crime

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ- ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ- ಅಪ್ರಪ್ತಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ-ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.

Sunday, January 15, 2017

PRESS NOTE 15-01-2017


PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
    ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ15-01-2017

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉzÁgÀgÀ §AzsÀ£À
     ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À EAqÀĪÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÉUÀÎlÄÖ ºÉƼÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À §A¢zÀÄÝ, F §UÉÎ zsÁ½ £ÀqɸÀĪÀAvÉ DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè «±ÉõÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà PÉ. PÀĪÀiÁgï ¦.L ªÀÄvÀÄÛ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦. L. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 14-01-17 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV C°è 15 n¥Ààgï ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 01 mÁæöåPÀÖgï£À° èCPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, zsÁ½ £Àqɹ, ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄCPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉUÉ §¼À¹zÀÝ ªÉÄîÌAqÀ 16 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛCPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 2,45,000/- gÀÆ. UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ :-
1.    ªÀÄÄgÀĽÃzsÀgÀ ©£ï ºÁ®¥ÀàUËqÀ ªÁ¸À PÀÄgÀĪÀjUÁæªÀÄ ¸ÁUÀgÀvÁ
2.   gÀvÁßPÀgÀ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ªÁ¸À CPÀÌZÉ£ÀßPÉÆÃqÀÄè¸ÁUÀgÀvÁ
3.   PÉ. J£ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±À ©£ï ©. £ÀAdÄAqÀ¥Àà ªÁ¸À CPÀÌZÉ£ÀßPÉÆÃqÀÄè
4.   ºÀµÀð ©£ï ªÀÄAd¥Àà ªÁ¸À UÀļÉúÀ½î ¸ÁUÀgÀvÁ
5.   ºÉêÀÄAvÀPÀĪÀiÁgï ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ªÁ¸À f¤ªÁgÀ ¸ÁUÀgÀvÁ
6.   ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï £ÁUÀgÁd ¥ÀÆeÁj ªÁ¸À ¸ÀA¥ÉPÉÊ ¸ÁUÀgÀvÁ
7.   ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ ©£ï UÀt¥Àw ªÁ¸À UÉt¹£ÀPÀÄtÂ, ¸ÁUÀgÀvÁ
8.   ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ©£ï §¸ÀªÀgÁd ªÁ¸À C®UÉÃjªÀÄAræ ºÉƸÀ£ÀUÀgÀvÁ
9.   ¸ÀAzÉñÀ ©£ï ¨Á§Ä ªÁ¸À UÉt¹£À PÀÄt ¸ÁUÀgÀvÁ
10.  ªÀÄAdÄ ©£ï UÉÆÃ¥Á® ªÁ¸À UÉt¹£ÀPÀÄt ¸ÁUÀgÀvÁ
11.  gÀQëvï ©£ï gÁd¥ÀàUËqÀ ªÁ¸À PÀÄgÀ¯ÉÃHgÀÄ
12. ¸ÀÄzÀ±Àð£ÀDgï. ©£ï gÀ« ªÁ¸À ºÀÄ°zÉêÀgÀ§£À ¸ÁUÀgÀvÁ.
F ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨sÉâü¹zÀ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.


¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,

²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

Thursday, January 12, 2017

Press Note of the Day 12/01/2017


 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï
    ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ  PÀbÉÃj
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ12-01-2017
CPÀæªÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À
¢£ÁAPÀ: 10-01-17 gÀAzÀÄ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À ²ªÀªÉÆUÀÎgÀªÀjUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ UÉÃmï ºÀwÛgÀ Dgï©J¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï£À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV, zsÁ½ £Àqɹ, C°è ªÀÄlPÁ-dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¹AUï ©£ï gÀWÀÄ£ÁxÀ ¹AUï, 25 ªÀµÀð ªÁ¸À zËæ¥ÀzÀªÀÄä ¸ÀPÀð¯ï, UÉÆÃ¥Á¼À ²ªÀªÉÆUÀΠ  FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ-dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀÝ gÀÆ. 4,950/- UÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
¢£ÁAPÀ: 10-01-17 gÀAzÀÄ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À ²ªÀªÉÆUÀÎgÀªÀjUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ §eÁeï ±ÉÆà gÀÆA ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV, zsÁ½ £Àqɹ, C°è ªÀÄlPÁ-dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæªÀÄÆwð ©£ï ¥ÀÄlÖ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, 44 ªÀµÀð ªÁ¸À 6£Éà PÁæ¸ï, ¨Á¥ÀÆf£ÀUÀgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ-dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀÝ gÀÆ. 4,700/- UÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
CPÀæªÀÄPÀ¼Àî¨sÀnÖ vÀAiÀiÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀAiÀiÁj £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ zsÁ½
¢£ÁAPÀ: 11-01-17 gÀAzÀÄ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼À ²ªÀªÉÆUÀÎgÀªÀjUÉ ¸ÁUÀgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄÄvÀÛ®¨É樀 ºÀÄZÀÑ¥Àà ©£ï gÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨Á¼É vÉÆÃlzÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¥ÀƪÀð¨sÁ«AiÀiÁV ¨É®èzÀ PÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹qÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV, zsÁ½ £Àqɹ, DgÉÆæ ¸ÀAUÀ滹nÖgÀĪÀ ¨É®èzÀ PÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹, DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÁå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

                     ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
                    ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.Wednesday, January 11, 2017


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ11-01-2017
PÀÄSÁåvÀCAvÀgïf¯ÁèPÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À

²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà ¥ÉưøïoÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 4 wAUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉPÀ¼ÀĪÀÅ, zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À PÀ¼ÀĪÀÅ ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀgÀ¢AiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À ¥ÀvÉÛUÁV ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉrJ¸ï¦ ²PÁj¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀG¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ°è, ¹¦L ²PÁj¥ÀÄgÀ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è 2 ¥ÀvÉÛ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, F vÀAqÀUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-01-17 gÀAzÀÄ ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà £ÉÃgÀ®VzÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀC£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁVwgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ 06 d£ÀC¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CªÀgÀ «ZÁgÀuɬÄAzÀ F ªÀåQÛUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13,70,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ3 PÉ.f 400 UÁæA. ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ348 UÁæA. §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 02 ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 03 ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ 50,000 gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄUÀȺÀ¥ÀAiÉÆÃV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, F D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 13 ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 26 zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÉÝAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, F DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀE£ÀÆß 03 d£À DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ, EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ§AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ.  F DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ, ºÁªÉÃj, GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ, GqÀĦ ªÀÄvÀÄÛzÁªÀtUÉgÉ f¯ÉèUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀMlÄÖ 40 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ.

zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ :-
1.    zÁzÁ¦Ãgï @ ¸ÉÊAiÀÄzïzÁzÁ¦Ãgï ©£ï ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀfÃgï ¸Á¨ï 38 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À ªÁ¸À 3£Éà PÁæ¸ï, ºÀ¼ÀÆîgÀÄ PÉÃj, ²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï

2.   ¥À«ÃðeïCºÀäzï @ ¥À«Ãðeï ©£ï CAiÀÄ£ÀÆgÀÄ ¨sÁµÁ¸Á¨ï, 31 ªÀµÀðqÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÁ¸À ºÀ¼ÀÆîgÀÄ PÁ£ïPÉÃj, ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà mË£ï,
3.   fÃAiÀiÁ @ fÃAiÀiÁªÀůÁè ©£ï ¨sÉÆÃV ¨sÁµÁ ¸Á¨ï 19 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ªÁ¸À 3 £Éà PÁæ¸ï ºÀ¼ÀÆîgÀÄ PÉÃj, ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà mË£ï
4.   dĨÉÃzïDºÀªÀÄzï @ ¯Á®Æ ©£ï ¯ÉÃ. £ÀÆgïCºÀªÀÄzï 27 ªÀµÀðUÁgÉPÉ®¸À ªÁ¸À ¸ÀéAvÀHgÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀgÁzÀ ¨Á§ÄeÁ£ï ¸ÀªÀtÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, £ÀÆgÁ¤ UÀ°è, ºÁ£ÀUÀ¯ïmË£ï ºÁ° ªÁ¸À 6£Éà PÁæ¸ï, ªÀÄoÀzÀUÀzÉÝ, ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà mË£ï
5.   E£ÁAiÀÄvï @ E£ÁAiÀÄvÀįÁè ©£ï ¯ÉÃ. ºÉZïJ¸ï. ¨Á§Ä eÁ£ï ¸Á¨ï 32 ªÀµÀðDmÉÆðAPïì PÉ®¸À ªÁ¸À 3£Éà PÁæ¸ï, gÀ¦üPïCAUÀr ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀÆîgÀÄ PÉÃj ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà mË£ï
6.   E¥sÁð£ï @ SÁºÀß¹ @ E¥sÁð£ïCºÀªÀÄzï ©£ï ºÀªÀiÁ° £ÀfÃgïCºÀªÀÄzï ¸Á¨ï 26 ªÀµÀð ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÁ¸À 3£Éà PÁæ¸ï, gÀ¦üÃPïCAUÀrºÀwÛgÀ, ºÀ¼ÀÆîgÀÄPÉÃj ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà mË£ï
7.   ºÀ«ÄÃzï @ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ©£ï ªÀÄÄfÃzï ¸Á¨ï 26 ªÀµÀð, ®UÉÃeïDmÉÆÃqÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÁ¸À 1£Éà PÁæ¸ï, £ÉºÀgÀÄ PÁ¯ÉÆä, ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà lªÀ£ï
8.   ¥sÁgÀÆPï @ ¥sÁgÀÆPïG¯Áè ©£ï ¨sÉÆÃV ¨sÁµÁ¸Á¨ï 24 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ªÁ¸À 3£Éà PÁæ¸ï ºÀ¼ÀÆîgÀÄ PÉÃj, ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà mË£ï
PÀjAiÀÄ ©£ï ©üêÀÄ¥Àà 32 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ªÁ¸À ªÀÄAaPÉÆ¥Àà, ²PÁj¥ÀÄgÀ vÁ.
F ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâü¹zÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ºÀjñï PÉ. ¥ÀmÉïï, ¹¦L,  ²æÃUÀÄgÀÄgÁeï ªÉÄʯÁgï, ¦J¸ïL,  ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà «. J¸ï. WªÀÄäAiÀÄå,     ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà, ºÀjñï PÉ.PÉÆmÉæñÀ¥Àà ªÀĺÁAvÉñï, C±ÉÆÃPÀ, ¸ÀA¢Ã¥ï, §¸ÀªÀgÁd, ºÀÆgÀV ªÀÄvÀÄÛUÀAUÁzsÀgÀ ºÀ£ÀUÀªÁr EªÀgÀÄUÀ¼ÀPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.


¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

                         

              PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï
                ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj,
            ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ                ¢B 11-01-2017

     ¢£ÁAPÀB 12-01-2017 gÀAzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÀȶ GvÀà£Àß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À«ÄwUÀ¼À (J¦JA¹) J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, MlÄÖ 07 vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è MlÄÖ  406 ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ½zÀÄÝ, ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ¼À ¨sÀzÀævÁ PÀvÀðªÀåPÉÌ 498 ºÉZï¹/¦¹, 199 UÀȺÀgÀPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.  UÀ¸ÀÄÛ ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV MlÄÖ 40 ¸ÉPÀÖgï ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¦J¸ïL/JJ¸ïL gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 12 G¸ÀÄÛªÁj ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¹¦L/rJ¸ï¦ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.  C®èzÉÃ, 10 rJDgï ¥ÁnðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 03 PÉJ¸ïDgï¦ vÀÄPÀrUÀ¼À£ÀÄß f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.  MmÁÖgÉ, ¢£ÁAPÀB 12-01-2017 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ J¦JA¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ ±ÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÛ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀÆPÀÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ïÛ ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

   ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
  ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

UÉ :-   ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ.

Friday, December 30, 2016

ÀASÉåB ¹§âA¢(1)J¦¹ £ÉêÀÄPÁw/113/2015        ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj,
                                                    ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ¢: 30-12-2016.

UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,   

              «µÀAiÀÄ:- J¦¹ ¥ÉƯï¸Émï-2015gÀ  ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmɧ¯ï £ÉêÀÄPÁw
                        ¸ÀA§AzsÀ  ªÀÄÆgÀ£Éà vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ.

