಾಜ್‌, ಜಲೀಲ್‌ & ಸಾಜುದ್ದಿನ್‌ ಎಂಬುವರೂ ಸಹ ಇದ್ದು, ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಗಾಜನೂರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವಾಟರ್‌ ಪೈಪ್‌ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ  ದೊಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.
         ಮಾನ್ಯ ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ಪೂರ್ವ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರವರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿ.ಡಿ.ಚನ್ನಣ್ಣನವರ್‌. ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾದಿಕಾರಿಯಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ., ಡಾ.ರಾಮ್‌.ಎಲ್‌.ಅರಸಿದ್ಧಿ ರವರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

C§Æ§PÀgï
ªÀĺÀªÀÄzï EPÁâ¯ï
GªÀÄägï ¥sÁgÀÆPï


SHIMOGA DISTRICT DAILY CRIMES AS ON :18-04-2015


   
DODDAPETE PS - ¨ÉÊPï PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:-

¦gÁå¢ ²æÃ. ©üêÀÄtÚ ªÁ¸À eÉÆÃ¸É¥ï £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ  ¨Á§ÄÛ ¨ÉÊPï £ÀA PÉJ 15 PÉ 5821 £ÀÄß UÉÆæ ¸ÀPÀð¯ï §½jgÀĪÀ ²¯Áà ¨Ágï ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¤°è¹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ ¨ÉÊPï £ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CAzÁdÄ  ¨É¯É gÀÆ 30,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ

DODDAPETE PS - ¨ÉÊPï PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:-

¦gÁå¢ ²æÃ. ¥Àæ±ÁAvï ªÁ¸À gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ   ¨Á§ÄÛ ¨ÉÊPï £ÀA PÉJ 14 « 3232 £ÀÄß UÉÆæ ¸ÀPÀð¯ï §½jgÀĪÀ ²¯Áà ¨Ágï ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¤°è¹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä  ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ ¨ÉÊPï £ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CAzÁdÄ  ¨É¯É gÀÆ 30,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ

ANAVATTI PS – ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:-

¦gÁ墲æêÀÄw ºÀ¹Ã£Á¨Á£ÀÄ PÉÆÃA C§Äݯï UÀ¥sÀÆgï ¸Á¨ï  ªÁ¸À dqÉPÁ°UÉÃj UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ C§Äݯï UÀ¥sÀÆgï ¸Á¨ï45 ªÀµÀð  ªÁ¸À dqÉPÁ°UÉÃj UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì  ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è

NAGARA PS  - C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¦gÁ墲æêÀÄw gÀÄPÀätÂAiÀĪÀÄä PÉÆÃA ²æäªÁ¸ï ºÉUÉÎqÉ  UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æäªÁ¸ï ºÉUÀÎqÉ ªÁ¸À ¤qÀUÉÆÃqÀÄ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è £ÀµÀתÀÅAlÄDVzÀÝ£ÀÄߪÀÄ£À¹ìUɺÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀåAiÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ

HOLEHONNUR – DPÀæªÀÄ  ªÀÄmÁÌ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¨Á§Ä ²æÃPÁAvï EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ ªÁ¸À ºÉƼɺÀÆ£ÀÆßgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ºÉƼɺÀÆ£ÀÆßgÀÄ J£ï n ¸ÀPÀð¯ï §½AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UɬĮèzÉ  DPÀæªÀĪÁV M¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß  ¦J¸ï L gÀªÀgÀÄ §A¢ü¹ CªÀjAzÀ gÀÆ 525/-  £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ M¹ §gÉAiÀÄĪÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ

Friday, April 17, 2015

SHIVAMOGGA DIST.DAILY CRIMES.16.04.15

²ªÀªÉÆUÀÎ zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ: DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ

¢£ÁAPÀ.12/04/15 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æêÀÄw.dAiÀĪÀÄä 69 ªÀµÀð ªÁ¸À ±ÁAw£ÀUÀgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀjUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÀÆ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¹, C¸Àé¸ÀÛgÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÉ ªÉÄUÁΣï C¸ÀévÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

²ªÀªÉÆUÀÎ vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ oÁuÉ:  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt;-

²æÃ.¸ÀħæªÀÄt 72 ªÀµÀð ªÁ¸À EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀ ªÀÄUÀ £ÀgÉñï PÀĪÀiÁgï 20 ªÀµÀð EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À PÉJ-19 6634 ¯Áj  PÁå©£ï£À°è ¢£ÁAPÀ.16/04/15 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 8.45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

wÃxÀºÀ½î oÁuÉ,, CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt;-

²æÃ.gÀªÉÄñÀ 47 ªÀµÀð ªÁ¸À ¨ÁUÉÆqÀÄ, PÀqÀvÉÆÃgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.16/04/15 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÁzsÀ£À ºÉÆl¯ï ¥ÀPÀÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀå ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. EvÀ¤AzÀ 2237/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÉ,.

