crime

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ- ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ- ಅಪ್ರಪ್ತಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ-ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.

Monday, October 24, 2016

PRESS NOTE 23-10-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ:-
¢£ÁAPÀ:12/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 ¦JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà a£ÀßAiÀÄå f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ ªÁ¸À: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä ¨sÀzÁæªÀw gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¨sÀzÁæªÀw £ÀUÀgÀzÀ CAqÀgï©æqïÓ §½ EgÀĪÀ ©.ºÉZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA«zsÁ£À ²°à qÁ.©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï ¥ÀæwªÀÄUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:12/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ £ÉÆAzÀt EgÀĪÀ ¤Ã°§tÚzÀ PÁj£À°è §AzÀ AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ qÁ.©Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï ¥ÀæwªÉÄUÉ ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÁ £ÉÆÃrzÀÆÝ ¸ÀºÁ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀA«zÁ£À ²°à qÁ.©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï ¥ÀæwªÀÄUÉ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀPÉÌ CUËgÀªÀªÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁrgÀĪÀ QrUÉÃrUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆåmË£ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:170/2016 PÀ®A:295 L¦¹ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
      ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå ²ÃªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢PÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà C©ü£Àªï RgÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà «£ÉìAmï ±ÁAvï PÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀiÁ£Àå ²æà n.eÉ GzÉñï rªÉÊJ¸ï¦ ¨sÀzÁæªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀZÀªÉĪÀiÁrzÀÄÝ vÀAqÀzÀ°è ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃSgï ¦L r.¹.L.© «¨sÁUÀ ºÁUÀÄ ²æà JA. ªÀgÀzÀgÁdÄ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¨sÀzÁæªÀw ºÁUÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ²æà ºÀµÀð, ºÉZï.¹.693, ²æà DzÀ±Àð ±ÉnÖ ¦¹2074, ²æà ºÀtªÀÄAvÀ DªÀn ¦¹1526, £ÁUÀgÁd ¦¹1460, D£ÀAzÀ ¦¹1252, gÀAUÀ¸Áé«Ä.PÉ.eÉ ¦¹1109, ²æà a£ÁߣÁAiÀÄÌ ¦¹1140 ²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ºÉZï.¹.1990 ²æà zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ¦¹1541 AiÀÄ®è¥Àà ¦¹925 ZÉ£ÀßPÉñÀªÀ ºÉZï.¹.1983 §¸ÀªÀgÁd ¦¹1515 ZÀAzÀætÚ ºÉZï.¹.575 £ÁUÀgÁeï ¦¹2067 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À DgÉÆævÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuɪÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀzÀ CAqÀgï©æqïÓ §½ EgÀĪÀ ¹¹ PÁåªÉÄgÁzÀ° ¸ÉgÉAiÀiÁzÀ avÁæªÀ½AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀÄ PÁAiÀiðªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    
      EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22/10/2016 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå rªÉÊJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀzÀ°èzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ¥ÀvÉÛPÁAiÀÄðzÀ°ègÀĪÁUÉÎ, ¨sÀzÁæªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è   ¹¹ zÀȱÁåªÀ½UÀ¼À°è zÁSÁ¯ÁzÀ ¨sÁªÀavÀæzÀ°è ºÉÆðPÀAiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛAiÉƧâ£ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, vÀAqÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ²ªÀ¥Àæ¸Ázï  ¨sÀzÁæªÀw JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ,  DvÀ£À£ÀÄß PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:12/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ  ¨sÀzÁæªÀw £ÀUÀgÀzÀ CAqÀgï©æqïÓ §½ EgÀĪÀ ©.ºÉZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA«zsÁ£À ²°à qÁ.©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀ ¥ÀæwªÉÄUÉ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÝ£ÀÄß M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.  £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgɹ, «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹, zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

     ªÀiÁ£Àå ²ÃªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢PÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà C©ü£Àªï RgÉ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà «£ÉìAmï ±ÁAvï PÀĪÀiÁgï gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁrzÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA²¹gÀÄvÁÛgÉ. 

Friday, October 21, 2016

PRESS NOTE ON:21-10-2016

¥ÀwæPÁ   ¥ÀæPÀluÉ.
¢£ÁAPÀ: 21-10-2016
CPÀæªÀĪÁVªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À
   ¢£ÁAPÀ: 21/10/2016gÀAzÀĦJ¸ïL, ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉEªÀjUÉCPÀæªÀĪÁVªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ §AzÀRavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉƼɨɼÀUÀ®PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4,04,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ  4 n®ègïUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁVvÀÄA©zÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ ªÀÄÆgÀÄd£À DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
1)   ¸ÀĤ¯ï ©£ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 22 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÁ¸À: ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ.

