crime

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ- ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ- ಅಪ್ರಪ್ತಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ-ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.

Wednesday, July 27, 2016

IMV DETAILS


Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ         27/07/2016
ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀÀgÀ «gÀÄzÀÞPÀæªÀÄ
EwÛÃZÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄPÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAX¸ÀÄwÛgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°ègÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV, ªÀÄÈvÀ¥ÀqÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ.  DzÀÄzÀjAzÀf¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀgÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥Àæw ¢£À «±ÉõÀ PÁAiÀÄðZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.  F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 26/07/2016gÀAzÀÄf¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀMlÄÖ1907 ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝG®èAX¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, gÀÆ. 2,15,400/-zÀAqÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁVzÉ.

DzÀÄzÀjAzÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ°¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÁzÀ, Cwà ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt, ZÀ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉE®èzÉ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ, ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄd£À ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, (w槯ï gÉÊrAUï), ºÉ¯ÉäÃmïzsÀj¸ÀzÉÃEgÀĪÀÅzÀÄ, CqÁØ¢rØ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¤µÉâüvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ, KPÀ-ªÀÄÄR ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAX¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄAzÉZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »A¢PÀÌ®Ä Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, §¸ÀÄìUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄßvÀÄA§ÄzÀÄ, ¥sÀÄmï¨ÉÆÃqïðUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ, DmÉÆÃUÀ¼À°è PÀqÁØAiÀĪÁVDmÉÆà «ÄÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉÃEgÀĪÀÅzÀÄ, E£ÀÄß ªÀÄÄAvÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ªÉÆvÀÛzÀzÀAqÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  DzÀÄzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F ªÉÄîÌAqÀgÀ¸ÉÛ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®AX¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä  ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

------------------------------------------------------------
¸À»/-
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
SHIVAMOGGA DIST.DAILY CRIMES AS ON DATE-26-07-2016   dAiÀÄ£ÀUÀgÀ  ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ; C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

        ¦gÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ¥ÀzÀä£Á¨sÀ 52 ªÀµÀð ªÁ¸À ºÉƸÀªÀÄ£É EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÉ ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä EªÀgÀÄ 1 ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄUÀ¼ÀÆ ±À²PÀ¯Á JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ 7:00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÁQAUï ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÉAPÀmÉñÀ£ÀUÀgÀ bÁ£À¯ï §½ ºÉÆÃVzÀÄÝ ZÁ£À¯ï £À°è ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄlÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.


TOTAL IMV CASES:     1028  FINE  AMOUNT RS:  1,27,100/-
            WITHOUT HELMAT  --  866     AMOUNT RS – 86,600/-
                       COPTA CASES-    10      AMOUNT RS-     1700/-   

Tuesday, July 26, 2016

PRESS NOTE


                             ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ               26/07/2016

ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ / ನಿಯಮವನ್ನು   ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ
      ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮೋಟಾರು  ಕಾಯ್ದೆ / ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ  ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮೃತಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆದುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 25/07/2016 ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 805 ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ರೂ. 82,500/- ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

      ಆದುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ / ನಿಯಮಗಳಾದ, ಅತೀ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಚಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ನಡೆಸುವುದು, ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಸಂಚರಿಸುವುದು, (ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್), ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸದೇ ಇರುವುದು, ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಏಕ-ಮುಖ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು, ಮುಂದೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು, ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತುಂಬುದು, ಫುಟ್ಬೋಡರ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಟೋ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕದೇ ಇರುವುದು, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.  ಆದುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲಂಘಿಸದೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು  ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

------------------------------------------------------------

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗೆ:
ಜಿಲ್ಲಾ ವಾತರ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
 ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.                                

Monday, July 25, 2016

IMV CASES ON 25-07-2016

²ªÀªÉÆUÀΠ ¸ÀAZÁgÀ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀÄ zÀAqÀzÀ «ªÀgÀ  ¢: 25-07-2016
                  ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯ÉèAiÀÄ°è
------------------------------------------------
TOTAL IMV CASE –              799              AMOUNT  RS,-- 82,500/
WITHOUT HELMAT CASE -  494            AMOUNT RS -     54,800/
OTHER IMV CASE             – 299              AMOUNT RS -    24,700/
DRUNKEN DRIVE  CASES  -  05
AUTO WITHOUT METER     -  01
           

--------------------------------------------------------------------------------------------                             

Saturday, July 23, 2016

DAILY IMV CASES REPORTED ON 22/07/16

             

²ªÀªÉÆUÀΠ ¸ÀAZÁgÀ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀÄ zÀAqÀzÀ «ªÀgÀ  ¢:22-07-2016

                  ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯ÉèAiÀÄ°è

------------------------------------------------
TOTAL IMV CASE –          537                 AMOUNT  RS,-- 69,100/

WITHOUT HELMAT CASE - 369              AMOUNT RS -  36,900/

OTHER IMV CASE             -168               AMOUNT RS  - 29,200/
           

--------------------------------------------------------------------------------------------                             

Friday, July 22, 2016

DAILYCRIMES ON::21/07/16

  ²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:


ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಕೊಟಪ್ಪ, 60 ವರ್ಷ, ವಾಸ ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್   gÀªÀgÀ ಎರಡನೆ ಮಗ ರಂಗನಾಥ 36 ವರ್ಷ ಈತನು 02 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಚಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ವಾಸಿ ಜಮೀರ್ ರವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಹರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಬಿ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಿ:18/07/16 ರಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡದೇ, ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ಅಂದರೆ ದಿ:21/07/16 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಕಡಿಮೆ ಬಿ ಪಿ ಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆಂದು zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥Àæ..ªÀgÀ¢.

Thursday, July 21, 2016

MOTOR VEHILE ACT


Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ         21/07/2016
ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀÀgÀ «gÀÄzÀÞPÀæªÀÄ
EwÛÃZÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄPÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAX¸ÀÄwÛgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°ègÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV, ªÀÄÈvÀ¥ÀqÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ.  DzÀÄzÀjAzÀf¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀgÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥Àæw ¢£À «±ÉõÀ PÁAiÀÄðZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.  F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20/07/2016gÀAzÀÄf¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀMlÄÖ1586 ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝG®èAX¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, gÀÆ. 1,72,060/-zÀAqÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁVzÉ.

DzÀÄzÀjAzÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ°¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÁzÀ, Cwà ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt, ZÀ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉE®èzÉ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ, ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄd£À ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, (w槯ï gÉÊrAUï), ºÉ¯ÉäÃmïzsÀj¸ÀzÉÃEgÀĪÀÅzÀÄ, CqÁØ¢rØ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¤µÉâüvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ, KPÀ-ªÀÄÄR ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAX¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄAzÉZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »A¢PÀÌ®Ä Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, §¸ÀÄìUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄßvÀÄA§ÄzÀÄ, ¥sÀÄmï¨ÉÆÃqïðUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ, DmÉÆÃUÀ¼À°è PÀqÁØAiÀĪÁVDmÉÆà «ÄÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉÃEgÀĪÀÅzÀÄ, E£ÀÄß ªÀÄÄAvÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ªÉÆvÀÛzÀzÀAqÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  DzÀÄzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F ªÉÄîÌAqÀgÀ¸ÉÛ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®AX¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä  ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

------------------------------------------------------------
¸À»/-
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
APC RESULT

£ÀA.¹§âA¢(1)/J¦¹ £ÉêÀÄPÁw/113/2015        ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj,
                                                   ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ¢: 21-07-2016.


UÉ,
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,  

              «µÀAiÀÄ:-  ¥ÉƯï¸Émï-2015 gÀ J¦¹ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÉÆzÀ® vÁvÁÌ°PÀ
                         DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.

              G¯ÉèÃRB  ªÀiÁ£Àå Jrf¦, £ÉêÀÄPÁw & vÀgÀ¨ÉÃw ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ
                         ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉåB30/DgïE¹n-4/2015-16  ¢B 12/16-07-16.
               

***

           ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ  ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 104 ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÉÆzÀ® vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¢£ÁAPÀB 21-07-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.   F ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è, ¥ÀæªÀÄÄR ¢£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ±Àð£À & DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è GavÀªÁV  ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ dgÀÆgÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃjzÉ.


vÀªÀÄä «±Áé¹,


¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 104 ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÉÆzÀ® vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¢£ÁAPÀB 21-07-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. 

          [


¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.


Wednesday, July 20, 2016

SHIMOGA DIST IMV CASES AS ON 20-07-2016

TOTAL IMV CASES-867 FINE AMOUNT  RS-100930/-

WITHOUT HELMET CASES-711 AMOUNT RS-71130/-

PRESS NOTE ON:20/07/2016

Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

                                                                                ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ         19/07/2016
ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀ / ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀÀgÀ «gÀÄzÀÞPÀæªÀÄ
EwÛÃZÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀPÁ¯ÉÃf£À §½ ªÀÄvÀÄÛd£À ¤©qÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ  ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ,  CªÀgÉÆA¢UÉC¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, LJA« PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄßG®èAX¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è zsÀƪÀÄ¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ   ¸ÁzÁGqÀĦ£À°è  UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ  ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ   F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ,  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄßzÁR°¸À¯ÁVzÉ.

«ÄãÁQë ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉðPÁ¯ÉÃdÄ §½ C¸À¨sÀåªÁV ªÀvÀð£É:-
1) DzÀ±Àð ©£ï gÀAUÀ£ÁxÀ 21 ªÀµÀð, ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉðPÁ¯ÉÃf£À°èCAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ ©.PÁA «zÁåyð,  ªÁ¸À:C±ÉÆÃPÀ gÀ¸ÉÛ, 2£Éà PÁæ¸ï, L¸ï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ.

2]C©üµÉÃPï ©£ï ªÀÄÆwð 20 ªÀµÀð, ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉðPÁ¯ÉÃf£À°èCAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ ©.PÁA «zÁåyð, ªÁ¸À:C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ 2£Éà ªÉÄÊ£ï ²ªÀªÉÆUÀÎ.

3] ¥ÀªÀ£ï ©£ï £ÁUÀgÁeïgÁªï 21 ªÀµÀð, ¸Á¬Ä UÁªÉÄðAmïì£À°è PÉ®¸À, ªÁ¸À:±ÀgÁªÀw £ÀUÀgÀ 7£Éà PÁæ¸ï ²ªÀªÉÆUÀÎ.

²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqï£À M¼ÀUÀqÉ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ NqÁqÀĪÀd£ÀgÉÆA¢UÉC¸À¨sÀåªÁV ªÀvÀð£É:-
1] eÁ¥sÀgï ¸Á¢üPï ©£ï ±Á¨ïzÀįÁè, 27 ªÀµÀð, ¥ÀèªÀgï PÉ®¸À ²ªÀ¥Àà ªÀiÁPÉðmï £À°è,   ªÁ¸À:n¥ÀÄà£ÀUÀgÀ 5£Éà PÁæ¸ï ²ªÀªÉÆUÀÎ .

2] G¨ÉÃzÀįÁè ©£ï ±Á¨ïzÀįÁè, 32 ªÀµÀð, C¯ÉääAiÀÄA PÉ®¸À, ªÁ¸À: n¥ÀÄà£ÀUÀgÀ 5£Éà PÁæ¸ï ²ªÀªÉÆUÀÎ.

EzÉÃjÃw ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ  ºÉZÁÑV NqÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ  PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÀPÀð¯ï, ªÀiÁPÉðmï, ªÀiÁ¯ï, §¸ï ¤¯ÁÝt FUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀܼÀ / gÀ¸ÉÛ / ¸ÀPÀð¯ïUÀ¼À°è ¸ÁzsÁGqÀĦ£À°è (ªÀĦüAiÀÄ°è) ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F jÃw ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ / C¸Ë¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAX¸ÀĪÀAvÀºÀ  QrUÉÃrUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.
------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.                                          


Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ         19/07/2016
ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀÀgÀ «gÀÄzÀÞPÀæªÀÄ
EwÛÃZÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄPÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAX¸ÀÄwÛgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°ègÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV, ªÀÄÈvÀ¥ÀqÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ.  DzÀÄzÀjAzÀf¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀgÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥Àæw ¢£À «±ÉõÀ PÁAiÀÄðZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.  F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 18/07/2016 gÀAzÀÄf¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀMlÄÖ1227 ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝG®èAX¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, gÀÆ. 1,27,000/-zÀAqÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁVzÉ.

DzÀÄzÀjAzÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ°¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÁzÀ, Cwà ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt, ZÀ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉE®èzÉ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ, ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄd£À ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, (w槯ï gÉÊrAUï), ºÉ¯ÉäÃmïzsÀj¸ÀzÉÃEgÀĪÀÅzÀÄ, CqÁØ¢rØ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¤µÉâüvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ, KPÀ-ªÀÄÄR ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAX¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄAzÉZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »A¢PÀÌ®Ä Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, §¸ÀÄìUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄßvÀÄA§ÄzÀÄ, ¥sÀÄmï¨ÉÆÃqïðUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ, DmÉÆÃUÀ¼À°è PÀqÁØAiÀĪÁVDmÉÆà «ÄÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉÃEgÀĪÀÅzÀÄ, E£ÀÄß ªÀÄÄAvÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ªÉÆvÀÛzÀzÀAqÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  DzÀÄzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F ªÉÄîÌAqÀgÀ¸ÉÛ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®AX¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä  ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.   

Description: Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ         20/07/2016
ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀ / ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀÀgÀ «gÀÄzÀÞPÀæªÀÄ
EwÛÃZÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀPÁ¯ÉÃf£À §½ ªÀÄvÀÄÛd£À ¤©qÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ  ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ,  CªÀgÉÆA¢UÉC¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, LJA« PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄßG®èAX¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è zsÀƪÀÄ¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ   ¸ÁzÁGqÀĦ£À°è  UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ  ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ   F PɼÀPÀAqÀ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ,  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄßzÁR°¸À¯ÁVzÉ.

²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqïDmÉÆà ¸ÁÖöåAqï   §½ C¸À¨sÀåªÁV ªÀvÀð£É :-
1] gÀ«PÀĪÀiÁgï ©£ï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À ªÁ¸À:D¢PÀ£ÁðlPÀ eÁw, ªÁ¸À:mÁåAPï ªÉƺÀ¯Áè,9£Éà PÁæ¸ï ²ªÀªÉÆUÀÎ.
2] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï §¸À¥Àà, 40 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, D¢PÀ£ÁðlPÀ eÁw, ªÁ¸À:mÁåAPï ªÉƺÀ¯Áè 7£Éà PÁæ¸ï ²ªÀªÉÆUÀÎ.

²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀUÁA¢ü¥ÁPïð ºÀwÛgÀCA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£ÀzÀJzÀÄgÀÄC¸À¨sÀåªÁV ªÀvÀð£É :-
1] ªÉÆúÀ£ÀPÀĪÀiÁgï ©£ï µÀtÄäRA 23 ªÀµÀð, zsÀ£À®Qëöäà mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð ªÀiÁ°ÃPÀ, ªÉÆzÀ°AiÀiÁgï eÁw, ªÁ¸À:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ 1£Éà PÁæ¸ï, ¨sÀzÁæªÀw,
2] CwPï ©£ï CPÀâgï 23 ªÀµÀð, 23 ªÀµÀð, zsÀ£À®Qëöäà mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð ªÀiÁ°ÃPÀ, ªÉÆzÀ°AiÀiÁgï eÁw, ªÁ¸À:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ 1£Éà PÁæ¸ï, ¨sÀzÁæªÀw,
3] ¯ÁªÀtå ©£ï ªÀÄÄvÀÄÛ¸Áé«Ä 21 ªÀµÀð, £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃf£À°è ©.¹.J  «zÁåyð¤, ªÉÆzÀ°AiÀiÁgï eÁw, ªÁ¸À:§ÆvÀ£ÀUÀÄr UÁA¢ü£ÀUÀgÀ 2£Éà PÁæ¸ï ¨sÀzÁæªÀw,
4] ¤PÀvï ©£ï ±ÉÃSïªÀÄÄQÛAiÀiÁgï 20 ªÀµÀð, J¸ï.Dgï.JA.J¸ï PÁ¯ÉÃf£À°è ©.¹.J «zÁåyð¤, ªÁ¸À:¹ÃUÉèÁV 2£Éà PÁæ¸ï ¨sÀzÁæªÀw. 

EzÉÃjÃw ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ  ºÉZÁÑV NqÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ  PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÀPÀð¯ï, ªÀiÁPÉðmï, ªÀiÁ¯ï, §¸ï ¤¯ÁÝt FUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀܼÀ / gÀ¸ÉÛ / ¸ÀPÀð¯ïUÀ¼À°è ¸ÁzsÁGqÀĦ£À°è (ªÀĦüAiÀÄ°è) ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F jÃw ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ / ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ / C¸Ë¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAX¸ÀĪÀAvÀºÀ  QrUÉÃrUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.
------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.                                          


Description: Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ         20/07/2016
ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀÀgÀ «gÀÄzÀÞPÀæªÀÄ
EwÛÃZÉUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄPÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAX¸ÀÄwÛgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°ègÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV, ªÀÄÈvÀ¥ÀqÀĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ.  DzÀÄzÀjAzÀf¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀgÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¥Àæw ¢£À «±ÉõÀ PÁAiÀÄðZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.  F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19/07/2016gÀAzÀÄf¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀMlÄÖ 1272 ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝG®èAX¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹, gÀÆ. 1,50,400/-zÀAqÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁVzÉ.

DzÀÄzÀjAzÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ°¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÁzÀ, Cwà ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt, ZÀ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉE®èzÉ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ, ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄd£À ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, (w槯ï gÉÊrAUï), ºÉ¯ÉäÃmïzsÀj¸ÀzÉÃEgÀĪÀÅzÀÄ, CqÁØ¢rØ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¤µÉâüvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ, KPÀ-ªÀÄÄR ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄßG®èAX¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÄAzÉZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »A¢PÀÌ®Ä Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, §¸ÀÄìUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄßvÀÄA§ÄzÀÄ, ¥sÀÄmï¨ÉÆÃqïðUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ, DmÉÆÃUÀ¼À°è PÀqÁØAiÀĪÁVDmÉÆà «ÄÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉÃEgÀĪÀÅzÀÄ, E£ÀÄß ªÀÄÄAvÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ªÉÆvÀÛzÀzÀAqÀªÀ£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  DzÀÄzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F ªÉÄîÌAqÀgÀ¸ÉÛ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®AX¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä  ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.                                          Description: Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀgÁdå ¥Éưøï
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀPÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ         19/07/2016
UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄr §AzsÀ£À
     ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ºÉƸÀ£ÀUÀgÀvÁ®ÆèQ£ÀzsÀªÀÄð¥Àà ©£ï £ÁUÀ¥Àà, 38 ªÀµÀð, ªÁ¸À: UÉÃgÀÄ¥ÀÄgÀUÁæªÀÄ, ºÉƸÀ£ÀUÀgÀvÁ:, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèFvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ£ÀUÀgÀzÀ°è   ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ºÁUÀÆ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ°è ¸ÀvÀvÀªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÄÝ,   FvÀ£ÀÄ 2013 £Éà ¸Á°¤AzÀ®Æ ºÉƸÀ£ÀUÀgÀzÀ°è C£ÉÃPÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ UÀtÂUÁjPÉ , ¸ÁUÁtÂPÉ ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À, ªÀAZÀ£É ªÀÄÄAvÁzÀEvÀgÉ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ FvÀ£À «gÀÄzÀÝzÁR¯ÁVzÀÝgÀÆ  ¸ÀºÀ FvÀ£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ°ègÀzÉ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁV,  ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌgÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄßPÀlÖzÉà ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É.    ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gËr ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ, M¼ÉîAiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ°ègÀ®ÄCªÀPÁ±ÀPÉÆlÖgÀÆ  ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà CPÀæªÀĪÀÄgÀ¼ÀÄ UÀtÂUÁjPÉ, ¸ÁUÁtÂPÉ ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁVAiÀiÁV ¥ÀzÉà ¥ÀzÉÃEAvÀºÀ PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß  ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜUÉzsÀPÉÌvÀgÀĪÀAvÀºÀ  ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É.

