crime

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ- ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ- ಅಪ್ರಪ್ತಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ-ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.

Thursday, August 25, 2016

CRIMES AS ON 24-08-2016

PÀÄA¹ ¥Éưøï oÁuÉ: CPÀæªÀÄ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:
«ÃgÀtÚ£À ¨É£ÀªÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®Vj CgÀtåzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¹ÖÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉU 05-35 UÀAmÉUÉ «ÃgÀtÚ£À ¨É£ÀªÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV mÁmÁ K¸ï ¤°è¹ ªÀiÁ»w EzÀÝ ¤Ã®Vj CgÀtåzÉƼÀUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¸À¯ÁV ªÀiÁ»w EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è 8 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖ CAzÀgï- ¨ÁºÀgï E¹ÖÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DlPÉÌ ElÖ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä eÉé£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÁUÀ ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj 02 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ 06 d£À DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ »rzÀÄPÉÆAqÀ 02 d£ÀgÀ£ÀÄß CAzÀgï- ¨ÁºÀgï  DlªÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà Dl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ,¸ÀzÀj zÁ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MlÄÖ 650/-gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß DlPÉÌ §½¹zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CAzÀgï- ¨ÁºÀgï E¹ÖÃmï Dl DqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 52 E¹ÖÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀ 2 d£À ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥Àæ,ªÀ,ªÀgÀ¢.

  ºÉƸÀªÀÄ£É ²ªÁf ¸ÀPÀð¯ï ¥Éưøï oÁuÉ: CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt
ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ¥Á¥ÀtÚ ©£ï ²ªÀtÚ JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÀ E®èzÉà ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ oÁuÁ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ ªÁ¹ ¥Á¥ÀtÚ ©£ï ²ªÀtÚ gÀªÀgÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ QgÀt CAUÀrAiÀÄ §½ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤°è¹ £ÁªÀÅ ªÀägÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â C¸Á«ÄAiÀÄÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÀªÀgï £À°è ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ UÀªÀĤ¹ ¸ÀzÀj C¸Á«ÄAiÀÄÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 1) ¥Á¥ÀtÚ ©£ï ²ªÀtÚ 40 ªÀµÀð, MPÀÌ°UÀ d£ÁAUÀ, QgÁt CAUÀr ªÁå¥Áj ªÁ¸À ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ UÁæªÀÄ ¨sÀzÁæªÀw JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À §½ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï PÀªÀgï C£ÀÄß  ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV PÀªÀgï £À°è 90 JA.J¯ï £À ORIGINAL CHOICE DELUXE WHISKY AiÀÄ 10 ªÀÄzÀåzÀ ¥ËZï UÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ËZï UÀ¼À ªÉÄ¯É MRP 26.54 gÀÆ CAvÀ £ÀªÀÄÆ¢zÀÄÝ ¹Ã®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛ, ¸ÀzÀj ªÀäzÀåzÀ MlÄÖ ¨É¯É 265 gÀÆ DVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 2 ¥Áè¹Ö ¯ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¸Á«ÄUÉ F jÃw ªÀÄzÀåzÀ ªÀiÁgÁlPÉÌ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EzÉÃAiÀiÁ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÀÄ E®è JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, zÉÆgÉvÀ ªÀÄzÀåzÀ ¥ËZï ºÁUÀÄ 2 ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರ. ವ ವರದಿ.


Wednesday, August 24, 2016

PATRIKAPRAKATANE -24/08/2016


Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ         23/08/2016
ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀ / ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀÀgÀ «gÀÄzÀÞPÀæªÀÄ

EwÛÃZÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀPÁ¯ÉÃf£À §½ ªÀÄvÀÄÛd£À ¤©qÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ  ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ,  CªÀgÉÆA¢UÉC¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, LJA« PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄßG®èAX¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è zsÀƪÀÄ¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ   ¸ÁzÁGqÀĦ£À°è  UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ  ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ   F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ,  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄßzÁR°¸À¯ÁVzÉ.

