Saturday, March 28, 2015

PRESS NOTE 28.03.15

£ÀA.¹§âA¢(1)/£ÉêÀÄPÁw/26/2012.             ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj,
                                                   ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ¢:28-03-2015.


UÉ,
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ

ªÀiÁ£ÀågÉÃ,  

              «µÀAiÀÄ:-  ¥ÉƯï¸Émï-2014gÀ ¹¦¹ / ªÀĦ¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ªÉÆzÀ® vÁvÁÌ°PÀ
                         DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.

              G¯ÉèÃRB  ªÀiÁ£Àå Jrf¦, £ÉêÀÄPÁw & vÀgÀ¨ÉÃw ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ
                         ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉåB12/DgïE¹n-4/2014-15, ¢B 25-03-2015
               

***

        ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ  ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 184 ¹¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 46 ªÀĦ¹ MlÄÖ 230 ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÉÆzÀ® vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¢£ÁAPÀB 28-03-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.   F ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è, ¥ÀæªÀÄÄR ¢£À ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ±Àð£À & DPÁ±ÀªÁtÂAiÀÄ°è GavÀªÁV  ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ dgÀÆgÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃjzÉ.


vÀªÀÄä «±Áé¹,


¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 184 ¹¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 46 ªÀĦ¹ MlÄÖ 230 ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÉÆzÀ® vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¢£ÁAPÀB 28-03-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. 

       [


¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,

²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

SHIMOGA DIST., CRIMES AS ON 27-03-15

zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ; N¹  ªÀÄmÁÌ dÆeÁl;
CuÁÚ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ  DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï EªÀiÁæ£ï   OD¸À; n¥ÀÄà£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ N¹ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ¤AzÀ 2650 gÀÆ ºÀt  ºÁUÀÄ  N¹ aÃnAiÀÄ£ÀÄß  ¦ J¸ï L gÀªÀgÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ  ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆqÀØ¥ÉÃmÉ; ªÀAZÀ£É ;
DgÉÆæ ±ÀQÃ¯ï  CºÀªÀÄäzï vÀ£ÀÄ  ¦AiÀiÁ𢠠R®AzÀgï SÁ£ï   ªÁ¸À; Dgï JA J¯ï  £ÀUÀgÀ EªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁV £ÀA©PÉ  §gÀĪÀAvÉ EzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀjAzÀ 8 ®PÀë gÀÆ  ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÁV  ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì  PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.

vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ ; PÀ¼ÀîvÀ£À;
¦AiÀiÁð¢ ZÀAzÁå£ÁAiÀÄÌ ªÁ¸À; ªÀÄÄAqÉãÀPÉÆ¥Àà  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ gÀÆA£À°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆrºÁQzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ 14 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÁdÄ ¨É¯É 1,20,000 gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÉÃ¥Àgï mË£ï ; C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÁªÀÅ;
µÀqÁPÀëj PÉJ-18-©-4050 ¯Áj  ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ  ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀzÁæªÀw PÉA¥ÉÃUËqÀ£ÀUÀgÀzÀ  ºÀwÛgÀ  ªÀÄgÀPÉÌ  rQ̺ÉÆqɹzÀ  PÁgÀt C«£Á±À ªÁ¸À; G¥Àà½î EªÀgÀ  vÀAzÉ QèãÀgï ªÀĺÉñÀ 48  ªÀµÀð EªÀjUÉ  wêÀæªÁV  ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ  ¸ÁV¸ÀĪÀ zÁj ªÀÄzÉå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.

