SHIMOGA POLICE

Blog of Shimoga Police. This blog is created to post press releases.

Thursday, November 27, 2014

SHIVAMOGGA DIST. DAILY CRIMES 27.11.14

¨sÀzÁæªÀw ¥ÉÃ¥Àgï mË£ï oÁuÉ, PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt;-

²æÃ. zÉêÀŹAUï ©£ï gÁd¹AUï 64 ªÀµÀð ªÁ¸À ¨sÀzÁæªÀw EªÀgÀ d«Ää£À°è C¼ÀªÀr¹zÀ 2.ºÉZï.¦. ªÉÆÃlgï, ªÀÄvÀÄÛ 20 ¥Éå¥ïUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ.21/11/14 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C.¨É¯É.43.000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ

²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï oÁuÉ, PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt;-


²æÃ. PÀj§¸À¥Àà 47 ªÀµÀð ªÁ¸À ¨sÀªÁ¤PÉÃj ²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.27/11/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹, UÁæqÉæÃeï ©ÃgÀÄ«£À°èzÀÝ 1.00.000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 3.00.000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, November 26, 2014

SHIMOGA DIST., CRIMES AS ON 26-11-14

²PÁj¥ÀÄgÀ  UÁæªÀiÁAvÀgÀ; C¥ÀWÁvÀ  ¥ÀæPÀgÀt;
¦AiÀiÁð¢ gÁd¥Àà  ªÁ¸À; ¨sÀzÁæ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ   vÀªÀÄä ¨ÉÊPï PÉJ-02-Dgï 7941   £À°è £ÀA¢ºÀ½î PÁæ¸ï  ºÀwÛgÀ  ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀºÀzÉêÀ JªÀiï ¦20-ºÉZï ©-3585  gÀ ¯Áj   ZÁ®PÀ £ÀÄ  »A¢¤AzÀ  vÀ£Àß  ªÁºÀ£À¢AzÀ  rQ̺ÉÆqɹ  ©Ã½¹  gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹  ¨ÉÊPÀ£ÀÄß dRAUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É.

ªÀiÁ¼ÀÆgÀÄ; DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ;
¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw  ¥ÉæêÀÄ  PÉÆÃA £ÁUÀgÁd   ªÁ¸À;  ¤qÀUÀ¼À¯É  UÁæªÀÄ  EªÀgÀ  ªÀÄUÀ PÁwðPï  ©£ï £ÁUÀgÁd 19 ªÀµÀð ºÁUÀÄ  DvÀ£À   ¸ÉßûvÀ  E§âgÀÄ ºÉzÀÆÝgÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ ¥ÀPÀÌzÀ vÀÄAUÁ £À¢AiÀÄ°è ªÀÄzÀå  ¸Éë¹ Fd®Ä  ºÉÆÃV  FdÄ  ¨ÁgÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.

ºÉƸÀªÀÄ£É; PÀ¼ÀîvÀ£À  ¥ÀæPÀgÀt;
¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÉïÁAUÀt ©£ï K¸ÀÄ£ÁzÀ£ï ªÁ¸À; ¨sÀzÁæªÀw EªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ  ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 23,500 gÀÆ  ¨É¯É  ¨Á¼ÀĪÀ  §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtªÀ£ÀÄß  PÀ¼ÀîvÀ£À  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÉÃ¥Àgï mË£ï; N¹ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl;
DgÉÆævÀ  ¢°Ã¥ï PÀĪÀiÁgï  ºÁUÀÄ   ¯ÁgÉ£ïì  ªÁ¸À;  ¨sÀzÁæªÀw  EªÀgÀÄ 6 £Éà ªÁqÀð £À°è CPÀæªÀĪÁV  N¹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀjAzÀ 510 gÀÆ ºÀt ºÁUÀÄ N¹ aÃnAiÀÄ£ÀÄß ¦ J¸ï L gÀªÀgÀÄ  ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.

«£ÉÆç£ÀUÀgÀ; N¹ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl;
DgÉÆæ gÀWÀÄ  ©£ï  gÀAUÀ£ÁxÀ  ªÁ¸À;  ²ªÀªÉÆUÀÎ  FvÀ£ÀÄ  J¦ JA¹ AiÀiÁqÀð£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ  ºÀwÛgÀ  CPÀæªÀÄ  ªÁV N¹  dÆeÁl  £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ¤AzÀ 1940 gÀÆ  ºÁUÀÄ  N¹  aÃnAiÀÄ£ÀÄß   ¦ J¸ï L C¥ÀgÁzsÀ  ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. 
 