DAiÀÄ£ÀÆgÀÄUÉÃmï §½ C¸À¨sÀåªÁV ªÀvÀð£É:-

1]D£ÀAzÀ ©£ï zÉêÀgÁeï 28 ªÀµÀð,¥ÉÃnAUï PÉ®¸À,  ªÁ¸À:DAiÀÄ£ÀÆgÀÄUÉÃmï ±ÀgÁªÀw £ÀUÀgÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ.
2] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ²ªÀPÀĪÀiÁgï 26 ªÀµÀð, DmÉÆÃqÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ªÁ¸À:DAiÀÄ£ÀÆgÀÄUÉÃmïUÀÄvÀå¥Àà PÁ¯ÉÆä ²ªÀªÉÆUÀÎ.
3] ªÉƺÀªÀÄäzï ºÀĸÉÃ£ï ©£ï C§ÄݯïgɺÀªÀiÁ£ï 31 ªÀµÀð, DmÉÆà ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À,  ªÁ¸À:n¥ÀÄà£ÀUÀgÀ §®¨sÁUÀ 6£Éà PÁæ¸ï ²ªÀªÉÆUÀÎ.

EzÉÃjÃw ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ  ºÉZÁÑV NqÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ  PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÀPÀð¯ï, ªÀiÁPÉðmï, ªÀiÁ¯ï, §¸ï ¤¯ÁÝt FUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀܼÀ / gÀ¸ÉÛ / ¸ÀPÀð¯ïUÀ¼À°è ¸ÁzsÁGqÀĦ£À°è (ªÀĦüAiÀÄ°è) ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F jÃw ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ / C¸Ë¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAX¸ÀĪÀAvÀºÀ  QrUÉÃrUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.
------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.

J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

PATRIKA PRAKATANE- 24/08/2016Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ

             
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ¢£ÁAPÀ: 24/08/2016
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè¬ÄAzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄf¯ÉèUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ ²æà gÀ« r. ZÀ£ÀßtÚ£ÀªÀgïgÀªÀjUÉ ©Ã¼ÉÆÌrUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ


²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà gÀ« r. ZÀ£ÀßtÚ£ÀªÀgï, L¦J¸ï. ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉègÀªÀjUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè¬ÄAzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄf¯ÉèUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F ¸ÀA§AzsÀ ¢: 25/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉUÉ  ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ°è ©Ã¼ÉÆÌrUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄßK¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. 

F ©Ã¼ÉÆÌrUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ D¸ÀPÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
-------------------------------------------------------------
¸À»/-
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.

J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

PRESS NOTE
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


             
                        ¥ÉÆ°Ã¸ï  ¥ÀæPÀluÉ       ¢£ÁAPÀ: 24/08/2016
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè¬ÄAzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ ²æà gÀ« r. ZÀ£ÀßtÚ£ÀªÀgï gÀªÀjUÉ ©Ã¼ÉÆÌrUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ


      ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà gÀ« r. ZÀ£ÀßtÚ£ÀªÀgï, L¦J¸ï. ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè gÀªÀjUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè¬ÄAzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F ¸ÀA§AzsÀ ¢: 25/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉUÉ  ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ°è ©Ã¼ÉÆÌrUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ. 

     F ©Ã¼ÉÆÌrUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ D¸ÀPÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
-------------------------------------------------------------
                                                                   ¸À»/-
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
 J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.                       

PRESS NOTE
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ                                        

                             ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ               24/08/2016
ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀ / ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ

      EwÛÃZÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ PÁ¯ÉÃf£À §½ ªÀÄvÀÄÛ d£À ¤©qÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ  ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ,  CªÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, LJA« PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è zsÀƪÀÄ¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ   ¸ÁzÁ GqÀĦ£À°è  UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ  ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ   F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ,  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ UÉÃmï §½ C¸À¨sÀåªÁV ªÀvÀð£É :-

1]D£ÀAzÀ ©£ï zÉêÀgÁeï 28 ªÀµÀð,¥ÉÃnAUï PÉ®¸À,   ªÁ¸À:DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ UÉÃmï ±ÀgÁªÀw £ÀUÀgÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ.
2] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ²ªÀPÀĪÀiÁgï 26 ªÀµÀð, DmÉÆà qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ªÁ¸À: DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ UÉÃmï UÀÄvÀå¥Àà PÁ¯ÉÆä ²ªÀªÉÆUÀÎ.
3] ªÉƺÀªÀÄäzï ºÀĸÉÃ£ï ©£ï C§Äݯï gɺÀªÀiÁ£ï 31 ªÀµÀð, DmÉÆà ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À,   ªÁ¸À:n¥ÀÄà£ÀUÀgÀ §®¨sÁUÀ 6£Éà PÁæ¸ï ²ªÀªÉÆUÀÎ.

   EzÉà jÃw ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ  ºÉZÁÑV NqÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ  PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÀPÀð¯ï, ªÀiÁPÉðmï, ªÀiÁ¯ï, §¸ï ¤¯ÁÝt FUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀܼÀ / gÀ¸ÉÛ / ¸ÀPÀð¯ïUÀ¼À°è ¸ÁzsÁ GqÀĦ£À°è (ªÀĦüAiÀÄ°è) ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F jÃw ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ / C¸Ë¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAX¸ÀĪÀAvÀºÀ  QrUÉÃrUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.
------------------------------------------------------------

¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
 J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.    


     ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¢AzÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ; 22-08-2016 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ¸Áé«Ä gÁªï ©£ï PÉÆ®è£ÁAiÀÄÌ,  ªÁ¸À £Éuɧ¹Û dA§½î UÁæªÀÄ ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ. ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ J¸ï.J£ï   PÉ.J.15-qÀ§Æå-3672 n.«.J¸ï ºÉ« qÀÆån ¨ÉÊQ£À°è ºÉƸÀÆj¤AzÀ ¸Àé¯ïà ªÀÄÄAzÉ CqÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÉÆjPÀmÉÖ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ªÉÆjPÀmÉÖUÉ rQÌ ºÉÆqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝgÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀgÀªÀgÀ ¨sÁªÀ GªÀiÁ¥ÀwgÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è D£ÀAzÀ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É

Monday, August 22, 2016

PATRIKA PRAKATANE - 22/08/2016


Description: Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


             
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ    ¢£ÁAPÀ: 21-08-2016.

²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉưøÀgÀ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï, PÁåAnÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄwÛgÀĪÀ  §UÉÎ.

      ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥Éưøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÉưøÀgÀG¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌVf¯ÉèAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ f¯ÉèUÀ½AzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀJ¯Áè ¥ÉưøïC¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀrªÉÄzÀgÀzÀ°è Hl ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ, OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÃPÀj ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß jAiÀiÁAiÀÄwzÀgÀzÀ°è ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀr.J.DgïDªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉưøïPÁA¥ÉèPïì£À°è ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï, ¨ÉÃPÀj ªÀÄvÀÄÛPÁåAnãï£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 23-08-2016 gÀAzÀÄ         ²æà gÀ«.r.ZÀ£ÀßtÚ£ÀªÀgÀ, ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀªÀgÀÄ       ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ £ÉgÀªÉÃj¸À°zÁÝgÉ.

1.    ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï :-
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉưøïE¯ÁSÉAiÀÄC¢üPÁj ¹§âA¢UÀ½UÉ, ¥ÉưøïE¯ÁSÉAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀjUÉ, ºÉÆÃA UÁqïìðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉCUÀvÀå OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß jAiÀiÁ¬ÄwzÀgÀzÀ°è ¤ÃqÀ®Ä ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ïvÉgÉAiÀįÁVzÉ.F ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ïUÀ¼À°è Rjâ¸ÀĪÀ ¥Éưøï, ºÉÆÃAUÁqïìð ºÁUÀÆ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±Éà 30% jAiÀiÁ¬ÄwzÀgÀzÀ°èJ¯ÁèjÃwAiÀÄ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Éưøï E¯ÁSÉ £ËPÀgÀgÀÄ& ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀgÀÄ ºÉÆÃAUÁqïìðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄEzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.2.    ¨ÉÃPÀj :-
¨ÉÃPÀjAiÀÄ£ÀÄßDgÀA©ü¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°èAiÉÄÃvÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝf¯ÉèAiÀÄ ¥ÉưøïC¢üPÁj ¹§âA¢UÀ½UÉ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°èGvÀÛªÀÄUÀÄtªÀÄlÖzÀ ¨ÉÃPÀj GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß jAiÀiÁ¬ÄwzÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.¥Éưøï E¯ÁSÉ £ËPÀgÀgÀÄEzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

3.    ¥ÉưøïPÁåAnãï :-
f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ f¯ÉèUÀ½AzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ ¥ÉưøïC¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£ÀzÀgÀ ¤Ãr ºÉÆÃmɯïUÀ¼À°è Hl G¥ÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw EzÉ.C®èzÉ ¥Éưøï WÀlPÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ F ¸ÀܼÀzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ºÉÆÃmɯïE®èzÉÃEgÀĪÀÅzÀÄC¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ½UÉ ºÉaÑ£ÀvÉÆAzÀgÉEgÀÄvÀÛzÉ.EAxÀ C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÀ£ÀÄßzÀÆgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛC¢üPÁj ¹§âA¢UÀ½UÉ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°èGvÀÛªÀÄ HmÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀzÀȶ֬ÄAzÀ ¥ÉưøïPÁåAnãïvÉgÉAiÀįÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÉưøïPÁåAnãïUÉPÁ¥ïìPÉ¥sÉJAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀÄÝ, F PÁ¥ïìPÉ¥sÉAiÀÄ°èHlªÀ£ÀÄßgÀÆ 15/- ªÀÄvÀÄÛG¥ÀºÁgÀ gÀÆ.10/- ºÁUÀÆ PÁ¦ü / nà / ºÁ®Ä gÀÆ.5/- gÀÆ.UÀ½UÉ «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ F ¸Ë®¨sÀåªÀÅ ¥ÉưøïE¯ÁSÉAiÀÄJ®è £ËPÀgÀjUÉ ¥ÀæxÀªÀÄDzÀåvÉAiÀiÁV ®¨sÀå«zÀÄÝ, E°èDyðPÀªÁV »AzÀĽzÀªÀgÀÄ §AzÀgÉCªÀjUÀÆPÀÆqÀEzÉÃjAiÀiÁ¬ÄwzÀgÀzÀ°è Hl, wAr ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
-------------------------------------------------------------
                                               ¸À»/-
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


PRESS NOTE

                       ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ                                                         ¢£ÁAPÀ: 21-08-2016.
²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉưøÀgÀ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï, PÁåAnÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄwÛgÀĪÀ  §UÉÎ.

²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥Éưøï E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÉưøÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ f¯ÉèUÀ½AzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀrªÉÄzÀgÀzÀ°è Hl ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ, OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ, ¨ÉÃPÀj ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß jAiÀiÁAiÀÄw zÀgÀzÀ°è ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ r.J.Dgï DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï PÁA¥ÉèPïì£À°è ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï, ¨ÉÃPÀj ªÀÄvÀÄÛ PÁåAnãï£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 23-08-2016 gÀAzÀÄ ²æà gÀ«.r.ZÀ£ÀßtÚ£ÀªÀgÀ, L¦J¸ï  ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀªÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ £ÉgÀªÉÃj¸À°zÁÝgÉ.

1 ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï :-
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ¹§âA¢UÀ½UÉ, ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀjUÉ, ºÉÆÃA UÁqïìðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ CUÀvÀå OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¤ÃqÀ®Ä ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï vÉgÉAiÀįÁVzÉ. F ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ïUÀ¼À°è Rjâ¸ÀĪÀ ¥Éưøï, ºÉÆÃAUÁqïìð ºÁUÀÆ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±Éà 30% jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è J¯Áè jÃwAiÀÄ OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Éưøï E¯ÁSÉ £ËPÀgÀgÀÄ & ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀgÀÄ ºÉÆÃAUÁqïìðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ EzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

2¨ÉÃPÀj :-
¨ÉÃPÀjAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°èAiÉÄà vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁj ¹§âA¢UÀ½UÉ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¨ÉÃPÀj GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Éưøï E¯ÁSÉ £ËPÀgÀgÀÄ EzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

3  ¥Éưøï PÁåAnãï :-

  f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ f¯ÉèUÀ½AzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À zÀgÀ ¤Ãr ºÉÆÃmɯïUÀ¼À°è Hl G¥ÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw EzÉ. C®èzÉ ¥Éưøï WÀlPÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ F ¸ÀܼÀzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ºÉÆÃmɯï E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ½UÉ ºÉaÑ£À vÉÆAzÀgÉ EgÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÀ£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁj ¹§âA¢UÀ½UÉ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ HmÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¥Éưøï PÁåAnãï vÉgÉAiÀįÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥Éưøï PÁåAnãïUÉ PÁ¥ïì PÉ¥sÉ JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀÄÝ, F PÁ¥ïì PÉ¥sÉAiÀÄ°è HlªÀ£ÀÄß gÀÆ 15/- ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀºÁgÀ gÀÆ.10/- ºÁUÀÆ PÁ¦ü / nà / ºÁ®Ä gÀÆ.5/- gÀÆ.UÀ½UÉ «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ F ¸Ë®¨sÀåªÀÅ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ J®è £ËPÀgÀjUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ DzÀåvÉAiÀiÁV ®¨sÀå«zÀÄÝ, E°è DyðPÀªÁV »AzÀĽzÀªÀgÀÄ §AzÀgÉ CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ EzÉà jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è Hl, wAr ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
-----------------------------------------------------------------
                                                  ¸À»/-
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.