G¯ÉèÃRB- F PÀbÉÃjAiÀÄ ¢£ÁAPÀB21-07-2016gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸ÀzÀ ªÉÆzÀ®
           vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ & ¢£ÁAPÀB 17-08-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ
          JgÀqÀ£Éà vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ¥ÀnÖ.
.
               

***

           ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄ ºÁUÀÆ G¯ÉèÃRPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 104 ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀÄÆgÀ£Éà vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¢£ÁAPÀB30-12-2016gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. F ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è, ¥ÀæªÀÄÄR ¢£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è GavÀªÁV ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ dgÀÆgÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃjzÉ.


vÀªÀÄä «±Áé¹,


¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

              ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 104 ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ  ªÀÄÆgÀ£Éà vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¢£ÁAPÀB 30-12-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.


¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ.,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

PRESS NOTE

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

             ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 104 ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ 

ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರನೇ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 

30-12-2016 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

Wednesday, December 28, 2016

PRESS NOTE- 28/12/2016


                     

           PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï
             ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj,
         ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ

     
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ           ¢B 28-12-2016
     ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ.
      2017£Éà ºÉƸÀ ªÀµÀð ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀB 31-12-2016 gÁwæ f¯ÁèzÀåAvÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄÄ AiÀıÀ¹ÑAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀ jÃw¬ÄAzÀ DZÀj¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
1)   £ÀUÀgÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è£À J¯Áè ºÉÆÃmɯïUÀ¼ÀÄ, ¨sÉÆÃd£À UÀȺÀ, PÀè¨ïUÀ¼ÀÄ, D±ÀæAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ, ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀ OvÀtPÀÆl/¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀB 31-12-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ¤UÀ¢üvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÉƼÀUÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2)  ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ OvÀtPÀÆl/¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ DAiÉÆÃdPÀgÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.  K£ÁzÀgÀÆ C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DAiÉÆÃdPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

3)   ºÉƸÀ ªÀµÁðªÀgÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÁºÀ£À ZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.  ¥Á£ÀªÀÄvÀÛgÁV ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÀæAPï & qÉæöÊªï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

4)  ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁUÀ°Ã, ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæzÀ±Àð£À/«Ã°AUï £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ¤µÉâ¹zÉ. E¯ÁSÁªÀw¬ÄAzÀ ZÀÄgÀÄPÀÄ ¥ÀæwPÀæ¬Ä¸ÀĪÀ vÀAqÀ ªÀivÀÄÛ PÁªÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

5)   ºÉÆÃmɯï/¨sÉÆÃd£ÀUÀȺÀ/PÀè¨ïUÀ½UÉ CªÀgÀÄUÀ¼Éà SÁ¸ÀV ¨sÀzÀævÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ K¥Àðr¸À®Ä ¸ÀÆa¹gÀÄvÉÛ.  ¹¹n« C¼ÀªÀr¸À¢zÀÝ°è C¼ÀªÀr¸À®Ä ¸ÀÆa¹gÀÄvÉÛ.

6)  ºÉÆÃmɯï/gɸÁmïð/PÀè¨ïUÀ¼À ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀ ¥ÀÆt𠫪ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥Éưøï oÁuÁ C¢üPÁjUÀ½UÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.
7)   ««zsÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀĪÀgÀÄ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸À®ÄªÁV C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ ºÁQgÀĪÀ ¨Áå£Àgï/§nÖAUïì/zsÀédUÀ¼À ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

8)   C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¨Áå£Àgï/§AnÖAUïì/zsÀédUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÉÝ DzÀ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

9)  DA¦è¥sÉÊqï ¸ËAqï ¹¸ÀÖA §¼À¹zÀÝ°è ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ËAqï ¹¸ÀÖA C¼ÀªÀr¹zÀÝ°è CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀ jÃw ªÉÄÃ®Ä zsÀé¤AiÀÄ°è §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀzÉÃ, ¤UÀ¢üvÀ «ÄwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÄV¸ÀĪÀÅzÀÄ.