¨sÀzÁæªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ; C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÁªÀÅ;

ªÀÄÈvÀ gÀ« vÀ£Àß PÉJ-14-EJ-9114 gÀ°è ©¼ÀQ PÁæ¸ï   ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ  ±ÀAPÀgï PÉJ-17-J¥sï-1283 PÉJ¸ï Dgï n¹  §¸ï   ZÁ®PÀ  vÀ£Àß  §¹ì¤AzÀ  rQ̺ÉÆqɹ ZÀPÀæªÀ£ÀÄß gÀ«AiÀĪÀgÀ  ªÉÄïɠ ºÀwÛ¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ   ¸ÁV¸ÀĪÀ zÁj ªÀÄzÉåzÀ°è  gÀ« EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

Friday, March 27, 2015

SHIVAMOGGA DIST. DAILY CRIMES.26.03.15

²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀÄAvÀgÀ oÁuÉ, E¹éÃmï dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt.B

¢£ÁAPÀ.26/03/15 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ªÀĺÉñÀégÀAiÀÄå EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ  ºÉƼÀ®ÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ J.¦.JA.¹  ºÀwÛgÀ E¹éÃmï  dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ. EªÀgÀÄUÀ½AzÀ 52 E¹éÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ºÀt.1100/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÉ.


²ªÀªÉÆUÀÎ «£ÉÆç£ÀUÀgÀ oÁuÉ: DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ

²æÃ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ  30  ªÀµÀð CgÀ«AzÀ £ÀUÀgÀ,²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀjUÉ CwÃAiÀiÁzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ C¨sÁå¸À«zÀÄÝ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ.26/03/15 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.


¸ÉÆgÀ§ oÁuÉ, DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ

²æÃ.²æ¤ªÁ¸À CZÁj ©£ï ¥ÀÄlÖ¥Àà 50 ªÀµÀð ªÁ¸À ºÉÆ¼É ºÀ£À¸ÀªÁr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ D¹Û ªÀiÁgÁl ªÀiÁr, ºÀt RZÀð ªÀiÁr ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ.25/03/15 gÀAzÀÄ PÉgÉUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.

¨sÀzÁæªÀw ¸ÀAZÁj  oÁuÉ, gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ;-

  ²æ. ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.26/03/15 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¨ÉåQ£À°è ©½Q PÁæ¸ï  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÉJ-14 7560 mÁæPïì ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À¢AzÀ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀ wêÀævÀgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÆà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ oÁuÉ:  PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt;-

²æÃ. ªÀÄ£ÀäxÀ 33 ªÀµÀð ªÁ¸À ªÀÄÆqÀ® «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ CrPÉ UÉÆÃqÁ£ï £À°ènÖzÀÝ 13 Mt CrPÉ aîUÀ¼À£ÀÄß(gÁ² CrPÉ) ¢£ÁAPÀ.25/03/15 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.


Thursday, March 26, 2015

£ÀA.rJ¸ï©/257 /2015                       ¥ÉÆ°Ã¸ï  C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀZÉÃj,

                                     ²ªÀªÉÆUÀÎ, ¢:26-03-2015

 ¥À wæ PÁ  ¥Àæ PÀ l uÉ

¢£ÁAPÀ 25-03-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ f¯Áè ¥Éưøï r.J.Cgï. ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è J£ï.f.M
 ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸À¨sÉ £Àqɹ, CªÀgÀÄUÀ½AzÀ CºÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß
 ¹éÃPÀj¹¯Á¬ÄvÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 d£À J£ï.f.M. ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
 ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ, F ºÁdjzÀÝ ¥ÀæªÀÄÄRgÀ°è F PɼÀPÀAqÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä
 CºÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ°è ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

 1)    ²æêÀÄw ¸ÀºÀ£Á n gÁªï, ªÀiÁvÀÈbÁAiÀÄ C£ÁxÁ±ÀæªÀÄ, UÉÆÃ¥Á¼À EªÀgÀÄ
 ªÀiÁvÀ£Ár, C£ÁxÁ±ÀæªÀÄzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼À
 ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

 2)   ²æêÀÄw gÉÃSÁ ¸ÀÄgÀ©ü Gdé® PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ & ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt
 PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár £ÉÆAzÀ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ
 vÀÄvÀÄð ¸ÀºÁAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ±ÀåPÀ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÀÅ
 PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

 3)   ²æêÀÄw ®QëöäzÉë UÉÆæ£Áxï, gÉÆÃlj PÀè¨ï CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár,
 EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ MvÀÛqÀzÀ°è PÀvÀðªÀå
 ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, MvÀÛqÀ ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁAiÀiÁðUÁgÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî®Ä
 GzÉÝò¹zÀÄÝ, CªÀPÁ±À PÉÆr JAzÀÄ PÉýgÀÄvÁÛgÉ.