C£ÀªÀnÖ oÁuÉ N.¹  dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt


   ¢£ÁAPÀ.16/04/15 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è EqÀÄUÉÆÃqÀÄ UÁæªÀÄzÀ CgÀ½PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ «dAiÀiï 42 ªÀµÀð ªÁ¸À EqÀUÉÆÃqÀÄ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ N.¹. dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ¤AzÀ 2070/- gÀÆUÀ¼ÀÄ, N¹ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ¥É£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÉ.

Thursday, April 16, 2015

PRESS NOTE ON :16-04-2015

                     ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ      [
       ¥ÉÆïï¸Émï-2014gÀ  £ÁUÀjÃPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïìmɧ¯ï £ÉêÀÄPÁw ¸ÀA§AzsÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 184 ¹¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 46 ªÀĦ¹ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 28-03-2015 gÀ°è ¥ÀæPÀn¹zÀ vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ 230 C¨sÀåyðUÀ¼À ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ºÁUÀÆ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 20-04-2015 jAzÀ 29-04-2015 gÀªÀgÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj, ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  F §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  C®èzÉà «ªÀgÀªÀ£ÀÄß  ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in £À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.


¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

SHIMOGA DIST., CRIMES AS ON 15-04-15

KOTE PS : C£ÁxÀ ±ÀªÀ:
®µÀÌgï ªÉƺÀ¯Áè ¢AzÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÝ ªÀÄÈvÀ; ªÀÄĤ¸Áé«Ä 75 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À° ªÉÄUÁΣï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ  ºÁUÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè.

HOSANAGARA PS : CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛ:
ZÀAzÀæ ©£ï  ±ÀAPÀgÀ ¥ÁmÉ¯ï ºÁUÀÄ  ¥ÀAZÁPÀëj ©£ï  ºÁ®¥ÀàUËqÀ EªÀgÀÄ AiÀĪÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ  E®èzÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À¤ÃqÀzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁ«£ÀPÉÆ¥ÀàzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è vÀªÀÄä PÉJ-15-7753 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è  ¸ÀtÚAiÀÄå J J¸ï L ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ªÀ±ÀPÉÌ  ¥ÀqÉzÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ ¯Áj ºÁUÀÄ ªÀÄgÀ½£À ªÀiË®å MlÄÖ 6,04,500 DVgÀÄvÀÛzÉ.

BHADRAVATHI RURAL PS  : ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:
ºÀjñÀ ©£ï  £ÁUÀ¥Àà   ªÁ¸À; CgÀ½ºÀ½î  UÁæªÀÄ EªÀgÀ  vÀAzÉ PÁuÉ ; £ÁUÀ¥Àà  58 ªÀµÀð  EªÀjUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl EzÀÄÝ  EzÉà «ZÁgÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

HOLEHONNUR PS :N¹ dÆeÁl:
DgÉÆævÀ  UÀÄAqÁZÁgï ªÁ¸À; ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¨sÀVÃgÀxÀ ¸ÀPÀð¯ï  ºÀwÛgÀ  CPÀæªÀĪÁV N¹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß  §A¢ü¹ 525 gÀÆ ªÀ±ÀPÉÌ  ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. 

