SHIMOGA POLICE

Blog of Shimoga Police. This blog is created to post press releases.

Saturday, October 25, 2014

SHIMOGA DIST. DAILY CRIMES 25.10.14

¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀÄAvÀgÀ oÁuÉ, CPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ;-

¢£ÁAPÀ.25/10/14 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 1100 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  PÀÄ// gÀªÀÄå 18 ªÀµÀð ¢éwÃAiÀiÁ ¦AiÀÄĹ «zÁåy𤠪Á¸À ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ  EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ. aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¼É£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É.

¨sÀzÁæªÀw ºÉƸÀªÀÄ£É oÁuÉ, PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt;-

±À²PÀĪÀiÁgï ªÁ¸À ±ÀAPÀgÀWÀlÖ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/10/14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨sÀzÁæªÀw ¸ÀAvÉ ªÉÄåzÁ£ÀzÀ°è vÀgÀPÁj PÉƼÀĪÁUÀ  ¸ÁªÀÄìAUÀ ªÉƨÉå¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¨É¯É.20.000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ

ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ oÁuÉ, E¹àlÄ dÆeÁl;-

¢£ÁAPÀ 25/10/14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÁ¸À vÀgÀUÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ © ©ÃgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄUÀ½AzÀ 52 J¯É E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 1600/- gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀzÉ.

ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ oÁuÉ, E¹àlÄ dÆeÁl ;-


¢£ÁAPÀ 25/10/14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 5.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÉÆUÉñÀ¥Àà  EvÀgÉ LzÀÄ d£ÀgÀÄ ªÁ¸À PÀ®è¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÀ®è¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ  AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄUÀ½AzÀ 52 J¯É E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 1100/- gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀzÉ.

Friday, October 24, 2014

SHIVAMOGGA DIST. CRIMES DTD 24-10-2014

ºÉƸÀªÀģɠ ²ªÁf ¸ÀPÀð¯ï  ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ  ¨sÀzÁæªÀw : dÆeÁl  ¥ÀæPÀgÀt


DgÉÆævÀgÀÄ NA.±ÀQÛ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀ½VgÀĪÀ ¥ÁPÀð N¼ÀUÉ  PÉñÀªÀ¥ÀÄgÀ  §qÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ dÆeÁl  DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ  ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr  £ÀUÀzÀÄ 5030/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  52  E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ.

Thursday, October 23, 2014

SHIMOGA DICTRICT CRIMES AS ON 23-10-14E¹àlÄ dÆeÁl [ ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ].

vÁåªÀgÉPÉÆ¥ÀàzÀ PÉgÉ ©üPÀëÄPÀgÀ PÉÃAzÀæzÀ Kj ºÀwÛgÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ DzÀ £ÁUÀgÀd ©£ï ªÀgÀzÀ¥Àà EvÀgÉ13 d£ÀgÀÄ ªÁ¸À ²ªÀªÉÆUÀÎ vÁ.  gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¹àlÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CzÀ ¦ J¸ï L ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ gÀªÀgÀÄ  DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢¹ 2260 /- £ÀUÀzÀÄ 52 E¹àlÄ J¯É ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉøÀÄ zÁR°¹gÀĪÀgÀÄ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ [ ºÉƼɺÉÆ£ÀÄßgÀÄ oÁuÉ].


AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ DzÀ E£ÁAiÀÄvï ªÀÄvÀÄÛ dgÀÆ ©£ï C§ÄÝ¯ï ªÁ¸À PÀÆrè UÁæªÀÄ  gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ PÉ J 15 n 4733 ªÀÄvÀÄÛ  PÉ J 15 0763 £À 2 mÁæPÀÖgï UÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DzÀ ¦ J¸ï L ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ oÁ£É gÀªÀgÀÄ §A¢¹ PɸÀÄ zÁR°¹gÀĪÀgÀÄ

Wednesday, October 22, 2014

SHIMOGA DIST. DAILY CRIMES 22.10.14

²ªÀªÉÆUÀÎ zÉÆqÀ¥ÉÃmÉ oÁuÉ, PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt;-

ªÀÄÄgÀÄUÉñÀ PÀÆrèUÉgÉ UÁæªÀÄ ¨sÀzÁæªÀw, vÁ// EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.07/10/14 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÉÄUÁΣï C¸ÀévÉæ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ PÉJ-14 EJ-4942 r¸À̪Àj ¨ÉåPï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

PÀÄA¹ oÁuÉ, PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt;-

CAiÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀįɱÀAPÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ. 20/10/14 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C.¨É¯É 24.000/- jAzÀ 25.000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ

²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï oÁuÉ, PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt;-