 4)   ²æêÀÄw VÃvÁ ²ªÀªÀÄÆwð, f¯Áè ªÀÄPÀ̼À ¸À«Äw EªÀgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è
 £ÉÆAzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀÄgÀ©ü ¸ÁAvÁé£À PÉÃAzÀæPÉÌ vÀ®Ä¦¸À®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ
 CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JAzÀÄ CºÀªÁ®£ÀÄß w½¹zÀgÀÄ.

 5)   qÁ||¥Àæ¨sÀÄ, zÀvÁÛ D¸ÀàvÉæ ºÁUÀÆ gÉÆÃlj PÀè¨ï, ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ
 ªÀiÁvÀ£Ár ¥ÁzÀZÁjUÀ½UÉ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è NqÁqÀ®Ä C£Á£ÀÆPÀÆ®ªÁUÀÄwÛzÉ.  ºÁUÀÆ
 ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸Àj¥Àr¹ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.

 6)   ²æÃ.Vjñï, ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ zsÀ£À®Qëöäà dÄåªÉ®j EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár,
 J.J.ªÀÈvÀÛzÀ°è ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è CAqÀgï ¥Á¸ï ªÀåªÀ¸ÉÜ
 ªÀÄÄaÑzÉ, ºÁUÀÆ £ÉºÀgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÁQðAUï ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
 EgÀĪÀÅ¢®è.  E¯ÁSɬÄAzÀ gÀPÀÛzÁ£À ²©gÀªÀ£ÀÄß PÉÊUÉƽî JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

 7)   ²æÃ.Cgï.n.£ÀlgÁeï, PÀ¯Á EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï E¤ìlÆåmï D¥sï ¥sÁåµÀ£ï mÉPÁß®f

 8)   ²æÃ.d£ÁðzsÀ£À ¥ÉÊ, ¸ÀéZÀÑvÁ CAzÉÆî£À ¸À«Äw EªÀgÀÄ, ±Á¯Á/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è
 mÁæ¦üPï ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ.

 9)   ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀÄ ¨Á¬Ä, £ÀªÀeÉÆåÃw CAUÀ«® ¸ÀA¸ÉÜ EªÀgÀÄ
 ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ CAzsÀ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÉüÉAiÀÄ°è DmÉÆÃzÀªÀjAzÀ
 vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ £ÀÄr¢gÀÄvÁÛgÉ.

 10)  ²æÃ.PÉ.¹.§¸ÀªÀgÁeï ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü UÁæ«ÄÃt C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ EªÀgÀÄ, ªÀiÁ¹PÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸À¨sÉUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ
 §UÉÎ ªÀiÁ»w «¤ªÀÄAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw ±Á¯É/ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄUÀ¼À°è F §UÉÎ
 w¼ÀĪÀ½PÉ ªÀÄÆr¸À¨ÉÃPÀÄ.

 11)  ²æÃ.¸ÀAvÉÆõï, L.n.rîgïì C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ï, EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, gÀ¸ÉÛ
 ¸ÀAZÁgÀ, ¹UÀß¯ï ªÀåªÀ¸ÉÜ, ºÀA¥ïì ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, E¯ÁSÉ
 §AiÀĹzÀgÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ.

 12)  ²æÃ.±À²zsÀgï, gÉÆÃlj «Äqï mË£ï CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, £ÀUÀgÀzÀ°è
 ºÉZÀÄÑ ¹¹ n.«.UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÁgÀå ¤gÀvÀªÁVAiÉÄà JA§ §UÉÎ
 ªÉÆzÀ¯Éà ¥Àj²Ã°¹.

 13)  ²æÃ.¸ÀÄzÀ±Àð£À vÁ¬ÄªÀÄ£É D±ÀæAiÀÄ, D¯ÉÆÌüÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, ¸ÀAeÉ
 ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä D±ÀæªÀÄzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼À UÀ¸ÀÛ£ÀÄß
 K¥Àðr¹¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

 14)  ²æÃ.«ÃgÉÃ±ï ¥sÁzsÀgï, ZÉÊvÀ£Àå D±ÀæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, ¥Àæw
 ªÁqïðUÀ¼À°è ¥Éưøï E¯ÁSɬÄAzÀ d£À ¸ÀàAzÀ£À PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƽî.
 PɼÀºÀAvÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼À°è MvÀÛqÀ ¤ªÁj¸ÀĪÀAvÀºÀ PÉ®¸ÀªÁUÀ¨ÉÃQzÉ.

 15)  ²æÃ.C±ÉÆÃPï AiÀiÁzÀªï CuÁÚ ºÀeÁgÉ ºÉÆÃgÁl ¸À«Äw EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár,
 £ÀUÀgÀzÀ UÉÆæ ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ J.J. ªÀÈvÀÛzÀ°è F »AzÉ ¹UÀß¯ï ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÀÄÝ,
 FUÀ E®èªÁVzÉ. ¥ÀÄ£ÀB ¹UÀß¯ï ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr.

 16)  ²æÃ.«eÉÃAzÀæ £ÀªÀÄä PÀ£À¹£À ²ªÀªÉÆUÀÎ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ EªÀgÀÄ
 ªÀiÁvÀ£Ár, mÉÊUÀgï ªÁºÀ£À J¯Áè gÀ¸ÉÛUÀ¼À°èAiÀÄÆ NqÁqÀ°, £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉZÀÄÑ
 ¹¹. PÁåªÉÄgÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹.  £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ «¥ÀvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÁ
 vÀAqÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¥ÀæªÁºÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
 E¯ÁSÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä ¹zÀÝ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.


 ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ.gÀ« r ZÀ£ÀßtÚ£ÀªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAvÉ
 ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹gÀÄvÁÛgÉ.

 
·        ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¨ÁAzsÀªÀåªÀ£ÀÄß
 E£ÀÆß GvÀÛªÀÄ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ªÉƺÀ¯Áè ¸À¨sÉUÀ¼À£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ.
 ¸À¨sÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ PÉüÀ¯ÁUÀĪÀ CºÀªÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ
 PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.

 
·        ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ,
 mÁæ¦üPï ªÁqïð£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ²ÃWÀæzÀ°èAiÉÄà ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¹UÀ߯ï
 §UÉÎ ºÁUÀÆ vÀ¼ÀÄîªÀ UÁr ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜjUÉ PÁ¥ÉÆÃðgÉõÀ£ï ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ
 ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀæªÀÄ
 PÉÊUÉƼÁîUÀĪÀÅzÀÄ.
²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀƪÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥À²ÑªÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt
 ¥Éưøï oÁuÉUÀ½zÀÄÝ, ¸ÀzÀj oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ªÁå¥ÁjUÀ¼À ¸À¨sÉ PÀgÉzÀÄ
 CªÀgÀÄUÀ½AzÀ CºÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ¥ÀjºÁgÀ PÉÊUÉƼÀî®Ä PÀæªÀÄ
 PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

 
·        ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 3 d£À ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄzÀå¥Á£À
 ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÁ®£À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÁUÀÆ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ
 ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è
 ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.  ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀAZÁgÀ
 ¤AiÀÄAvÀætzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁªÀiÁ£Àå w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀ
 CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.  E¯ÁSÉ ªÀw¬ÄAzÀ ±Á¯Á/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀ
 ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À®Ä ²ÃWÀæzÀ°èAiÉÄà PÁgÀåPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
 gÀƦ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

 
·        E¯ÁSÉAiÀÄ J¯Áè C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ
 ¸Ëd£Àå¢AzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ §UÉÎ FUÁUÀ¯Éà ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß
 ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