2)  ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ªÀÄAUÉÆÃmÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð ªÁ¸À: ZÀ£ÀßVjgÀ¸ÉÛ, ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ.

3)   gÀÄzÉæñÀ ©£ï UÉÆëAzÀ¥Àà, 33 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À ªÁ¸À: aPÀÌPÀÆrèUÉgÉUÁæªÀÄ, ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ.

-------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.


Thursday, October 20, 2016

PRESS NOTEPÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
20/10/2016
UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄr §AzsÀ£À

²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁvÀÄ @ ¸Á¢üPï ©£ï C§Äݯï WÀ¤, 36 ªÀµÀð, ªÁ¸À: JA.PÉ.PÉ. gÀ¸ÉÛ, 1£Éà PÁæ¸ï, ²ªÀªÉÆUÀÎ FvÀ£ÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛEvÀgÉf¯ÉèAiÀÄ°è  C£ÉÃPÀ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁV, zÉÆA©, PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß, zÀgÉÆÃqÉ, ºÀ¯Éè ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR 14 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁV, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀvÀgÀĪÀAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁV, vÀ£ÀßgËrZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄßC«gÀvÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ,  FvÀ¤UÉ  ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀî®Ä w½¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀîzÉà gËrZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀFvÀ£ÀªÉÄÃ¯É gËr ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ°ègÀ®ÄCªÀPÁ±ÀPÉÆlÖgÀÆ  ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀħAzÀF D¸Á«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°èPÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖoÁuÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄr §AzsÀ£ÀDeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀAvÉ ²æà C©ü£ÀªïRgÉ,L¦J¸ï. ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ªÀiÁ£Àåf¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ©.¦. EPÉÌÃj, LJJ¸ï.  EªÀjUÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è,  ¸ÁvÀÄ @ ¸Á¢üPÀFvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¢: 20/10/2016gÀAzÀÄUÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄrPÀæªÀÄ dgÀÄV¹,  £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÆ̼À¥Àr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå f¯ÁèzÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄDzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ, F DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 20/10/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjD¸Á«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÁj ªÀiÁr, UÀÄ®âUÁðPÉÃAzÀæPÁgÁUÀȺÀPÉÌgÀªÁ¤¸À¯ÁVzÉ. 

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè

Wednesday, October 19, 2016

PRESS NOTE-19/10/2016

¥ÀwæPÁ   ¥ÀæPÀluÉ.
¢£ÁAPÀ: 19-10-2016
¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝDgÉÆæ §AzsÀ£À
     ¢£ÁAPÀ: 18/10/2016 gÀAzÀÄ  ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀPÀqÉ ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊPïUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀoÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄvÀªÀÄä ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À UÉÆÃA¢üZÀlß½î §½ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, M§â ªÀåQÛvÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉÃCwà ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄßEvÀgÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ,  DvÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁVUÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ, 20 ªÀµÀð, ºÉƸÀªÀÄ£É, ¨sÀzÁæªÀwJA§ÄzÁV w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ §½ EzÀÝ  ªÁºÀ£ÀzÀ  §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVDvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀjDgÉÆæAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀĽ«£À ªÉÄÃgÉUÉ  ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ PÀqÉUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀݸÀĪÀiÁgÀÄgÀÆ. 1,40,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ4 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ        1-ªÉƨÉʯï£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁåPÀæªÀÄdgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. 