Wednesday, April 15, 2015

SHIMOGA DISTRICT DAILY CRIEMES ON :14-04-2015
  zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ  ¨ÉÊPï PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt ; -

¦gÁå¢ ²æà UÀAUÁzsÀgÀ ªÉÄUÁΣï D¸ÀévÉæAiÀįÉè PÉ®¸À ªÁ¸À  ªÉÄUÁΣï PÁélæ¸ï ±ÀgÁªÀw£ÀUÀgÀ  gÀªÀgÀÄ ªÉÄUÁΣï D¸ÀévÉæAiÀÄ ¥ÁPÀðAUï  ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä ¨Á§ÄÛ PÉJ 17 J¸ï 3982 £ÀA§j£ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¨ÉÊPï ¤°è¹  PÀ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ ¨ÉÊPï £ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CAzÁdÄ ¨É¯É  gÀÆ 25,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ

zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ  ¨ÉÊPï PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt ;-

¦gÁå¢ ²æÃ. qÁ|| ¨sÀUÀvï ªÁ¸À J¸ï  ¦ JA gÀ¸ÉÛ ¨ÉÆ¥Á¼ÀA ±Á¯É ºÀwÛgÀ,  gÀªÀgÀÄ  ªÉÄUÁΣï D¸ÀévÉæAiÀÄ LJAJ ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ  vÀªÀÄä ¨Á§ÄÛ PÉJ 14 PÀÆå 9229 £ÀA§j£ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¨ÉÊPï ¤°è¹  ªÉÊzÀågÀ ªÀÄ£ÉUÉ  ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ ¨ÉÊPï £ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ  CzÀgÀ  CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ  20,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ

dAiÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉ  ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ;-
¦gÁå¢ PÉ.©. PÀ®è¥Àà ªÁ¸À ZÀ£ÀßVj gÀªÀgÀ   ªÀÄUÀ£ÁzÀ  DPÁ±ï ©£ï PÀ®è¥Àà 17 ªµÀð gÀªÀgÀÄ r«J¸ï PÁ¯ÉÃf£À°è ¢éÃwAiÀiÁ ¦ AiÀÄÄ ¹ «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨Á¯ï gÁdÄ CgÀ¸ÀÄ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀÄ vÀgÀ¼ÀĨÁ¼ÀÄ ªÀÄoÀzÀ «zÁåy𠤮AiÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ  ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï UÉ ¨sÀzÁæªÀw ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ  ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì  §A¢gÀĪÀÅ¢®è

¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¦gÁå¢zÁgÀgÀ aPÀ̪ÀÄä  ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄĸÀÜTÃA  ©£ï ¯ÉÃ|| ªÉƺÀäzï ¨ÁµÁ 24 ªÀµÀð ªÁ¸À ªÁ¢ ºÀÄzÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ DgÉÆæ£À PÁj£À°è ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ  ®PÀ̪À½î ¨Á«PÉgÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ°¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  gÀ¸ÉÛ AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ZÀgÀAr E½¹, ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqɹ £ÀAvÀgÀ  ¥À°Ö AiÀiÁV PÁj£À°èzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ aPÀ̪ÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ wêÀævÀgÀªÁzÀ  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV¢ÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É    

ºÉÆ¼É ºÀÆ£ÀÆßgÀÄ oÁuÉ  C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :- 

¦gÁå¢ ²æà PÀĨsÉÃgÀ¥Àà ªÁ¸À  C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÀzÁæªÀw vÁ||  ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÁzÀ  ZÀAzÀÄæ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ¨Á§ÄÛ PÁgï £ÀA PÉJ 05 JªÀiï 8281 gÀ°è  ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¸ÉßûvÀgÁzÀ G¥ÉÃAzÀæ£ÀÄ PÁgï qÉæöÊ«AUï  ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ AiÀÄqÉúÀ½î ¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ J£ï ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢UÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀjUÉ ¥ÉlÄÖ  ©¢ÝzÀÄÝ  G¥ÉÃAzÀægÀªÀgÀÄ wêÀævÀgÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV¢ÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É

 ºÀ¼ÉãÀUÀgÀ ¨sÀzÁæªÀw oÁuÉ  PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

¦gÁå¢ ²æà ªÀÄw ¸ÀÄzÁªÀÄt  ¹Ã¤AiÀÄgï ¨ÁæAZï ªÀiÁå£ÉÃdgï  AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï EArAiÀiÁ E£ÀÆìgÉ£ïì PÀA¥À¤  ¨sÀzÁæªÀw gÀªÀgÀ  PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¨ÁV®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà  PÀ¼ÀîgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ «ÄÃn  M¼ÀºÉÆÃV ¦gÁå¢zÁgÀgÀ PÁå ©£ï £À°èzÀÝ  ©ÃgÀÄ«¤AzÀ  PÁå¸ï   ¨ÁPïì £ÀÄß vÉUÉzÀÄ  CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ 71214/- PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