¸ÀwñÀ ¸ÀÆ¥Àgï ªÉå¸Àgï ZÉå£ï EjPÉñÀ£ï ¹¸ÀÖA ²PÁj¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï PÁªÀÄzÉãÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï »A¨ÁUÀ EgÀĪÀ UÉÆqÁ£ïUÉ ¢£ÁAPÀ.21/10/14 gÀ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÉÆÃqÁ£ï£À°èzÀÝ ¥Éå¥ï ¯Éå£ï ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C.¨É¯É. 20.000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ
POLICE COMMEMORATION DAY
SHIMOGA DISTRICT POLICE
PHOTOS
21-10-2014


Tuesday, October 21, 2014

SHIMOGA DIST. CRIMES DTD 21-10-2014

ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ oÁuÉ : CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl  ¥ÀæPÀgÀt


¸ÀÄgÉñï f.¦,  43  ªÀµÀð  ªÁ¸À  ¸ÉÊzÀgï PÀ®èºÀ½î  FvÀ£ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ  E®èzÉ  CPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzsÀå«gÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ.


UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ  ¨sÀzsÁæªÀw : CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt¯ÉÆÃPÉÃ±ï £ÁAiÀiïÌ 20 ªÀµÀð  ªÁ¸À  PÉƪÀiÁgÀ£ÀºÀ½î  FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ gÀÆ 320/-UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀÄrzÀ  ºÀt gÀÆ 600/-UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÉ.

SHIMOGA DISTRICT CRIMES AS ON 20-10-14


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt [ zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ].

²ªÀªÉÆUÀÎ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¢°è zÀ¨sÁðgï ºÉÆmÉïï JzÀÄgÀÄ EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï R°Ã¯ï vÀAzÉ C§Äݯï gÀºÉêÀiÁ£ï ªÁ¸À ¸ÀªÁ¬Ä¥Á¼Àå gÀªÀgÀ ©ÃqÁ CAUÀrAiÀÄ gÉÆðAUÀ ±ÉÃlgï £ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ 800 £ÀUÀzÀÄ 3500 ¨É¯ÉAiÀÄ ¹UÀgÉÃmï ¥ÁåPÀUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ 4420/- £ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀgÀÄ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt [ «£ÉÆç£ÀUÀgÀ oÁuÉ].

²ªÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ §qÁªÀuÉ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀĵÀà®vÁ PÉÆA «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ºÉʸÀÆÌ¯ï ²PÀëPÀgÀÄ ªÁ¸À «Ä£ÁQë¨sÀªÀ£À ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀªÀjUÉ  »A¢¤AzÀ §AzÀ 2 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁå¤n ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÊQ£À°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ , ¨ÁåV£À°èzÀÝ  4,700 £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 J n JA PÁqÀðUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀªÀÅ MlÄÖ ªÀiË®å 1,25.700/-

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt [ PÀÄA¹ oÁuÉ].

PÀÄA¹AiÀÄ°è gÀd¥ÀÆvÀ ©¢  AiÀÄ°èzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw dAiÀÄ®Qëöäà PÉÆÃA gÁeÉñÀ ªÁ¸À J£ï Dgï ¥ÀÄgÀ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè.  EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¨É¯É 23000/- gÀÆ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt [ ²PÁj¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ].
CA¨ÁgÀUÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è£À ¦AiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À ©£ï ºÁ®¥Àà ªÁ¸À CA¨ÁgÀUÉÆ¥Àà  EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃgÀÄ«£À°èzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ MlÄÖ ¨É¯É 3,36,500/-

CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ¸ÁUÁuÉ [ ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà oÁuÉ]

D£ÀªÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÃzÁgÉñÀégÀ JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï CAUÀr ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆæ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ªÁ¸À zÉêÀwPÉÆ¥Àà EvÀ£ÀÄ  ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦AiÀiÁ𢠦 J¸ï L gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1302/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ PɸÀÄ zÁR°¹gÀĪÀgÀÄ


CPÀæªÀÄ UÁAeÁ ¨É¼É [ j¥Àà£À¥ÉÃmÉ oÁuÉ].

DgÉÆæ UÀ¼ÀÄ DzÀ  1]. £ÁUÉñÀ vÀAzÉ VqÁØ£ÁAiÀÄÌ ªÁ¸À UÀªÀlÆgÀÄ  2]. ªÀÄAd¥Àà  vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®£ÁAiÀÄÌ ªÁ¸À PÁgÀUÉÆÃqÀÄ UÁæªÀÄ  3]. PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®£ÁAiÀÄÌ ªÁ¸À PÁgÀUÉÆÃqÀÄ   4]. ªÀÄÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÁ¸À PÁgÀUÉÆÃqÀÄ UÁæªÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  vÁªÀÅ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀ  ±ÀÄAp d«Ää£À°è CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ zÁ½ £Àqɹ 60,000/- ¨É¯É  ¨Á¼ÀĪÀ  MlÄÖ 92 UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°è PɸÀÄ zÁR°¹gÀĪÀgÀÄ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÁªÀÅ [ ¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ].