 
·        ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀiÁ»wUÁV ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À zÀÆgÀªÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ
 ªÀiÁ»wAiÀÄļÀî ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀĪÀAvÀºÀ PÁgÀåªÀ£ÀÄß
 ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä
 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è zÀÆgÀÄ ¥ÉnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

 
·        ¥Àæw ªÁqïðUÀ¼À°è ¹nd£ï PÀ«Än ªÉÄA§gï, ©Ãmï ªÉÄA§gïìUÀ¼À£ÀÄß
 M¼ÀUÉÆAqÀ £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ
 CªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ ©Ãmï PÀvÀðªÀåPÉÌ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä
 PÉÆÃgÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

 
·        ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ°è DAiÀÄPÀnÖ£À eÁUÀzÀ°è ¹¹ PÁåªÉÄgÁUÀ¼À£ÀÄß
 C¼ÀªÀr¸À®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ
 ºÀZÀÑ®Ä PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.

 
·        PÀqÁØAiÀĪÁV ªÀÄ£É ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ ¤ÃqÀĪÀ
 ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ, F »A¢£À ¥ÀÆt𠫪ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß
 ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

 
·        ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ ±ÀQÛUÀ¼À §UÉÎ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À
 §UÉÎ PÀÆqÀ¯Éà ¥Éưøï E¯ÁSÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ°è PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
 ¤ªÉÄä®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀªÀÅ E¯ÁSÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀzÁPÁ® EgÀ° JAzÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è
 ºÁdjzÀݪÀjUÉ PÉÆÃgÀ¯ÁAiÀÄÄÛ.

 ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,

 ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.

 UÉ:-

 1)    ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè

 2)    J¯Áè ¥ÀwæPÁ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀjUÉ

 ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
SHIMOGA DIST CRIME REPORT AS ON 25/3/15ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt [ vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ oÁuÉ].

¦AiÀiÁð¢ Dgï C§ÄÝ¯ï ªÀÄĤÃgï ªÁ¸À ªÁ¢- J- ºÀÄzÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆrzÁUÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ 35,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¹°AqÀgï ¸ÉÃj 73,000/- gÀÆ £ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀgÀÄ.

Wednesday, March 25, 2015

DAILY CRIME REPORT AS ON 24/03/15

vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ; ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É;

PÀÄ. gÀAfvÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÁ¸À; aPÀ̪ÀÄgÀr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ eÁwAiÀÄ£ÀÄß  ªÀÄgɪÀiÁa ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÀļÀÄî   zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß  MzÀV¹ 2013-14 £Éà ¸Á°£À J¸ï¹/J¹Ö  n J¸ï ¦  ¥ÀæªÁ¹ mÁåQì  AiÉÆÃd£ÉCr eÁjUÉƽ¹zÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAa¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÁzÀ  ²æà ºÀ£ÀĪÀÄ£ÁAiÀÄÌ PÁAiÀÄðzÀ²ð f¯Áè ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ C©üªÀÈ¢Ý ¸À«Äw ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ   ªÀgÀ¢ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.


vÀÄAUÁ£ÀUÀgÀ; ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É;

±À²PÀĪÀiÁgï ©£ï ¯ÉÆÃPÁ£ÁAiÀÄÌ  ªÁ¸À;  ªÀÄ®ªÀUÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀPÁj £ËPÀjAiÀÄ°èzÀÄÝ  ¸ÀPÁðgÀPÉÌ  ¸ÀļÀÄî  zÁR¯É ¤Ãr2013-14 £Éà ¸Á°£À J¸ï¹/J¹Ö  n J¸ï ¦  ¥ÀæªÁ¹ mÁåQì  AiÉÆÃd£ÉCr eÁjUÉƽ¹zÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAa¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ  ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀgÁzÀ  ²æà ºÀ£ÀĪÀÄ£ÁAiÀÄÌ PÁAiÀÄðzÀ²ð f¯Áè ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ C©üªÀÈ¢Ý ¸À«Äw ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ   ªÀgÀ¢ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.