CPÀæªÀĪÁVUÁAeÁ¸ÁUÁl ¥ÀvÉÛ
¢£ÁAPÀ: 18/10/2016 gÀAzÀĦJ¸ïL, ¸ÉÆgÀ§ ¥ÉưøïoÁuÉEªÀjUÉCPÀæªÀĪÁVUÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ §AzÀRavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÉÆnÖPÉgÉ ºÀwÛgÀPÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀgÉÆnÖPÉgÉEAzÀ ¸ÉÆgÀ§ PÀqÉUÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝDgÉÆæAiÀiÁzÀgÀ«. PÉ ©£ï PÀȵÀÚ¥Àà, 27 ªÀµÀð, vÁåªÀgÉPÉÆ¥Àà, ¸ÉÆgÀ§ vÁ: FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ, ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ DvÀ£À §½ ¸ÀĪÀiÁgÀÄgÀÆ. 15,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ 4.5 PÉ.f.MtVzÀUÁAeÁ ¸ÉÆ¥ÀÄà¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, CPÀæªÀĪÁVUÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝDgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉÆgÀ§ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÀÄlPÁdÆeÁl£ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À§AzsÀ£À
   ¢£ÁAPÀ: 18/10/2016 gÀAzÀÄgÁwæ ¨sÀzÁæªÀwUÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïLgÀªÀjUÉ ¨sÀzÁæªÀwvÁ®ÆèQ£ÀPÀÆrèUÉgÉUÁæªÀÄzÀ PÉÆý CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄlPÁdÆeÁl £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉJAzÀÄ §AzÀRavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉvÀPÀët ¦J¸ïL, ¨sÀzÁæªÀwUÁæªÀiÁAvÀgÀoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrèUÉgÉUÁæªÀÄzÀ PÉÆý CAUÀrUÉ zÁ½ £Àqɹ, C°è ªÀÄlPÁ-dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝDgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ ©£ï ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt, 30 ªÀµÀð, PÉÆý CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À, PÀÆrèUÉgÉ, ZÀ£ÀßVjgÀ¸ÉÛ, ¨sÀzÁæªÀwFvÀ£À£ÀÄßzÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ-dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀÝ gÀÆ. 1,300/- UÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁåPÀæªÀÄdgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À
   ¢£ÁAPÀ: 18/10/2016 gÀAzÀÄgÁwæ ¨sÀzÁæªÀwUÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïLgÀªÀjUÉ ¨sÀzÁæªÀwvÁ®ÆèQ£ÀPÀÆrèUÉgÉUÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀCA¨Á¨sÀªÁ¤ ºÉÆÃmɯï£À°èCPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉJAzÀÄ §AzÀRavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉvÀPÀët ¦J¸ïL, ¨sÀzÁæªÀwUÁæªÀiÁAvÀgÀoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ vÀPÀëtPÀÆrèUÉgÉUÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀCA¨Á¨sÀªÁ¤ ºÉÆÃmɯïUÉ zÁ½ £Àqɹ, CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝUÀuÉñïgÁªï ©£ï UÀAUÉÆÃfgÁªï, 44 ªÀµÀð, PÀÆrèUÉgÉFvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ, CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀDgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÀzÁæªÀwUÁæªÀiÁAvÀgÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
-------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
PRESS NOTE¥ÀwæPÁ   ¥ÀæPÀluÉ.
¢£ÁAPÀ: 19-10-2016

¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ §AzsÀ£À

     ¢£ÁAPÀ: 18/10/2016 gÀAzÀÄ  ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ PÀqÉ ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊPïUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À UÉÆÃA¢üZÀlß½î §½ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Cwà ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß EvÀgÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ,  DvÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ, 20 ªÀµÀð, ºÉƸÀªÀÄ£É, ¨sÀzÁæªÀw JA§ÄzÁV w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ §½ EzÀÝ  ªÁºÀ£ÀzÀ  §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀĽ«£À ªÉÄÃgÉUÉ  ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ PÀqÉUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 1,40,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ 4 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ         1-ªÉƨÉʯï£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. 


CPÀæªÀĪÁV  UÁAeÁ ¸ÁUÁl ¥ÀvÉÛ 

   ¢£ÁAPÀ: 18/10/2016 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL, ¸ÉÆgÀ§ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ §AzÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÉÆnÖPÉgÉ ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆnÖPÉgÉ EAzÀ ¸ÉÆgÀ§ PÀqÉUÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÀ«. PÉ ©£ï PÀȵÀÚ¥Àà, 27 ªÀµÀð, vÁåªÀgÉPÉÆ¥Àà, ¸ÉÆgÀ§ vÁ: FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ, ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ DvÀ£À §½ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 15,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ 4.5 PÉ.f. MtVzÀ UÁAeÁ ¸ÉÆ¥ÀÄà ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉÆgÀ§ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ. 


CPÀæªÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À

   ¢£ÁAPÀ: 18/10/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨sÀzÁæªÀw vÁ®ÆèQ£À PÀÆrèUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ PÉÆý CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¦J¸ïL, ¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrèUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ PÉÆý CAUÀrUÉ zÁ½ £Àqɹ, C°è ªÀÄlPÁ-dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ ©£ï ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt, 30 ªÀµÀð, PÉÆý CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À, PÀÆrèUÉgÉ, ZÀ£ÀßVj gÀ¸ÉÛ, ¨sÀzÁæªÀw FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ-dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀÝ gÀÆ. 1,300/- UÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. 

CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À

   ¢£ÁAPÀ: 18/10/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨sÀzÁæªÀw vÁ®ÆèQ£À PÀÆrèUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ CA¨Á¨sÀªÁ¤ ºÉÆÃmɯï£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¦J¸ïL, ¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ vÀPÀët PÀÆrèUÉgÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ CA¨Á¨sÀªÁ¤ ºÉÆÃmɯïUÉ zÁ½ £Àqɹ, CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÀuÉñï gÁªï ©£ï UÀAUÉÆÃf gÁªï, 44 ªÀµÀð, PÀÆrèUÉgÉ FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ, CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ DgÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
-------------------------------------------------------------
                                                   
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

Tuesday, October 18, 2016

PRESS NOTE¥ÀwæPÁ   ¥ÀæPÀluÉ.
¢£ÁAPÀ: 18-10-2016
zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀÄAr ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ §AzsÀ£À

     ¢£ÁAPÀ: 13/10/2016 gÀAzÀÄ  gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ²ªÀ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀħæªÀÄtå ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß  ªÀÄÄjzÀÄ  zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ. 5,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ j¥Àà£ï¥ÉÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛUÁV j¥Àà£ï ¥ÉÃmÉ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢: 16/10/2016 gÀAzÀÄ j¥Àà£ï¥ÉÃmÉAiÀÄ ±À§jÃ±ï £ÀUÀgÀzÀ ZËqÉñÀéj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt DvÀ£À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ£À ¸ÉÆAlzÀ°è M§â PÀ©âtzÀ ¨sÀfð EzÀÄÝ, DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ DZÁj ©£ï zsÀªÀiÁðZÁj, ªÁ¸À: £ÀªÀlÆgÀÄ UÁæªÀÄ, ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, FvÀ£À£ÀÄß PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ FvÀ£ÀÄ j¥Àà£ï¥ÉÃmÉ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ²ªÀ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀħæªÀÄtå ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è, ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À D£ÀAzÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÁAd£ÉÃAiÀÄ ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ºÁUÀÆ JqÉúÀ½î ªÀgÀ¹¢Ý«£ÁAiÀÄPÀ ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÁtÂPÉAiÀÄ ºÀÄAr ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ FvÀ£À §½ EzÀÝ gÀÆ. 15,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DvÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¨É¼É¢zÀÝ UÁAeÁ VqÀUÀ¼À ¥ÀvÉÛ 

   ¢£ÁAPÀ: 17/10/2016 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL j¥Àà£ï¥ÉÃmÉ oÁuÉ EªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ï¦, wÃxÀðºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL j¥Àà£ï¥ÉÃmÉ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À PÀ¼À¸Éà UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀvÁPÀĪÀiÁgï JA§ÄªÀ£ÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA; 5 gÀ°è CgÀtå MvÀÄÛªÀj d«Ää£À°è  ±ÀÄAp ¨É¼É ªÀÄzsÉå CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹, zÁ½ £Àqɹ, CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¢zÀÝ DgÉÆæ ¸ÀjvïPÀĪÀiÁgï ©£ï ¸ÀÆgÀ¥Àà, ªÁ¸À PÀ¼À¸Éà ¨É¼ÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄ, ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ vÁ: FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¨É¼É¢zÀÝ gÀÆ. 9,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ  3 PÉ.fÉ. UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ, j¥Àà£ï¥ÉÃmÉ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.CPÀæªÀÄ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À

   ¢£ÁAPÀ: 17/10/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ  ¦J¸ïL, PÁUÀð¯ï oÁuÉ gÀªÀjUÉ PÁUÀð¯ï ¥Éưøï oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ZÉÊ£Á UÉÃmï ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ §UÉÎ §AzÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL, PÁUÀð¯ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÁUÀð¯ï£À ZÉÊ£Á UÉÃmï §½ EgÀĪÀ CPÉòAiÀiÁ ¥ÁèAmÉõÀ£ï£À°è CPÀæªÀĪÁV E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ, E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀÝ gÀÆ. 6,600/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, PÁUÀð¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  1)   C±ÉÆÃPÀ ©£ï zÉêÀgÁdAiÀÄå, 36 ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ PÉ®¸À ªÁ¸À: eÁ°UÀzÉÝ.
  2)  £ÁgÁAiÀÄt ©£ï PÀ£ÀߥÀà, 52 ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ  PÉ®¸À, ªÁ¸À: PÀtÂÃPÁgÀÄ, eÉÆÃUÀ.
  3)   PÉñÀªÀ ©£ï ZËqÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ PÉ®¸À, ªÁ¸À: EqÀĪÁtÂ.
  4)  ºÀAeÁ J£ï.PÉ. ©£ï ºÀªÀÄäzï, 50 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÁ¸À: ªÁlgï mÁåAPï KjAiÀiÁ, PÁUÀð¯ï.
  5)   F±ÀégÀ ©£ï UÉÆÃ¥Á®, 35 ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ PÉ®¸À, ªÁ¸À: EjUÉUÀzÉÝ, PÁUÀð¯ï.
  6)  ®PÀëöät ©£ï ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄÌ, 35 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÁ¸À: DgÉÆÃr.
  7)   ¸ÀwÃ±ï ©£ï PÀ£ÀߥÀà, 52 ªÀµÀð, DmÉÆà ZÁ®PÀ, ªÁ¸À: PÁUÀð¯ï,
  8)   gÀ« ©£ï ªÀiÁ¹ÛAiÀÄ¥Àà, 36 ªÀµÀð, ªÁ¸À: PÉ.¦.¹ PÁ¯ÉÆä, PÁUÀð¯ï.
-------------------------------------------------------------
                                             ¸À»/-
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

Monday, October 17, 2016

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ   ¥ÀæPÀluÉ.
¢£ÁAPÀ: 17-10-2016
ªÀÄlPÁDqÀÄwÛzÀÝDgÉÆæ §AzsÀ£À
1) ¢£ÁAPÀ: 17/10/2016 gÀAzÀÄ vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw     C¤vÁ, ¦J¸ïL, gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄlPÁ DqÀÄwÛzÀÝ EeÁeï CºÀªÀÄäzï ©£ï E°AiÀiÁeï, 31 ªÀµÀð, FzÁΣÀUÀgÀ, ¸ÀƼÉèÉÊ®Ä, ²ªÀªÉÆUÀÎ FvÀ£ÀÄß §A¢ü¹, FvÀ£À §½ EzÀÝ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀÝ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.. 800/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) ¢£ÁAPÀ: 17/10/2016gÀAzÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ²æà EªÀiÁæ£ï ¨ÉÃUïgÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ “ © ”¨ÁèPï£À 4£Éà wgÀÄ«£À°è ªÀÄlPÁ DqÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ @ PÀÄAl, 41 ªÀµÀð ªÁ¸À: «£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ FvÀ£ÀÄß §A¢ü¹, FvÀ£À §½ EzÀÝ gÀÆ.1760/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹,PÀæªÀÄdgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. 

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ UÀtÂUÁjPÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝDgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
  ¢£ÁAPÀ: 17/10/2016 gÀAzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL, ²æà GªÉÄñï, gÀªÀjUÉ §AzÀRavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DqÉÆãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß £À¢¬ÄAzÀ ±ÉÃRj¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ JA. ªÀiÁ®vÉñÀ ©£ï ªÉÄʯÁgÀ¥Àà, 20 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, D£ÀªÉÃj, ¨sÀzÁæªÀw vÁ: FvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ 2-vÉÀ¥ÀàUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀg ÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄdgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. 

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

 ಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Sunday, October 16, 2016

PRESS NOTE

  ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ- 
ದಿನಾಂಕ:16/10/2016
         ಮೊಬೈಲ್‍ಗಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡುವ  ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
        ದಿನಾಂಕ:13/10/2016 ರಂದು ಶ್ರಿ ಹಾಲಯ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಾಸ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಗರ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದಿನಾಂಕ: 13/10/2016 ರಂದು ಸಾಗರದ ಸಂತೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ತನ್ನ ಷರ್ಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 8500/- ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಯಾಮಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ನೀಡಲಾದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಗರ ಟೌನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು,  ದಿ:16/10/16 ರಂದು ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ರವಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ವಾಸ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮೂಲವಾಸ ಎಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಭದ್ರಾವತಿ 2) ನಾಗರಾಜ್ @ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಗ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಾಸ ಹಿರೊಹೊಂಡಾ ಶೋರೂಂ ಹತ್ತಿರ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮೂಲವಾಸ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಭದ್ರಾವತಿ 3) ಆನಂದ್ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪ 24 ವರ್ಷ ವಾಸ ಎಂಸಿಆರ್ ಪಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಠಾಣೆಯ 05 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳುವಾದ 50,750/- ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 04 ಸ್ಯಾಮಸಂಗ್ ಒಂದು ಜಿಯೋನಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

           ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸಾಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಟೌನ್ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನಾರ್ಧನ್ ಟೌನ್ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ   ¥ÀæPÀluÉ.
¢£ÁAPÀ: 16-10-2016
DPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CgÉÆæ §AzsÀ£À

       ¢£ÁAPÀ:15-10-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁUÀgÀ G¥À-«¨sÁUÀzÀ G¥Á¢üPÀëPÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¤±ÁeɪÀiïì EªÀjUÉ ¸ÁUÀgÀ vÁ®ÆèPï ºÉƸÀUÀÄAzÀ UÁæªÀiÁzÀ £ÀA¢ºÉƼɬÄAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀgÀPÉÌ DPÀæªÀÄ ¸ÁUÁl £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ JJ¸ïL, gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉƸÀUÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CgÀÄuÁ ©£ï UÉÆæ±ï UËqÀ, 25 ªÀµÀð, ºÉƸÀUÀÄAzÀ UÁæªÀÄ, ¸ÁUÀgÀ vÁ®ÆèPï FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄ ¸ÁUÁlPÉÌ §¼À¹zÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ15 nJ 0183 £ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀgÀ CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ. 3,03,000/- CVzÀÄÝ, F §UÉÎ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

F ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ±ÁèXùgÀÄvÁÛgÉ.

ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ   ¥ÀæPÀluÉ.
¢£ÁAPÀ: 16-10-2016
DPÀæªÀÄ UÁAeÁ ¨É¼É ªÀ±À
     ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è UÁAeÁ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV ¨É¼É¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ JA§ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè gÀPÁëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. C©ü£ÀªÀ RgÉ EªÀgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ EAvÀºÀ DPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä ¤zÉÃð±À£À ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà Dgï.« UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è  vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ vÁ®ÆèPï, CUÀ¸ÀªÀ½î U˽ PÁåA¥ï ªÁ¹AiÀiÁzÀ gÁWÀÄ ©£ï C¥ÀÄà¹AUï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊvÉÆÃlzÀ°è UÁAeÁ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É½¹zÀÝ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 14-10-2016 gÀAzÀÄ 2-45 gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÁ½ £Àqɹ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6000/- ¨É¯ÉAiÀÄ 6 PÉf AiÀĵÀÄÖ UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.
     ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PɼÀ¢ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ©£ï PÉjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¢zÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁUÀgÀ G¥À-«¨sÁUÀzÀ G¥Á¢üPÀëPÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¤±ÁeɪÀiïì EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæ ªÁ¸ÀÄzÉêÁ EªÀgÀ d«Ää£À°è zÁ½£Àqɹ DPÀæªÀĪÁV ¨É¼É¢zÀÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10000/- ¨É¯ÉAiÀÄ 10 PÉf UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹, CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.

     F ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ±ÁèXùgÀÄvÁÛgÉ.

ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ   ¥ÀæPÀluÉ.
¢£ÁAPÀ: 16-10-2016
d£ÀgÀ£ÀÄß  ªÀAa¹ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¸ÀĪÀ DgÉÆæ §AzsÀ£À
²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ §AUÁgÀzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°Ã±ï ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀAa¹ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁUÀÄwzÀÄÝ EAvÀºÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ²ªÀªÉÆÃUÀÎ gÀPÀëuÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà C©ü£Àªï RgÉ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 10/10/2016 gÀAzÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ°è ²ªÀªÉÆUÀÎ rªÉÊJ¹à ºÁUÀÆ ¹¦L gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À£ÉƼÀUÉÆAqÀ ¥ÀvÉÛ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉUÉ £ÉëĹzÀÝ°è F vÀAqÀªÀÅ ªÉÄîÌAqÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀĪÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ D¯ÁèªÀÅ° ©£ï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï 42 ªÀµÀð ªÁ¸À ¥ÁªÉÄÃð£À ºÀ½î avÀðzÀÄUÀð FvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr F DgÉÆæAiÀÄÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆÃmÉ oÁuÉ, ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥ÉÃoÉ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À°è  ªÉÄîÌAqÀAvÉ ¥Á°Ã±ï ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸É¼ÉzÀÄ ªÀAa¹ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 5 ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀj¹zÀÝ MlÄÖ gÀÆ. 2,88,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ 110 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß CgÉÆæ¬ÄAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


     F DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ±ÁèXùgÀÄvÁÛgÉ.

ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.