¦AiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥sÀ ©£ï ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÁ¸À PÀA§zÁ¼ÀÄ ºÉƸÀÆgÀÄ  EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà£ÀÄ ¨ÉÊQ£À°è UÉÆÃt©ÃqÀÄ  UÉÃmï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆqɹzÀÄÝ , C¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁV F ¢£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

Monday, October 20, 2014

PRESS PRAKATANE

£ÀA.r¹L©/132/2014                           ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
                                             f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj,
                                           ²ªÀªÉÆUÀÎ.¢£ÁAPÀ:20-10-2014
UÉ,
»jAiÀÄ ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
ªÁvÁð E¯ÁSÉ,
²ªÀªÉÆUÀÎ.

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,

                 «µÀAiÀÄ :  ªÉƨÉʯï PÀgÉ, J¸ï.JA.J¸ï, EAlgï£Émï, EvÁå¢ J¯ÉPÁÖç¤Pï
                  ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §ºÀĪÀiÁ£À §A¢zÉ” JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ
               £ÀA©¹ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ ¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ
                  ªÀÄÆ®PÀ d£ÀeÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ §UÉÎ.
_ _ _


       ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ EwÛÃZÉUÉ ªÉƨÉʯï PÀgÉ, J¸ï.JA.J¸ï. EAlgï £Émï PÀgÉ, EvÁå¢ J¯ÉPÁÖç¤Pï ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è “¤ªÀÄä ªÉƨÉʯïUÉ  20 ®PÀë qÁ®gï ºÀt §ºÀĪÀiÁ£À §A¢zÉ CxÀªÁ ¤ÃªÀÅ ZÁªÀgï¯Émï PÁgï ®QÌ qÁæzÀ°è 3 PÉÆÃn gÀÆ ºÀt §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ½¹gÀÄwÛÃj EvÁå¢ J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ºÀtzÀ §UÉÎ D¸É ºÀÄnÖ¹ £ÀAvÀgÀzÀ°è CªÀgÀ «±Áé¸À UÀ½¹ ¸ÀzÀj §ºÀĪÀiÁ£À ºÀt vÀªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉUÉ dªÉÄ DUÀ®Ä PÉ®ªÀÅ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ ªÀiÁ»w ªÁ¸À ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁ»w EvÀgÉ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ ¥sÁåPïì ªÀÄÆ®PÀ vÀj¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è £ÀA©PÉ §gÀĪÀAvÉ j¸ÀªÀð ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁzÀ £ÀPÀ®Ä ¸Ànð¦üPÉÃmï£ÀÄß E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è £ÀA©PÉ ºÀÄnÖ¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ, ¸ÀzÀj §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ºÀt qÁæ ªÀiÁr¸À®Ä 5% CxÀªÁ 10% mÁåPïì PÀlÖ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀAiÀĪÁV ªÀAa¹, ªÀAZÀPÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ vÀªÀÄä ¨ÁåAPï CPËAmï £ÀA§gïUÉ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è gÀÆ 25,000 jAzÀ gÀÆ. 50,000 ªÀgÉUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¸À«Ãð¸ï mÁåPïì, qÉ°ªÀj ZÁdð EvÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ°è £ÀAiÀĪÁV ªÀAa¹, ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ PÀ£ÁðlPÀ gÁeÁåzÀåAvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ.
     E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ªÀAZÀPÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr “£ÁªÀÅ ¨ÁåAPï£À J.n.JA. PÁqÀð PÀ¸ïÖªÀÄgï PÉÃgï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¤ªÀÄä J.n.JA. PÁqÀð Cwà ²ÃWÀæzÀ°è PÁå£ïì¯ï DUÀÄvÀÛzÉ DzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß C¥ïqÉÃmï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, ºÁUÁV ¤ªÀÄä J.n.JA. PÁqÀð ªÉÄðgÀĪÀ 16 rfmï £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß ºÉý” JAzÀÄ £ÀAiÀĪÁV ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ DzsÀĤPÀ ¸Éʧgï vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀAZÀPÀgÀÄ ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ F jÃw PÀgÉ §AzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ, J.n.JA. PÁqÀð£À 4 ¸ÀASÉå ¥Á¸ïªÀqÀð, PÉÆÃqï £ÀA§gï CxÀªÁ J.n.JA. PÁqÀð£À 16 CAPÉAiÀÄ ¹ÃjAiÀÄ¯ï £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀzÉà F §UÉÎ £ÉÃgÀªÁV ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¨ÁåAPïUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CxÀªÁ ºÀwÛgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. 
¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ªÀAZÀPÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀ ªÀiÁzÀj J¸ï.JA.J¸ï.UÀ¼ÀÄ
1.     YOUR MOBILE NO HAS WON 2,000,000 USD & SAMSUNG GALAXY S5 IN 2014 FREELOTTO AWARD PROMO UK. TO CLAIM, SEND YOUR NAME, AGE, MOBILE NO, EMAIL ID TO prizedpt@live.com
2.     YOUR MOBILE NO HAS WON 3 CRORES 35 LAKH RUPEE & A CAR FROM CHEVROLET CAR PROMOTION 2014 TO CLAIM SEND NAME, ADD, MOB NO. OCCUP, AGE, EMAIL TO chevrolet41@hotmail.com
     DzÀÝjAzÀ F §UÉÎ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ºÁUÀÆ J¯ÉPÁÖç¤Pï zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F jÃw ªÀAZÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀzÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃjPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢vÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ J¸ï.JA.J¸ï.UÀ¼ÀÄ CxÀªÁ PÀgÉUÀ¼ÀÄ §AzÀ°è ºÀwÛgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ oÁuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ CxÀªÁ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀ (dAiÀÄgÁeï. ºÉZï ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gï 94808-03308) ªÉƨÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
                                           vÀªÀÄä «±Áé¹,