PÀÄA¹; C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ;

²æà ªÀÄĤAiÀiÁ £ÁAiÀÄÌ ªÁ¸À; ¸ÀÄvÀÄÛPÉÆÃmÉ  vÁAqÁ EªÀgÀ 4 £Éà vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ  ºÁ¯ÉñÀ £ÁAiÀÄÌ 40  ªÀµÀð  ªÁ¸À; ¸ÀÄvÀÄÛPÉÆÃmÉ  vÁAqÁ   EªÀjUÉ  2  d£À ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ PÀÄrvÀzÀ ZÀl ºÁUÀÄ  n© SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è   ¨É½UÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ w½¢zÀÄÝ  ¸Á«£À §UÉΠ C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.


¸ÁUÀgÀ mË£ï ; PÀ¼ÀîvÀ£À;

AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÉJ-20-©-6479  ¨sÁUÀå®Qëöä §¸ï C£ÀÄß UÀeÁ£À£À §APï M¼ÀUÉ  ¤°è¹zÀÄÝ  ¨É½UÉΠ §AzÀÄ  £ÀUÀgÁd ©£ï PÀ£ÀߥÀà   ªÁ¸À;  UÀÄqÉتÀÄ£É EªÀgÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj §¸ï ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è  CAzÁdÄ  ¨É¯É  10 ®PÀë gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ.


²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï; CPÀæªÀÄ   ªÀÄzÀå  ªÀ±À;

r ªÉÊ J¸ï ¦ ²PÁj¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ  UÀ¹Û£À°èzÁÝUÀ  ªÀĺÁ¸Àw PÉÃjAiÀÄ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  DgÉÆæ £ÁUÀgÁd  50 ªÀµÀð  ªÁ¸À; ªÀĺÁ¸Àw PÉÃj FvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV  PÉÊaîzÀ°è 1,690 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß  §A¢ü¹  zÀ¸ÀÛVj  ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.


Monday, March 23, 2015

                                                     ²ªÀªÉÆUÀÎ
                                                 ¢£ÁAPÀ: 23/03/2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
   ¢£ÁAPÀ: 17/03/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉf¯ÁèrJDgï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉègÀªÀgÀCzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°èf¯ÉèAiÀÄJ¯ÁèEAlgï£Émï ¸ÉAlgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʧgïPÉ¥sÉ ¸ÉAlgïUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄUÀ½UÉ DºÁ餹,   ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ.   F ¸À¨sÉAiÀÄ°èf¯ÉèAiÀÄJ¯Áè ¸Éʧgï / EAlgï£ÉmïPÉ¥sÉ ¸ÉAlgïUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ, CªÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸Éʧgï PÉ¥sÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛEAlgï£ÉAmï ¸ÉAlgïUÀ¼À°è ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À §UÉÎ F PɼÀPÀAqÀAvÉ  ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
1)  f¯ÉèAiÀÄJ¯Áè ¸ÉʧgïPÉ¥sÉUÀ¼À°è PÀqÁØAiÀĪÁV ¹¹ PÁåªÀÄgÁUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹gÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.  CªÀ±ÀåPÀvÉ ©zÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥Éưøï E¯ÁSÉUÉ ¹¹ PÁåªÀÄgÁUÀ¼À°è ¸ÉgÉ»rAiÀįÁzÀawæÃPÀgÀtªÀ£ÀÄßMzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ.

2)  ¸Éʧgï PÉ¥sÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄPÀqÁØAiÀĪÁV ¯ÉʸÀ£ïì£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.

3)  ¸Éʧgï PÉ¥sÉUÀ¼À ¯ÉʸÀ£ïì£À°ègÀĪÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖ¤mÁÖV ¥Á°¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.