10) «zÉòAiÀÄgÀÄ ºÉÆÃmɯï/gɸÁmïð/ºÉÆêÀiï¸ÉÖà ºÁUÀÆ EvÀgÉ vÀAUÀÄzÁtUÀ¼À°è ªÁ¸À«zÀÝ°è ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV ¨sÀzÀævÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

11)  ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ C¹Ü¥Á¹ÜUÉ ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

12) ºÉƸÀªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄVzÀÝ°è DAiÉÆÃdPÀgÉ dªÀ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄwÛÃj.

13) ºÉƸÀªÀµÀðzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À§AzÀAvÉ NqÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¤µÉâ¹zÉ.

14) ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è CªÀºÉüÀ£À jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ / dÆeÁlUÀ¼À£ÀÄß/PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâ¹zÉ.


15) AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀÌgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉƸÀªÀµÀð DZÀgÀuÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ zÀĪÀðvÀð£É vÉÆÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ.

16) C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀgÀªÁ£ÀV C£ÀéAiÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÉüÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

17) gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÉ.

18) ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ/ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸À¨sÀåvɬÄAzÀ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÆÃfvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀĪÀjUÉ D¸À£ÀzÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

19) EvÀgÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀ jÃw ¥ÀmÁQ ¸ÀÄqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÉ.

20)  ºÉƸÀªÀµÀðzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqɹzÀ°è «ÃrAiÉÆà awæÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

21) PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥Éưøï C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ½UÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

22)  ºÉÆÃmɯï/gɸÁmïð/PÀè¨ïUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Ä «zÀÄåvï ¢Ã¥ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ.


23)ºÉƸÀ ªÀµÀð CZÀgÀuÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ DZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
24)  AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀĸÉå GAmÁzÀ°è PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


1)  ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè PÀAmÉÆæïï gÀÆA -  08182 261413, zÀÆ 08182 270521.
2) rJ¸ï¦ ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÉÆ  9480803321, zÀÆ 08182-261404
3)  ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆÃmÉ ªÀÈvÀÛ  - ªÉÆ 9480803331, zÀÆ 08182-261408
4) ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ ªÀÈvÀÛ ªÉÆ. 9480803330, zÀÆ 08182261406
5)  rJ¸ï¦ PÀbÉÃj ¨sÀzÁæªÀw ªÉÆ 9480803320, zÀÆ 08282 274252
6) ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¨sÀzÁæªÀw £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ªÉÆ  9480803334, zÀÆ 08182-266549
7) ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¨sÀzÁæªÀw UÁæªÀiÁAvÀgÀ ªÀÈvÀÛ ªÉÆ. 9480803335, zÀÆ 08182-272333
8)  rJ¸ï¦ wÃxÀðºÀ½î ªÉÆ : 9480803340,  zÀÆ 08181 220388
9) ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, wÃxÀðºÀ½î ªÉÆ. 9480803333, zÀÆ 08181-228310
10) ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ºÉƸÀ£ÀUÀgÀ ªÉÆ : 9480803337, zÀÆ 08185 221544.
11)  J.J¸ï.¹. ¸ÁUÀgÀ  - ªÉÆ : 9480803322, zÀÆ : 08183 226082
12)   ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, ¸ÁUÀgÀ mË£ï oÁuÉ . ªÉÆ. 9480803336, zÀÆ. 081832 26067
13)   ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ, ªÉÆ. 9480803360, zÀÆ. 08183-226194
14)  rJ¸ï¦ ²PÁj¥ÀÄgÀ   ªÉÆ : 9480803323, zÀÆ 08187 222442.
15)ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ²PÁj¥ÀÄgÀ ªÉÆ. 9480803338, zÀÆ. 08187 222430
16)  ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÉÆgÀ§ - ªÉÆ : 9480803339, zÀÆ. 08184 272122.

       MmÁÖgÉ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÁAvÀ jÃwAiÀÄ°è £ÉgÀªÉÃgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉ ªÀw¬ÄAzÀ J¯Áè CUÀvÀå ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, AiÉÆÃUÀåªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è §AzÉÆç¸ïÛ ¤AiÉÆÃf¹PÉÆArzÉ.  2017£Éà ºÉƸÀ ªÀµÀð J®ègÀ ¨Á¼À° £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀÄR ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ° JAzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ ¥Éưøï E¯ÁSÉ ºÁgÉʹzÉ.

   ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
  ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

UÉ :-   ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ.