Tuesday, December 01, 2015

crimes dtd: 30-11-2015

zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ B ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt
dAiÀÄgÁªÀiï ¥ÀÆeÁj ©£ï ºÉÆ£ÀßAiÀÄå ¥ÀÆeÁj 39 ªÀµÀð,  eÉʯï gÀ¸ÉÛ ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ ¢B 28-11-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è.

¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ B ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï §ZÀÑ£ÁAiÀÄÌ 45 ªÀµÀð, PÁUÉúÀ¼Àî ¸ÁUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ EªÀgÀÄ ¢B 05-03-2004 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¨ÁgÀzÉà EzÁÝUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

¨sÀzÁæªÀw £ÀÆåmË£ï oÁuÉ B CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt
¢Ã¥ÀÄ ©£ï ¨ÉmÉÖÃUËqÀ,  27 ªÀµÀð, ºÉƸÀ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ¨sÀzÁæªÀw FvÀ£ÀÄ ¨sÀzÁæªÀw ¨ÉÊ¥Á¸ï PÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£ÉUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ. 470/- ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÉ.

¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ B gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
£ÁUÉñÀ ©£ï wªÀÄä¥Àà, 27 ªÀµÀð, ºÉZï.PÉ. dAPÀë£ï, ¨sÀzÁæªÀw vÁ FvÀ£ÀÄ PÉJ 02 r 7620 mÉA¥ÀÆ mÁæªÉ®gïì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ, ªÀiÁZÉãÀºÀ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ ±Á» UÁªÉÄÃðAmïìUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÉZï.PÉ.dAPÀë£ï ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉZï.PÉ.dAPÀë£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ 04 ¹ 6623gÀ ¹é¥ïÖ PÁgï ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  mÉA¥ÉÆà mÁæªÉ®gïìUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ mÉA¥ÉÆ mÁæªÉ®gïì ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ½UÉ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÉ®ªÀ ¹Üw UÀA©ügÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ PÁj£À ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ ¥ÉæêÀÄ, ªÁ¸À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.

²PÁj¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ B gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
PÉ.©.¥Ánïï @ CdAiÀiï, 39 ªÀµÀð, PÀÄA¨ÁgÀUÀÄAr ºÉÆ£Áß½ vÁ®ÆèPÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ 17 Dgï 2877gÀ ¨ÉÊPï£À°è ¨ÉAqÉPÀmÉÖ §¸ï¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉJ 17 «-9214gÀ ¸ÉàAqÀgï ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥ï ©£ï ªÀĺÉñÀégÀ¥Àà, £À½î£ÀPÉÆ¥Àà,²PÁj¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPï£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¥Àæ¢Ã¥ï FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÉ.©.¥Ánïï FvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

²PÁj¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ B C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
£ÁUÀgÁeï 45 ªÀµÀð, ¸Á®ÆgÀÄ, ²PÁj¥ÀÄgÀ vÁ FvÀ£ÀÄ UÁåAUÀjãï SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, aQvÉìUÁV ªÉÄUÁΣï D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà F ¢£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ.

²PÁj¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ B  UÁAeÁ ¸ÉÆ¥ÀÄà ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

§¸À¥Àà ©£ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 48 ªÀµÀð, CtÚ¥ÀÄgÀ ²PÁj¥ÀÄgÀ vÁ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ¸ÉÆ¥Àà£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr, gÀÆ. 7500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÁAeÁ ¸ÉÆ¥Àà£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÉ.  

Monday, November 30, 2015

SHIMOGA DISTRICT DAILY CRIME ON:29.11.15
   ²PÁj¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt;

ಕಲ್ಲುಮಟ್ಟಿಯ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂಧಿರವರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತುವರೆದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬ್ರಾಂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹಾಗೂ ಪಿಸಿ, 1530 ರವರು ಸೇರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಕೇಳಲಾಗಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ 36 ವರ್ಷ ವಾಸ: ಸುರುಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಆತನನ್ನು ಪರೀಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500/- ರೂ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArvÁÛgÉ.

Saturday, November 28, 2015

CRIMES AS ON 27-11-2015

               ¢£ÁAPÀB  27-11-2015gÀ ¨ÁèUï «ªÀgÀ.

j¥Àà£ï¥ÉÃmÉ oÁuÉ B- C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtB
       CtÚ¥Àà PÀįÁ¯ï ©£ï PÁ®PÀįÁ¯ï 60 ªÀµÀð  ªÀÄwÛWÀlÖ, PÀÄ£ÀÆßgÀÄ ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ FvÀ£ÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ D£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢B 23-11-15 gÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀÄAp ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀA¢nÖzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà F ¢£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ.

zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ B- ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt B
£ÁUÉÃAzÀæ §E£ï ²ªÀ°AUÉÃUËqÀ, 38 ªÀµÀð, PÀqÉÃPÀ¯ï ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀB 14-11-15 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß PÉJ 14 qÀ§Æèöå-1921 §eÁeï ¥Áèn£ï ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊPï£ÀÄß UÁqïð£ï KjAiÀiÁ 2£Éà PÁæ¸ï, PÁ¸À® ¥À¤ðZÀgï CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£ÀB §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨ÉÊPï EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¨ÉÊPï£À CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ. 20,000/- UÀ¼ÀÄ.

²PÁj¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ B- CPÀæªÀÄ UÁAeÁ ¸ÉÆ¥ÀÄà ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt.

§¸ÀªÀgÁd¥Àà ©£ï §¸À¥Àà,  60 ªÀµÀð, ªÀįÁè¥ÀÄgÀ,  2) dAiÀÄ¥Àà ©£ï §¸ÀªÀgÁd¥Àà, 25 ªÀµÀð, ªÀįÁè¥ÀÄgÀ, ²PÁj¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ¸ÉÆ¥Àà£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ. 20,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ UÁAeÁ ¸ÉÆ¥Àà£ÀÄ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÉ. J-2 dAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

Friday, November 27, 2015

POLICE PATRIKA PRAKATANE AS ON 27.11.2015


Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ
zÀÆgÀªÁtÂBPÀbÉÃjB 08182-261400

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ದಿ:-23-11-2015ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ(ರಿ) ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30ರಿಂದ 6-30ಪಿಎಮ್‌ ವರೆಗೆ ಕವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ.ಬಿ.ಇವರು ಸುಮಾರು 8-45ಪಿಎಮ್‌ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ,ಕವಿ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಬಾಗಿಲು  ತೆರೆದಿದ್ದು ಕಂಡು, ಒಳ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ರೂಂ ನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ , ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟದ ರೂಂನ್ನು ಬೀಗ ಮುರಿದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ (ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ(ರಿ) ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ  ಖಜಾಂಚಿ) ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಏಣಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗದ ಕೊಠಡಿಯ ಬೀಗ ಒಡೆದು, ಒಳಗಡೆಯಿದ್ದ   ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನೀಟರ್‌ನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ, ಕ್ಯಾಸ್‌ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿದ್ದ 1000/-ರೂಪಾಯಿ  ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಆಯುಧದಿಂದ ಶೋಕೆಸ್‌ನ್ನು ಒಡೆದು, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪದಕಗಳು, ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 02 ಪದಕಗಳು ಕಳುವು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳವು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 06 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮಾರ ಮತ್ತು ಮಾನೀಟರ್  ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು 55,000/-ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಪದಕಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದೇ ಇದ್ದು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆJAzÀÄ wÃxÀðºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÁ¯ÁV ¹éÃPÀj¹, ®¨sÀå«zÀÝ ¹¹ n«AiÀÄ°èPÀAqÀ §AzÀZÀºÀgÉAiÀÄDzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÁdåzÀJ¯ÁèPÀqÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.ZÀºÀgÉAiÀÄDzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ
1)   gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà @ PÁAiÀÄPÀzÀgÉêÀtÚ ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà, 56 ªÀµÀð, vÀÄgÀÄZÀWÀlÖUÁæªÀÄ, zÁªÀtUÉgÉf¯Éè,
2)  CAd£À¥Àà, 45 ªÀµÀð, ªÁ¸À: ªÀÄÆ®vÀ: ZÀ£ÀßVjAiÀÄPÁjUÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁ° UÀrPÀ¯ï, wÃxÀðºÀ½î vÁ: PÉ®¸À PÀÄ¥Àà½AiÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ ¥ÀæwµÁÖ£À ªÀÄÆå¹AiÀÄA£À°è CqÉAlgï ( PÀ¼ÉzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ ¥ÀæwµÁÖ£ÀzÀ°è PÉ®¸À)
      
3)  ¥ÀæPÁ±À, 48 ªÀµÀð, ªÀÄAqÀgÀºÀ½î, ²ªÀªÉÆUÀÎ vÁ: &f¯Éè.

  EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß  §A¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  F ¥ÀæPÀgÀtªÀÅgÁeÁåzÀåAvÀ ¸ÀAZÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀÄÝ, C®èzÉÃEzÀÄ ¥Àæw¶ÖvÀ ¥ÀæPÀgÀtªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹, DgÉÆæ ¥ÀvÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÁ¯ÁV ¹éÃPÀj¹, E¯ÁSÉAiÀÄ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è F PɼÀPÀAqÀ C¢üPÁjUÀ¼À vÀAqÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀAvÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EªÀgÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄßCwà ²ÃWÀæªÁV ¥ÀvÉÛºÀZÀÄѪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.   F ¥ÀæPÀgÀtzÀDgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀzÁªÀtUÉgÉAiÀÄDvÀAjPÀ ¨sÀzÀævÁ «¨sÁUÀzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀEªÀjUÉgÀÆ.10,000/- £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.  CzÉÃjÃwDgÉÆæAiÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀÄ §UÉÎ ±Àæ«Ä¹zÀ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÉưøïC¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À vÀAqÀPÉÌgÀÆ. 10,000/- £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ºÁUÀÆ ¥Àæ±ÀA¸À£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¥ÀƪÀðªÀ®AiÀÄ, zÁªÀtUÉgÉgÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.

1)   ²æà J£ï. «µÀÄÚªÀzsÀð£À, ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
2)  ²æà JA.©. ¥ÀA¥Á¥Àw, rJ¸ï¦, r¹Dgï©.
3)  ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ, rJ¸ï¦, wÃxÀðºÀ½î.
4)  ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ¹¦L, ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ.
5)  ²æà wgÀĪÀįÉñï, ¦L, rJ¸ï©, r¦N, ²ªÀªÉÆUÀÎ.
6)  ²æà UÀÄgÀÄgÁeï, ¹¦L, zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛ.
7)  ²æà ¨sÀgÀvïPÀĪÀiÁgï, ¦J¸ïL, wÃxÀðºÀ½î,
8)  ²æà E.N. ªÀÄAdÄ£Áxï, ¦J¸ïL, DUÀÄA¨É oÁuÉ,
    ºÁUÀÆ wÃxÀðºÀ½î G¥À-«¨sÁUÀzÀC¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ. 
F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀAvÉ ¥ÀwæPÁ, zÀȱÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄG¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CªÀgÉ®èjUÀÆ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥ÉưøïD¨sÁjAiÀiÁVzÉ.¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛzÀPÁAiÀÄðPÉÌ ±Àæ«Ä¹zÀ J¯ÁèC¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À PÀvÀðªÀåPÉÌ ªÀiÁ£Àårf& Lf¦,  Jrf¦ ºÁUÀÆ Lf¦, ¥ÀƪÀðªÀ®AiÀÄ, zÁªÀtUÉgÉgÀªÀgÀÄ  ¥Àæ±ÀA¹gÀÄvÁÛgÉ.

gÉêÀt¹zÀÝ @ PÁAiÀÄPÀzÀgÉêÀtÚ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà 56 ªÀµÀðvÀÄgÀÄZÀWÀlÖUÁæªÀÄzÁªÀtUÉgÉf¯ÉèFvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁR¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ

PÀæ ¸ÀA
oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA & PÀ®A
PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀ
µÀgÁ
1
²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà oÁuÉ
vÉÆUÀ¹ð ZÀ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£ÀzÉêÀ¸ÁÜ£À
¸ÀeÉ
2
ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ oÁuÉ
PÀÆrè ±ÁgÀzÁA§ zÉêÀ¸ÁÜ£À
¸ÀeÉ
3
ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ oÁuÉ
ªÉÄÊzÉƼÀ®Ä UÁæªÀÄPÉÆÃrªÀįÉèñÀégÀzÉêÀ¸ÁÜ£À
¸ÀeÉ
4
PÀÄA¹ oÁuÉ
ºÁgÀߺÀ½î ZËqÉñÀéjzÉêÀ¸ÁÜ£À

