crime

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ- ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ- ಅಪ್ರಪ್ತಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ-ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.

Thursday, February 11, 2016

crimes dtd 10-02-2016


PÉÆÃmÉ oÁuÉ B C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
¸ÀtÚ wªÀÄä ¨ÉÆë ©£ï zÉÆqÀØ wªÀiÁä¨sÉÆë 67 ªÀµÀð, ¨sÉÆë PÁ¯ÉÆä, «zÁå£ÀUÀgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀåªÀå¸À¤AiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É¬ÄAzÀ D£ÁgÉÆÃUÀåPÉÌ M¼ÀUÁV ¢B 09-02-16 gÀAzÀÄ gÁwæ aQvÉìUÁV ªÉÄUÁΣï D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà F ¢£À ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ.

¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ B CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt
gÀ« ©£ï ªÀÄArè ªÀÄAd¥Àà 50 ªÀµÀð, £ÁUÀw ¨É¼ÀUÀ®Ä vÁAqÀ ¨sÀzÁæªÀw FvÀ£ÀÄ £ÁUÀw¨É¼ÀUÀ®Ä vÁAqÀzÀ CAvÀgÀWÀlÖªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ SÁ° eÁUÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ 330/- ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÉ.

²PÁj¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ B CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt
²ªÀ°Ã®ªÀÄä PÉÆÃA ºÁ®¥Àà 43 ªÀµÀð, aPÁÌ¥ÀÄgÀ ²PÁj¥ÀÄgÀ vÁEªÀgÀÄ aPÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÁÖöåAqï ¥ÀPÀÌzÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ. 1,627/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÉ.

¨sÀzÁæªÀw ºÀ¼ÉãÀUÀgÀ oÁuÉ B PÀ¼ÀĪÀÅ AiÀÄvÀß  ¥ÀæPÀgÀt
¢B 09-02-16 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢B 10-02-16gÀ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨sÀzÁæªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀÆvÀ£ÀUÀÄrAiÀÄ°è AiÀÄƤAiÀÄ£ï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁzÀ JA¥ÉÆù¸ï Nmï ¸ÉÆøïð  J.n.JA. £À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ qÉÆÃgï£ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ «ÄÃn J.n.JA. «ÄµÀ£ï£À°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ.

«£ÉÆç£ÀUÀgÀ  oÁuÉ B ªÀAZÀ£É  ¥ÀæPÀgÀt
¸ÀĪÀÄAvï ©£ï ©.Dgï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 32 ªÀµÀð, ²ªÀ¸Á¬Ä PÁå¸ïÖ ¥ÉæöÊ.°. UÉeÉÓãÀºÀ½î ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀ ¹Öïï PÁå¹ÖAUïUÀ¼À£ÀÄß J£ï.¥ÉÊeï E¥sÁð£ï, EAqÀ¹Öçøï 49 Cr gÉÆÃ¯ï ¸ÉãÀgÀ PÀÄ¥ÀA¥ÀÆtð ªÀÄ° ZÉ£ÉÊ-56 EªÀgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ gÀÆ. 19,53,510/-UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr, ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ.
vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ oÁuÉ B gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

dAiÀĪÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàñÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, ¥ÀzÀä£ÀºÀ½î ¨sÀzÁæªÀw vÁ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¢B 10-02-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß PÉJ 14 J¥sï-1624gÀ ¨ÉÊPï£À°è ªÀiÁZÉãÀºÀ½î qÉÊj ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀªÉÆUÀ΢AzÀ ¨sÀzÁæªÀw PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉJ 18 J¥sï-504gÀ §¸ï ZÁ®PÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

Tuesday, February 09, 2016

SHIMOGA DISTRICT PRESS NOTE ON;09-02-2016ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ oÁuÉ  C¸Àd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt;

ªÀÄÈvÀ £À«Ã£À ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà,22 ªÀµÀð, zÁ¸ÀgÀPÀ®èºÀ½î UÁæªÀÄ, ¨sÀzÁæªÀw vÁ®ÆèPÀÄ  FvÀ¤UÉ ºÉZÁÑV UÀÄlÌ w£ÀÄߪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl«zÀÄÝ FwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV Hl wAr ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°°è, ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖ£ÉÆëUÉ ¸ÀjAiÀiÁV aQvÉì PÀÆqÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è, ¢£ÁAPÀ:31/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉìUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÉÄUÁΣï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÉÆr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉ£ï¯ÁPï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁr aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:07/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03.00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà £À«Ã£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.
   
¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ DPÀæªÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:

ಪಿಎಸ್ಐ gÀªÀjUÉ ಭಾತ್ಮಿದಾರರಿಂದ ದೂರಾವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು ¦J¸ï L , ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ಹಾಗು ಪಂಚರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬೈಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೇಕೊಡಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಗೇಹಳ್ಳದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ  DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ವಿನಿತ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಂದು ಒಳಗೆ ನಂದು ಹೊರಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹಾಕುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರು ಇಸ್ಪೀಟು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ 2 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 6190/- ರೂಗಳು ದೊರೆತಿರುತ್ತವೆ, ಸದರಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಾನತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು zÀÆgÀÄ zÁR°¹gÀvÁÛgÉ.
   
PÉÆÃmÉ oÁuÉ DPÀæªÀÄ - CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:


ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ&ಸು) PÉÆÃmÉ  oÁuÉ  ²ªÀªÉÆUÀÎ ರವರು ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಚಿತಾಗಾರದ ಹಿಂಭಾಗದ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ¸ÀĢåÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ, EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಂಜೆ 6-15 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 3,560/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನ್ಯೂವ್ಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು zÀÆgÀÄ zÁR°¹gÀvÁÛgÉ.

Sunday, February 07, 2016

crimes dtd 07-02-2016¸ÁUÀgÀ ¥ÉÃmÉ oÁuÉ B- CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt
       CtÚ¥Àà, ¸ÁUÀgÀ mË£ï FvÀ£ÀÄ Dgï.¦. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß DgÁzsÀ£Á ºÉÆÃmɯï£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÉ.

ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ oÁuÉ  B- gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt
gÀAUÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà 55 ªÀµÀð, PÀ¯Áè¥ÀÄgÀ, ¨sÀzÁæªÀw vÁ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼À PÀÄ|| vÉÃd²é¤ ©£ï £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà 4 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ZÀ£ÀßVj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ 14 EJ¥sï-5078gÀ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPï£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ §UÉÎ.

²ªÀªÉÆUÀÎ mÁæ¦üPï ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ  B- gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt
®Qëöäà PÉÆÃA gÁA §ºÀzÀÆÝgï 66 ªÀµÀð, §¼À¸ÀUÉÆÃqÀÄ ªÀÄAZÁ¯É ¸ÁUÀgÀ  EªÀgÀÄ ¢B 06-02-16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄUÁΣï D¸ÀàvÉæAiÀÄ ZËqÉñÀéj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ 14 E©-6359gÀ ªÉÆ¥Éqï ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ §UÉÎ.

²ªÀªÉÆUÀÎ mÁæ¦üPï ¥ÀƪÀð oÁuÉ  B- gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
J¸ï.¸ÀÄgÉñÀ ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå, 45 ªÀµÀð, ¨ÉƪÀÄä£ÀPÀmÉÖ D±ÀæAiÀÄ §qÁªÀuÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀ CvÉÛ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, 65 ªÀµÀð, mÁåAPï ªÉƺÀ¯Áè, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀB 07-02-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨Á®gÁeï DgÀ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¯ÉÃr¸ï ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ.E.©.¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÉJ 14 J£ï-3584gÀ PÁgï ZÁ®PÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, aQvÉìUÁV ªÉÄmÉÆæà D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ   9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.


Saturday, February 06, 2016

PRESS NOTE ASON DATE-05-02-2016
Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ         05/02/2016
UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄr §AzsÀ£À
²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è 2 PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, zÀgÉÆÃqÉ, zÉÆA© ªÀÄÄAvÁzÀ 13 ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁV, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀvÀgÀĪÀAvÀºÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ  ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è AiÀiÁPÀÄSÁåvÀgËrD¸Á«ÄAiÀiÁzÀ C©ÃzïSÁ£ï ©£ï ªÀÄÄ£ÁªÀgïSÁ£ï 28 ªÀµÀð,  ªÁ¸À: PÀqÉÃPÀ¯ïUÁæªÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎvÁ®ÆèPÀÄFvÀ£À ªÉÄÃ¯É gËr ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄvÀ£ÀßZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀî®Ä w½¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §AzÀPÀ¼ÉzÀ 9 wAUÀ½AzÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ, ¤gÀAvÀgÀªÁV zÀĵÀÌøvÀåUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr, F D¸Á«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°èPÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖoÁuɬÄAzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄr §AzsÀ£ÀDeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀAvÉ ²æà gÀ« r. ZÀ£ÀßtÚ£ÀªÀgï, L¦J¸ï. ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ªÀiÁ£Àåf¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ©.¦. EPÉÌÃj, LJJ¸ï.  EªÀjUÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ »£À߯ÉAiÀÄ°èFvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¢: 05/02/2016gÀAzÀÄUÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄr §AzsÀ£ÀzÀDeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ, UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄr §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÆ̼À¥Àr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå f¯ÁèzÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄDzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ, F DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 05/02/2016 gÀAzÀÄDvÀ£À ªÉÄÃ¯É eÁj ªÀiÁr, §¼Áîj PÉÃAzÀæPÁgÁUÀȺÀPÉÌgÀªÁ¤¸À¯ÁVzÉ.
C©ÃzïSÁ£ï ©£ï ªÀÄÄ£ÁªÀgïSÁ£ï 28 ªÀµÀð,  ªÁ¸À: PÀqÉÃPÀ¯ïUÁæªÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎvÁ®ÆèPÀÄ.

     F ªÉÄîÌAqÀD¸Á«ÄAiÀÄeÉÆvÉEgÀĪÀE£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛf¯ÉèAiÀÄEvÀgÉ ¥ÉưøïoÁuÁ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À°è EzÉÃjÃwAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è  ¸ÀQæÃAiÀĪÁV ¨sÁVAiÀiÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÁUÀÆ CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ  ªÉÄÃ®Æ ¸ÀºÀ UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝ, UÀr¥ÁgÀÄPÁAiÉÄÝ, E¤ßvÀgÉPÀptPÁAiÉÄÝ Cr PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¥Àj²Ã°¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ05/02/2016
       ¢£ÁAPÀ: 15/07/2015jAzÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è£À ±Á¯Á / PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼À  ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉmÁæ¦üPï ªÁqïð£ï ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ.  F «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ / ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®ÄD¸ÀQÛ¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÄÝ, ºÁ° mÁæ¦üPï ªÁqïð£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÈvÀÛUÀ¼À°è mÁæ¦üPïPÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.  ºÉƸÀzÁVmÁæ¦üPï ªÁqÀð£ïUÉ ¸ÉÃgÀ®ÄEaѸÀĪÀPÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ GzÉÆåøÀÜgÀÄ F PɼÀPÀAqÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

1)   D¸ÀPÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ / ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ  ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ.
2)   PÀ¤µÀÖ ¦.AiÀÄÄ.¹. «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ,
3)   D¸ÀPÀÛ GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜgÀÄ ¸ÀºÀ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ
4)   ªÀAiÉÆëÄw40 ªÀµÀðzÉƼÀVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
5)  JvÀÛgÀ5 .5  CrJvÀÛgÀEgÀ¨ÉÃPÀÄ.
6)   ªÁgÀzÀ°è PÀ¤µÀÖ 2 ¢£ÀUÀ¼À ¸ÉêÉUÉ ®¨sÀå«gÀ¨ÉÃPÀÄ. 
7)   MªÉÄä ¸ÉÃjzÀ°è PÀ¤µÀÖ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸À¯ÉèÉÃPÀÄ.


F §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.
1)    ¦J¸ïLmÁæ¦üPïoÁuÉ, ²ªÀªÉÆUÀΠ         -     9482173272
                                                                   9739028307
                                                                   9480803346
                                                                   9901349580
2)    ¦J¸ïLmÁæ¦üPïoÁuÉ, ¨sÀzÁæªÀw         -     9480803356
3)   f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄPÉÃAzÀæ, ²ªÀªÉÆUÀΠ          -     08182-261413
----------------------------------------------------------
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.