«£ÉÆç£ÀUÀgÀ; PÀ¼ÀîvÀ£À ;
ªÉÄPÁ¤PÀ¯ï ºÁUÀÄ E ªÀÄvÀÄÛ ¹  «¨sÁUÀzÀ  ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ  «zÁåyð vÀªÀÄä  ¨ÁåUÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ  EnÖzÀÄÝ F ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà JgÀqÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ  ¨ÁåUï  ºÁUÀÄ  CzÀgÀ°èzÀÝ ªÉƨÉÊ¯ï  C£ÀÄß  PÀ¼ÀîvÀ£À  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

²ªÀªÉÆUÀΠ  UÁæªÀiÁAvÀgÀ;  PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt;
¦AiÀiÁð¢ DªÀÄÄðUÀA 45  ªÀµÀð ªÁ¸À;  «gÀĦ£ÀPÉÆ¥Àà  EªÀgÀ  ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ¸Áé«Ä  zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß  ªÉÄìĸÀ®Ä  ºÉÆÃVzÀÝ  ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ¥Àæ¢Ã¥À  ºÁUÀÄ  PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ   ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ºÀ¼Éà ªÉʵÀªÀÄä¢AzÀ ±ÀPÀÛzÁªÀÄ  ¯ÉÃOmï ºÀwÛgÀ ºÀ¯Éè  ªÀiÁr PÉƯɠ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀgÀ¢.

dAiÀÄ£ÀUÀgÀ; CPÀæªÀÄ  UÁAeÁ  ªÀ±À;
DgÉÆævÀ ªÀÄAeÁ£ÁAiÀÄÌ  ºÁUÀÄ  C£Àégï SÁ£ï  FvÀ£ÀÄ ºÉÆ£Áß½ gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ  »A¢ ²PÀët ªÀĺÀ«zÁå®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄ vÀ£Àß  ¨ÉÊPï £ÀA PÉJ-14-EE-4315 gÀ°è CPÀæªÀÄ ªÁV  45,000 gÀÆ   ¨É¯É  ¨Á¼ÀĪÀ UÁAeÁ  ¸À¥Àà£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ  ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ; N¹ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl;

£ÀÆå ªÀÄArè ¸ÀPÀð¯ï £À gÁeï ¨Ágï CAqï gɸÉÆÖÃgÉAmï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ gÁdÄ  ªÁ¸À;  £ÀÆåªÀÄArè  FvÀ£ÀÄ  AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ  E®èzÉ N¹ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ¤AzÀ 10,735  gÀÆ  ºÁUÀÄ N¹ aÃn AiÀÄ£ÀÄß  ¦J¸ï L  gÀªÀgÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, November 25, 2014

SHIMOGA DISTRICT DAILY CRIMES AS ON ;25-11-2014
zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt;-

DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzï gÀ¦üÃPï ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÉÃ±ï ªÁ¸À: ²ªÀªÉÆUÀÎgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  CPÀæªÀĪÁV «Ä¼ÀUÀlÖ ®Qëöä PÁåAn£ï §½ N¹ ªÀÄlÌ dÆeÁl Dr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ÉÊ zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ gÀªÀgÀÄ  zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ 5170/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ , N¹ aÃn , MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï £ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


«£ÉÆç£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄ£ÀĵÀå  PÁuÉ ;-

¦AiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ  ¸ÀÄgÀÄ©ü ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ L¹¦J¸ï  £À°è PÉ®¸À ªÁ¸À: PÀ®è½î «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ , ±ÀgÀt ©£ï ¯ÉÃmï ªÀÄAd 08 ªÀµÀð 3£Éà vÀgÀUÀw «zÁåy AiÀÄ£ÀÄß ¢: 22-11-14 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄÃwAiÀÄ DzÉñÀzÀAvÉ ¸ÀÄgÀÄ©ü ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½AiÀÄ L¹¦J¸ï vÉgÉzÀ vÀAUÀÄzÁtPÉÌ ±ÀgÀt «zÁåyðAiÀÄ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢: 25-11-14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0610 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆvÀ𠫸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è.

¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt;-

DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ zsÀªÉÄðUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁQà @gÁPÉñÀ ªÁ¸À ¨sÀzÁæªÀw  gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄļÀîPÀmÉÖ ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ §½  N¹ ªÀÄlÌ dÆeÁl Dr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ï L ¨sÀzÁæªÀw UÁæ,ªÀiÁAvÀgÀ gÀªÀgÀÄ  zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ 720/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ , N¹ aÃn , MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï £ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

   
¸ÉÆgÀ§ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

¦AiÀiÁð¢ EªÀiÁªÀiï ºÀĸÉÃ£ï ªÁ¸À: CQÌ D®ÆgÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ Nt ºÁ£ÀUÀ¯ï gÀªÀgÀ  ªÀÄUÀ EµÀðzï  vÀ£Àß ¨Á§ÄÛ ¥À®ìgï ¨ÉÊQ£À°è ¨ÁµÁ ªÉÆPÁAzÀgï ºÁUÀÆ ªÁ¹ÃA£À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ CQÌ D®Æj¤AzÀ ¸ÉÆgÀ§PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©¼ÀªÀUÉÆÃqÀÄ wgÀÄ«£À°è ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ  PÉJ 15 3924 J¸ïfJAn §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ  vÀ£Àß  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ¨ÉÊQUÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨ÉÊQ£À°èzÀÝ ªÀÄƪÀgÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.


²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà oÁ:uÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt;-


¦AiÀiÁ𢠯ÉÆÃPÀ¥Àà  UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äæ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÁ¸À: vÀqÀ¸À£À ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ  PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃgÀÄ«£À°èzÀÝ ¨É½î §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ MlÄÖ CAzÁdÄ ¨É¯É 2,34,000/-gÀÆ ªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, November 24, 2014

SHIMOGA DISTRICT CRIMES AS ON 24-11-14


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt [ «£ÉÆç£ÀUÀgÀ oÁuÉ].

2 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉÊQ£À°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß  aîzÀ°è vÀgÀÄwÛzÀÄÝ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀ ¦ J¸ï L PÉæöÊA gÀªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ 2 d£À PÀ¼ÀîgÀÄ  ¨ÉÊPï ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ, eÉ ¹ © ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°èzÀÄÝ CzÀgÀ ¨É¯É 5000/- ªÀÄvÀÄÛ ©lÄÖ ºÉÆzÀ ¨ÉÊPï£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è  PɸÀÄ zÁR°¹gÀĪÀgÀÄ ¨ÉÊPï ¨É¯É 30,000/-.

CPÀæªÀÄ £ÁmÁ ªÀ±À [«£ÉÆç£ÀUÀgÀ oÁuÉ].

DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ®AiÀÄ£ï ¸À¥sÁj PÁr£À°è ©ÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀĪÁ¤ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁmÁ K¸ï  ªÁºÀ£ÀzÀ°è   ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦AiÀiÁ𢠠¦ J¸ï L PÉæöÊA «£ÉÆç£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀÄ vÀqÉzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 3 ©ÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ 15 ¸ÁUÀĪÁ¤ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÁUuÉUÉ §¼À¹zÀÝ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£,À ¥À®ìgï ¨ÉÊPï ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PɸÀÄ zÁR°¹gÀĪÀgÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ ¨É¯É 3,50,000/-


M ¹ dÆeÁl [²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ]

ºÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉƦ £ÁUÀgÁd @ J¯ï L ¹ £ÁUÀgÁd ªÁ¸À PÀÄAanUÀgÀ ©¢ ºÀjUÉ  EvÀ£ÀÄ  M ¹ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ  ªÀiÁ»w w½zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß  §A¢¹ 690/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ M ¹ an ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ PÉøÀÄ zÁPÀ°¹zÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ [ zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ].

¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DzÀ ²æêÀÄw ¸ÉÊAiÀÄzï ¨sÁ£ÀÄ PÉÆÃA ¯É. gÀ²Ãzï SÁ£ï ªÁ¸À Dgï JA J¯ï £ÀUÀgÀ  EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ §ÄzÁÝ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 65,000/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ««zsÀ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ¸ÁUÁuÉ [ ²PÁj¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ].