5
PÀÄA¹ oÁuÉ
ºÁgÀߺÀ½î ZËqÉñÀéjzÉêÀ¸ÁÜ£À

6
ºÉƸÀzÀÄUÀðoÁuÉ
zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀªÀÅ
¸ÀeÉ
7
ºÉƸÀzÀÄUÀðoÁuÉ
zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀĪÀÅ
¸ÀeÉ
8
zÁªÀtUÉgÉ §qÁªÀuÉoÁuÉ
»gÉÃPÉgÀÆgÀÄvÁ ±À¤Ã±ÀégÀzÉêÀ¸ÁÜ£À

9
zÁªÀtUÉgÉUÁæªÀiÁAvÀgÀoÁuÉ
zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀªÀÅ

10
zÁªÀtUÉgÉ §AzÀÆgÀÄPÁåA¥ïoÁuÉ
zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀªÀÅ

11
zÁªÀtUÉgÉ §AzÀÆgÀÄPÁåA¥ïoÁuÉ
zÉêÀ¸ÁÜ£À PÀ¼ÀªÀÅ

12
zÁªÀtUÉgÉ «zÁå£ÀUÀgÀoÁuÉ
vÀÄgÀÄZÀWÀlÖUÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬ÄÛPÀbÉÃj

13
£ÁåªÀÄwoÁuÉ
aîÆgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É
RįÁ¸É


DAILY CRIME AS ON:26.11.2015
                     zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ  ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
¦gÁå¢ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ವಾಸ: ಮಲವಗೊಪ್ಪ,  gÀªÀgÀÄ  vÀªÀÄä ¨ÉÊPï £ÀA ಕೆಎ-14-ಇಡಿ-6400  ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚ್ಚಿ- 180  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:23-11-2015 ರಂದು   ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ  ಎದುರುಗಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಮೇಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ  ವಾಪಾಸ್  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು  ನೋಡಿದಾಗ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿgÀÄvÁÛgÉ.    ಈಗಿನ  ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ 50,000/-  ರೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ,  

¥ÉÃ¥Àgï mË£ï oÁuÉ ¨sÀzÁæªÀw E¹àÃmï dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt;

¢:25-11-15 gÀAzÀÄ 2-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁóµÀ ZÀAzÀæ ¦, J¸ï,L  gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÁgɺÀ½î UÀÄAqÉÃUËqÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¥ÀPÀÌzÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ 1) ªÉÆúÀ£À ©£ï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà,  ªÁ¸À gÀAUÉãÀºÀ½î, vÀjPÉgÉ 2) gÀ« ©£ï PÀȵÀÚ¥Àà, , ªÁ¸À JA.¹.ºÀ½î, vÀjPÉgÉ 3)UÀįÁ¨ï ªÁ¸À ¨ÉƪÉÄäãÀºÀ½îD¥Á¢vÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 1) 3500/gÀÆ gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ  zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÉ

¥ÉÃ¥Àgï mË£ï oÁuÉ ¨sÀzÁæªÀw M¹-ªÀÄmÁÌ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt;

DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1)¨Á§Ä@ raÑ ©£ï §¸ÀªÀgÁeï  EvÀgÉ E§âgÀÄ GdӤåÀÄgÀ ¸ÀPÀð¯ï £À ²ªÀªÀÄä gÀªÀgÀ CAUÀr JzÀÄj£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2£ÉÃAiÀĪÀgÀÄ 1/-gÀÆ. UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É §¤ß EzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ Dl DqÀ §¤ß JAzÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ DqÀÄwÛzÁUÀ  ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr N¹ ªÀÄmÁÌ DqÀÄwÛzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ,  N¹-ªÀÄmÁÌ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 420/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ N¹ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥ÀrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

Wednesday, November 25, 2015

crimes 24-11-2015


zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ oÁuÉ B- C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
       gÀWÀÄ ©£ï ¯ÉÃmï CtÚ¥Àà, PÁªÀiÁQë ©Ã¢ ²ªÀªÉÆUÀÎ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArÛUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀ°®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ CwAiÀiÁzÀ ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁr, ¸ÀĸÁÛV ©¢zÀÄÝ, aQvÉìPÁÌV ªÉÄUÁΣï D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà F ¢£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ.

ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ oÁuÉ B- C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
²ªÀ¥Àà ©£ï ºÁ®¥Àà 75 ªÀµÀð, DUÀgÀzÀºÀ½î ¨sÀzÁæªÀw vÁ EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ¯É wgÀÄV PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.

j¥Àà£ï¥ÉÃmÉ oÁuÉ B- C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
zsÀªÉÄÃðUËqÀ ©£ï ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ, 70 ªÀµÀð,  PÉÆÃmÉvÁjUÀ ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ vÁ. EªÀgÀÄ ºÀjt SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢B 23-11-15 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÀÄAp ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀA¢nÖzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ.

¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ B- ªÀÄmÁÌ dÆeÁl  ¥ÀæPÀgÀt
¨sÁ¸ÀÌgÀ±ÉnÖ ©£ï £ÁgÁAiÀÄt 51 ªÀµÀð, a¦è, °AUÀzÀºÀ½î ¸ÁUÀgÀ a¦è-°AUÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ C«£ÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d£ÀgÀ£ÀÄß UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl Dr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr, DvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 1720/- ªÀÄvÀÄÛ N.¹. CAPÉ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÉ.

¸ÁUÀgÀ ¥ÉÃmÉ oÁuÉ B- ªÀÄmÁÌ dÆeÁl  ¥ÀæPÀgÀt
UÉÆêÀzsÀð£À ©£ï UÀt¥ÀwgÁªï 60 ªÀµÀð, D²é£ï ©£ï PÉAZÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, Ct¯ÉPÉÆ¥Àà, ¸ÁUÀgÀmË£ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀgÀmË£ï eÉ.¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀÄR-¸ÁUÀgï ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  d£ÀgÀ£ÀÄß UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl Dr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr, CªÀgÀÄUÀ½AzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 2440/- ªÀÄvÀÄÛ N.¹. CAPÉ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÉ.

j¥Àà£ï¥ÉÃmÉ oÁuÉ B-  CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃlÄ dÆeÁl  ¥ÀæPÀgÀt

PÀȵÀÚAiÀÄå DZÁj, ªÀgÀzÀ¥Àà, AiÉÆÃUÉÃAzÀæ, ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ, ¥ÀæPÁ±À DZÁj, PÉÆÃqÉÆÃgÀÄ ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ EªÀgÀļÀÄ UËqÀPÉÆ¥Àà CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃlÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1040/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÉ.

Tuesday, November 24, 2015

SHIVAMOGGA DISTRICT DAILY CRIMES ON:23-11-15
²PÁj¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖt oÁuÉ  C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÀ« JA,  ªÁ¸À GqÀÄUÀt ²PÁj¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ಅಳಿಯನಾದ ದಾನೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, 22 ವರ್ಷ ವಾಸ Gಡುಗಣಿ ಗ್ರಾಮ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲುಕು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಶಿವುನಾಯ್ಕ ಬಿನ್  ಹನುಮನಾಯ್ಕ.28ವರ್ಷವಾಸ ಉಡುಗಣಿ ಗ್ರಾಮ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಇವರು ದಿನಾಂಕ-22/11/2015 ರಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಟೌನಿನ ಪೌರವಿಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ  ಹಳೆ ಕೊರ್ಟ್ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಇವರು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ರಕ್ರಗಾಯವಾಗಿ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ
         

 dAiÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉ  C£ÁªÉÄÃzsÉAiÀÄ ªÀåQÛ AiÀÄ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

ಪಿರ್ಯಾ¢ ²æà qÁ|| JA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ಬಿಲ್ಡಂಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವರು ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಗಿದಂತೆ ಇದ್ದು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆತನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು , ಮೃತ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 35-40 ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದು ಆತನು ಯಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ


    ¸ÁUÀgÀ mË£ï oÁuÉ  DPÀæªÀÄ CAzÀgï- ¨ÁºÀgï dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:


ದಿನಾಂಕ:23-11-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆ ಜನತಾ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಪಕ್ಕದ ಕನ್ಸರ್ ವೆನ್ಸಿ  ಜಾಗದಲ್ಲಿ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ  ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ.gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢ ¦J¸ïL mË£ï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 8 ಜನ  ಆಸಾಮಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳಿದ್ದು, ನಗದು ಹಣ  ರೂ 2800/- ಹಣ ಇತ್ತು. 52 ಇಸ್ಟೀಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.