 ²PÁj¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtzÀVqÀØ¥Àà @ ®A§ÄVqÀØ¥Àà ©£ï ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, 37 ªÀµÀð, ªÁ¸À: PÁ£ÀÆgÀÄ, ºÉƸÀPÉÃj, ²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ïFvÀ£ÀÄ ²PÁj¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è   ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è  ¸ÀvÀvÀªÁVvÉÆqÀVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÄÝFvÀ£ÀÄ 2003 £Éà ¸Á°¤AzÀ®Æ ²PÁj¥ÀÄgÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀZÀlĪÀnPÉAiÀÄ  ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ ©qÀØgïDVzÀÄÝ, gÀÆrUÀvÀªÁV ªÀÄlPÁdÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¤gÀAvÀgÀªÁV ¨sÁVAiÀiÁUÀĪÀ  ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀeÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ  £Ár£À PÁ£ÀƤUÉ CUËgÀÀÀªÀ vÉÆÃj¹gÀÄvÁÛgÉ.    FvÀ£À ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀZÀlĪÀnPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤UÁ EqÀ®Ä   ²PÁj¥ÀÄgÀ ¥ÉÃmÉ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°ègËr ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ, M¼ÉîAiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ°ègÀ®ÄCªÀPÁ±ÀPÉÆlÖgÀÆ ¸ÀºÀ  ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è  ¨sÁVAiÀiÁV,  ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉzsÀPÉÌvÀgÀĪÀ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁV ²PÁj¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖt ºÁUÀÆ vÁ®ÆQ£ÁzÀåAvÀJ¯ÉèqÉvÀ£ÀßKeÉAlgÀ£ÀÄß £ÉëĹPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁdÆeÁlDqÀ®Ä ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, FvÀ£ÀCPÀæªÀÄ ¯Á¨sÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É §qÀ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀÄ, »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀd£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C£ÉÃPÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ §°AiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.    FvÀ£À ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÝgÀÆ FvÀ£ÀÄdÆeÁlzÀvÀ£Àß ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ©qÀzÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É.  F D¸Á«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 2015 £Éà ¸Á°£À°èUÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄr M¼À¥Àr¹zÀÄÝ, FvÀ£ÀÄUÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄ §AzsÀ£À¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV §AzÀ £ÀAvÀgÀªÀÅ ¥ÀÄ£À: ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ ¥ÀÄ£À: 03 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.

F   ªÉÄîÌAqÀJgÀqÀÆd£À D¸Á«ÄUÀ¼À  ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°èPÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ oÁuÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀqÉzÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄr §AzsÀ£ÀDeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀAvÉ ²æà gÀ« r. ZÀ£ÀßtÚ£ÀªÀgï, L¦J¸ï. ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ªÀiÁ£Àåf¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ©.¦. EPÉÌÃj, LJJ¸ï.  EªÀjUÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è,  EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¢: 15/07/2016 gÀAzÀÄUÀÆAqÁPÁAiÉÄÝAiÀÄr §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÆ̼À¥Àr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå f¯ÁèzÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄDzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ, F DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 17/07/2016 gÀAzÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É eÁj ªÀiÁr, §¼Áîj PÉÃAzÀæPÁgÁUÀȺÀPÉÌgÀªÁ¤¸À¯ÁVzÉ.

1)zsÀªÀÄð¥Àà ©£ï £ÁUÀ¥Àà, 38 ªÀµÀð, ªÁ¸À: UÉÃgÀÄ¥ÀÄgÀUÁæªÀÄ, ºÉƸÀ£ÀUÀgÀvÁ:,
 2) VqÀØ¥Àà @ ®A§ÄVqÀØ¥Àà ©£ï ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, 37 ªÀµÀð, ªÁ¸À: PÁ£ÀÆgÀÄ, ºÉƸÀPÉÃj, ²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï
     F ªÉÄîÌAqÀ D¸Á«ÄUÀ¼À   eÉÆvÉEgÀĪÀE£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛf¯ÉèAiÀÄEvÀgÉ ¥ÉưøïoÁuÁ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝUÀ¼À°è EzÉÃjÃwAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è  ¸ÀQæÃAiÀĪÁV ¨sÁVAiÀiÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÁUÀÆ CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ  ªÉÄÃ®Æ ¸ÀºÀ UÀÆAqÁPÁAiÉÄÝ, UÀr¥ÁgÀÄPÁAiÉÄÝ, E¤ßvÀgÉPÀptPÁAiÉÄÝ Cr PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¥Àj²Ã°¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.