DgÉÆæUÀ¼ÀÄ DzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ ªÁ¸À ²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï EªÀgÀÄ   ªÀiÁgÀÄw M«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA PÉ J 02 JA 8868 gÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CA¨ÁgÀUÉÆ¥Àà zÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¨ÁPÀì UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ , ¦AiÀiÁ𢠦 J¸ï L ²PÁj¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ PɸÀÄ zÁR°¹gÀĪÀgÀÄ . MlÄÖ 53,120/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ««zsÀ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ¨ÁPÀì UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢zÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÁªÀÅ [ ¸ÁUÀgÀ ¥ÉÃmÉ ]


¸ÁUÀgÀ mË£ï  L © ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÀ« vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÁ¸À ªÀiÁ¯Éé ¢A§Ä.  AiÀÄ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà 65 ªÀµÀð EªÀjUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPï £ÀÄß eÉÆÃgÁV ZÀ°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ wêÀæ vÀgÀªÁzÀ ¥ÉmÁÖV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

Sunday, November 23, 2014

SHIMOGA DIST CRIMES AS ON 23-11-14

zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ; ªÀAZÀ£É;
DgÉÆævÀ ªÀĺÉñï PÀĪÀiÁgï  £ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÉ   µÀgÀwÛ£À  ªÉÄÃgÉUÉ  læ¹ÖAiÀiÁV ¸ÉÃj¹PÉÆArzÀÄÝ  £ÀAvÀgÀzÀ  ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ  ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß  zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ  ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  «zÁåyð  ºÁUÀÄ  ¥ÉÆõÀPÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è£À læ¹ÖUÉ 1 PÉÆÃn ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw  ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß  ¸ÀA¸ÀÜUÉ  ªÀUÁð¬Ä¸ÀzÉà ºÀtªÀ£ÀÄß  ¤ÃqÀzÉà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ  ªÀiÁr , ¸ÀA¸ÉÜUÉ  ¸ÉÃjzÀ 4  ZÉPï UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ vÁªÉà læ¹Ö JAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ  £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr, ¸ÀļÀÄî  zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr ªÉÆøÀªÀiÁr vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ  DgÉÆæ  ªÀĺÉñï PÀĪÀiÁgÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV  ¨ÉÊzÀÄ EvÀgÉ  læ¹ÖUÀ½UÉ  ºÁUÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ C¢üPÁj , «zÁåyð  ºÁUÀÄ  £ËPÀgÀjUÉ  ¨ÉzÀjPÉ  ºÁPÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ.  JAzÀÄ  ¸ÀħâgÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¸ÀħâAiÀÄå   vÀrPÉ® ¸ÀħâAiÀÄå læ¸ÀÖ j £À ªÀiÁå£ÉÃfAUï læ¹Ö ªÁ¸À; ¸ÀħâAiÀÄå  D¸ÀàvÉæ  gÀªÀgÀÄ  zÀÆgÀÄ  ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÉÆgÀ§  ; DPÀ¹äPÀ  ¸ÁªÀÅ;

¦AiÀiÁð¢ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ©£ï  ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà  ªÁ¸À; PÁ£À½î  UÁæªÀÄ  EªÀgÀ  ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 1  1/2 ªÀµÀðzÀ   FAiÀÄ£ÀÄ DlªÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV Qæ«Ä£ÁµÀPÀzÀ ¨Ál°AiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀÄr¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ  aQvÉì ¥sÀ®PÀjAiÀiÁzÉ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É
¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ; PÀ¼ÀîvÀ£À  ¥ÀæPÀgÀt;
¦AiÀiÁ𢠥Àæ¸À£Àß ©£ï ZËqÀ¥Àà   ªÁ¸À; §gÀÆgÀÄ  UÁæªÀÄ  EªÀgÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  E®èzÀ  ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà   PÀ¼ÀîgÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ºÀAZÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ©ÃgÀÄ«£À  ¨ÁV®£ÀÄß QvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000 gÀÆ  ¨É¯É  ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ºÁUÀÄ   £ÀUÀzÀÄ 4,000 gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ  ; ªÉÆøÀ ;

DgÉÆæ CtÚ¥Àà  eÁªÀ½î  eÁÕ£À¢Ã¥À ±Á¯É AiÀÄ°è CmÉAqÀgï PÉ®¸À  ªÁ¸À;  eÁªÀ½î  UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ°è 16  ªÀµÀð¢AzÀ  lqÉAqÀgï PÀ®¸À  ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ 16,41,000 ºÀtªÀ£ÀÄß   ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ  PÀ£ÁðlPÀ  ¨ÁåAQ£À°è  dªÀiÁ  ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃV dªÀiÁ  ªÀiÁqÀzÉ ªÉÆøÀªÀiÁr vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²æÃPÁAvï ºÉUÀqÉ ©£ï  ªÀÄAdÄ£ÁxÀ  ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ eÁªÀ½î  eÁÕ£À¢Ã¥À ±Á¯É  ªÁ¸À; «zÁå£ÀUÀgÀ   EªÀgÀÄ   zÀÆgÀÄ  ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ,

SHIMOGA DISTRICT CRIMES AS ON 22-11-14N.¹.dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt [PÉÆÃmÉ oÁuÉ].;-

¨Á®gÁeï CgÀ¸ï gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄRå CAZÉ PÀbÉÃj ªÀÄÄA¨ÁUÀ N¹ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ²ªÀªÀÄÆwð ©£ï ¯ÉÃmï PÉAZÀ¥Àà ªÁ¸À: ºÉÆ¼É ºÉÆ£À¸ÀªÁr  EvÀ£À£ÀÄß ¦AiÀiÁ𢠦 J¸ï L PÉæöÊA PÉÆÃmÉ gÀªÀgÀÄ §A¢¹ 710 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ N¹ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÉøÀÄ zÁR°¹zÉ.


 zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀÄAr PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt [²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà oÁuÉ]. ;-

¨sÀ£À±ÀAPÀgÀ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV®zÀ a®PÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆeÁj [ ¦AiÀiÁð¢] gÀªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV® a®PÀªÀ£ÀÄß ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ  gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîgÀÄ a®PÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉ²¹  zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4000-5000 gÀÆ ªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.


DUÀÄA¨É oÁuÉ. PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt;-


¦AiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥Àà C®UÁgï ©£ï ¨É¼ÉîUËqÀ C®UÁgÀ ªÁ¸À: ©zÀgÀUÉÆÃqÀÄ  EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ a®PÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÉÆÃlzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀæªÉò¹ UÁzÉæÃeï ©Ãj£À°èzÀÝ 50,000 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ««zÀ §UÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ

Saturday, November 22, 2014

SHIVAMOGGA DIST. DAILY CRIMES 21.11.14

²ªÀªÉÆUÀÎ zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ, CPÀæªÀiªÁV UÁå¸ï ¹°AqÀgï j¦°AUï ¥ÀæPÀgÀt;-

¢£ÁAPÀ.21/11/14 gÀAzÀÄ 1820 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æÃ.¸ÉåAiÀiÁzï E£ÁAiÀÄvï CmÉÆà ZÁ®PÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ CPÀæªÀiªÁV UÁå¸ï ¹°AqÀgï j¦°AUï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. EvÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ SÁ° ¹°AqÀgï. MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¥Éå¥ï. MAzÀÄ vÀPÀÌr ºÁUÀÄ 300/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÉ.

²ªÀªÉÆUÀÎ vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ oÁuÉ, N.¹.dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt;-

¢£ÁAPÀ.21/11/14 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥Àæ±ÁAvÀ  28 ªÀµÀð ªÁ¸À  ºÉƸÀ½î EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÁd¥ÀàgÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è N.¹. ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ. EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß.N.¹. aÃn, ºÁUÀÄ 2030/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÉ.

²ªÀªÉÆUÀÎ vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ oÁuÉ, N.¹.dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt;-

¢£ÁAPÀ.21/11/14 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¥Àìgï SÁ£ï 33 ªÀµÀð ªÁ¸À vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ n¥ÀÄà£ÀUÀgÀ ªÉĸÁÌA mÉ°°APïì ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è N.¹. ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ. EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß.N.¹. aÃn, ºÁUÀÄ 1980/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÉ.
¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀÄAvÀgÀ oÁuÉ, gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ;-
¢£ÁAPÀ.20/11/14 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.20 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀjñÀ 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ  PÉJ-03 EJA- 9141   ¨ÉåQ£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄgÀPÉÌ  rQÌ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÆà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ..

¨sÀzÁæªÀw ¥ÉÃ¥Àgï mË£ï oÁuÉ, PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt;-

£ÁUÀgÁeï 41 ªÀµÀð ªÁ¸À ¥ÉÃ¥Àgï mË£ï ¨sÀzÁæªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 15/11/14 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¨ÉåPï £ÀA .PÉJ-04 ºÉZïr-7627 §eÁeï r¸À̪Àj ¨ÉåPï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C.¨É¯É.22.000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ

DUÀÄA¨É oÁuÉ. PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt;-

¢£ÁAPÀ.21/11/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æêÀÄw dAiÀÄAw 54 ªÀµÀð ªÁ¸À ¨Á¼ÉúÀ½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10.000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 30 UÁæA vÀÆPÀzÀ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀzÀ ¦Ã¸ïUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C,¨É¯É.70.000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ

PÁUÀð¯ï oÁuÉ, CPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ;-


²æêÀÄw CA¨ÁªÀ vÀªÀÄä PÉÆÃA UÀt¥Àw ¨sÀlÖ 68 ªÀµÀð ªÁ¸À ªÀÄÄAqÀªÁ½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.21/11/14 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. (ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜgÁVgÀÄvÁÛgÉ).

Thursday, November 20, 2014

SHIMOGA DIST CRIMES AS ON 20-11-14 [.]

²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà; E¹àÃmï dÆeÁl;
vÀqÀ¸À£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV UÁå¸ï ¯ÉÊn£À°è E¹àÃlÄ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß  ¦J¸ï L  gÀªÀgÀÄ §A¢ü¹ 14,640  gÀÆ 54  E¹àÃlÄ J¯É , 1 mÁgï ¥À¯ï ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ,
²ªÀªÉÆUÀΠ UÁæªÀiÁAvÀgÀ; CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå  ªÀÄgÁl;
DgÉÆævÀ ªÀįÉèñÀ £ÁAiÀÄÌ  ©£ï  ºÀ£ÀĪÀÄ£ÁAiÀÄÌ   ªÁ¸À; §¤ßPÉgÉ  FvÀ£ÀÄ  §¤ßPÉgÉ  UÁæªÀÄzÀ  gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è  CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ  E®èzÉ  ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß  ªÀiÁgÁl   ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1400 gÀÆ  ¨É¯É  ¨Á¼ÀĪÀ  ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß  ¦  J¸ï L  gÀªÀgÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ,
²ªÀªÉÆUÀΠ UÁæªÀiÁAvÀgÀ; ªÉÆøÀ;
DgÉÆævÀgÀÄ  ¸ÀÄgÉñï gÁªï ªÁ¸À; ¸ÀÆgÀvÀ̯ ºÁUÀÄ EvÀgÉ  2  d£ÀgÀÄ  amïì ¥sÀAqï  ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÁV   ºÉý  ¸ÀĪÀÄgÀÄ  5  ®PÀëzÀ  ªÀgÉUÀÆ ZÉPï  ªÀÄÄSÁAvÀgÀ  ºÀtªÀ£ÀÄß  ¥ÀgÀªÉıÀégÀ¥Àà   ©£ï  UÀAUÀ¥Àà  ªÁ¸À; PÀȶ£ÀUÀgÀ   EªÀjAzÀ  PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ  ªÀiÁrzÀÄÝ  PÉüÀ®Ä  ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ  ºÁjPÉ  GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
²ªÀªÉÆUÀΠ UÁæªÀiÁAvÀgÀ; PÀ¼ÀîvÀ£À  ¥ÀæPÀgÀt;
AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ §Æ¢UÉgÉ    ¸ÀPÁðj  QjAiÀÄ  ¥ÁæxÀ«ÄPÀ  ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è  EgÀĪÀ    ±Á¯Á ¨ÉÆÃgï ªÉ¯ï UÉ  C¼ÀªÀr¹zÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  25,000 gÀÆ   ¨É¯É  ¨Á¼ÀĪÀ  ªÉÆÃmÁgï   ºÁUÀÄ 180  Cr  GzÀÝzÀ PÉç¯ï  C£ÀÄß  PÀ¼ÀîvÀ£À  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆÃmÉ; PÀ¼ÀîvÀ£À  ¥ÀæPÀgÀt;

¦AiÀiÁ𢠠£ËµÁzï  ¥ÁµÁ  ©£ï ¥ÁågÀÆ  ¸Á¨ï    ªÁ¸À; ¨Á¥ÀÆf£ÀUÀgÀ  EªÀgÀ ¨ÉÊPï PÉJ-14-JPïì-5311 C£ÀÄß £ÉºÀgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°èzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄPÀ¼ÀîvÀ£À  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ  CAzÁdÄ  ¨É¯É 15,000   DVgÀÄvÀÛzÉ.

PATRIKA PRAKATANE

                                              ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

        ¢£ÁAPÀ,22/11/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1200 UÀAmÉUÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ r.K.Dgï. ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥Àj²µÀ× eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß CAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ, F ¸À¨sÉUÉ ¥Àj²µÀ× eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉUÉ      ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ CxÀªÁ E¤ßvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀUÀ½zÀÝ°è CAvÀºÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV w½¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
                                                                         ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
                                                                            ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè
UÉ, ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ.

  J¯Áè ¥ÀæwPÁ ªÀiÁzÀåªÀÄzÀªÀjUÉ