                                           ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
                                           ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè

Sunday, October 19, 2014

SHIMOGA DIST.CRIMES PARTICULARAS AS ON 19/10/14

²ªÀªÉÆUÀÎ vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ  oÁuÉ. PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt;-

¢£ÁAPÀ.15/10/14 gÀAzÀÄ ²æà UÀeÉÃAzÀæ 36 ªÀµÀð ªÁ¸À ¹zÀÝgÀºÀ½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ  PÉJ-14 nJ- 5362 n®ègï ªÀÄvÀÄÛ mÉå®gï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C.¨É¯É. 1.60.000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ

¨sÀzÁæªÀw mÁæ¦ÃPï oÁuÉ. gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt;-

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 27 ªÀµÀð ªÁ¸À d£ÁߥÀÄgÀ ¨sÀzÁæªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.19/10?14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3.40 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ J£ï.ºÉZï. 206 gÀ¸ÉÛ PÀȵÀÚ¥Àà ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ  vÀªÀÄä ¨ÉåQ£À°è §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  PÉJ-14 J-1489 PÁåAlgï  ªÁºÀ£À¢AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ »A§¢ ¸ÀªÁgÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. ¨ÉåQ£À ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÀÝ 4 1/2 ªÀµÀðzÀ zÀ±Àð£ï JA§vÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÆà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.

jÃ¥Àà£ï ¥ÉÃmÉ oÁuÉ, ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt ;-


GªÉÄñÀ 25 ªÀµÀð ªÁ¸À j¥Àà£ï ¥ÉÃmÉ EvÀ£ÀÄ  £ÁUÀgÀºÀ½î ªÉÆÃmÁgïì ²ªÀªÉÆUÀÎ PÀA¥À¤AiÀÄ KeÉAmï DV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ.  ¢£ÁAPÀ.10/02/14 jAzÀ E°èAiÀÄ vÀ£ÀPÀ 09 ºÉÆÃAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÁæºÀPÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr NlÄÖ. 4.78.600/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥À¤UÉ PÀlÖzÉà ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.

SHIMOGA DISTRICT DAILY CRIMES AS ON : 18-10-2014


¨sÀzÁæªÀw  UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:-

¦gÁå¢ü gÁdtÚ ªÁ¸À  ±ÁAw£ÀUÀgÀ ¨sÀzÁæªÀw ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ|| ªÀiÁ£À¸À vÀAzÉ gÁdtÚ 19 ªÀµÀð vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ£À°è DAiÀÄÄðªÉâPï ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï MzÀÄwÛzÀÄÝ gÀeÉPÉÌ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ  ±ÁAw£ÀUÀgÀ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  AiÀiÁjUÉÆà ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì 
§A¢gÀĪÀÅ¢®è
zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ CAzÀgï- ¨ÁºÀgï dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:-


¦gÁå¢ü ¦L r¹L© ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÁgï ¯ÉÊ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆmÉÃ¯ï £ÀªÀgÀvÀß EAlgÀ£ÁåµÀ£À¯ï  £À gÀÆA 203 gÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ºÉƸÀªÀÄ£É ªÁ¹UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UɬĮèzÉ CAzÀgï -¨ÁºÀgï E¹àmï dÆeÁl  DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 16,220 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ 05ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