4)  ¸ÉʧgïPÉ¥sÉ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄvÀªÀÄä ¸ÉʧgïPÉ¥sÉAiÀÄ ¥ÀÆtð ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥ÉưøïoÁuÉUÉvÀ¥ÀàzÉà ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

5)  ¸Éʧgï PÉ¥sÉUÀ½UÉ §gÀĪÀUÁæºÀPÀgÀ §UÉÎ «ªÀgÀªÀ£ÀÄßMAzÀÄjf¸ÀÖgï£À°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ.

6)  ¸Éʧgï PÉ¥sÉUÀ¼À°è ¤«Äð¹gÀĪÀ PÀA¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ½UÉ ¨ÁV®£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¨ÁgÀzÀÄ.

7)  ¸Éʧgï PÉ¥sÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉÃUÀ¯ÁmÉ ªÀUÉÊgÉ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

8)  C£ÀĪÀÄ£Á¸ÀàzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀ°èvÀPÀët ¥ÉưøïE¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»wMzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

9) ¸Éʧgï PÉ¥sÉUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÉ ¥ÉưøïE¯ÁSÉAiÀÄÄ «¢ü¹gÀĪÀ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ ¥sÉèPïì ¨ÉÆÃqïUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ¸ÉʧgïPÉ¥sÉ ¸ÉAlgïUÀ¼À°è ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ.

-------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

                                                    

                                                 ¢£ÁAPÀ: 23/03/2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

¢£ÁAPÀ:20-03-2015gÀAzÀÄgÁwæ 8-00UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà PÉ. ºÀAeÁ ©£ï PÉ. ºÀ¸ÉÊ£Àgï, 58 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ ªÀÈwÛ, £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ, ¸ÁUÀgÀgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀºÀ¸ÉÊ£Àgï @ ¨Á§Ä @ ªÀÄ®¨Áj ¨Á§Ä, 25 ªÀµÀð, FvÀ£À£ÀÄß ¸ÁUÀgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ©. ºÉZï. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²æà ±ÀgÀªÁwPÀƯïræAPïì ºÀwÛgÀ ¤AwzÀݪÀ£À£ÀÄß ¸ÁUÀgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄCgÀªÀÄ£ÉPÉÃj ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄä D°, E¸Áä¬Ä¯ï µÀjÃ¥ïCªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÁzÀ ¥ÀævÁ¥ï, gÁPÉñï, EªÀiÁæ£ï, ¨ÉƪÀÄä, gÁ»Ã¯ï ªÀÄvÀÄÛ ±Á»ÃzïgÀªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°èCPÀæªÀÄPÀÆlPÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀGzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ, ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÁUÀgÀ ¸ÀPÁðjD¸ÀàvÉæUÉaQvÉìUÉ zÁR°¹zÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£ÀaQvÉìUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉìUÉ ¸ÀàA¢¸ÀzÉÃgÁwæ 9-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ¸ÁUÀgÀ ¥ÉÃmÉoÁuÉAiÀÄ°èC¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:56/2015 PÀ®A:143, 147, 148, 302 ¸À»vÀ 149 L¦¹ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
     F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ ºÀ¸ÉÊ£Àgï @ ¨Á§Ä @ ªÀÄ®¨Áj ¨Á§ÄFvÀ£ÀÄvÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÁzÀ¸ÀÄPÀÌ, CªÀÄÓzïgÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-10-2014gÀAzÀÄgÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀtPÁ¹£À «ZÁgÀzÀ°èªÀĺÀªÀÄäzï D°, E¸Áä¬Ä¯ï µÀjÃ¥ïgÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C.¸ÀA:307/2014 PÀ®A: 504,. 324, 114, 307 ¸À»vÀ 34 L¦¹ jÃvÁåPÉøïzÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
     ¥ÀæPÀgÀÀtzÀ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀvÉÛUÉ ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛC¥ÀgÀJ¸ï.¦ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°èr.J¸ï.¦ ¸ÁUÀgÀ PÀÄ: £ÀA¢¤, E£ïì¥ÀPÀÖgïUÀ¼ÁzÀ PÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð, ¸ÁUÀgÀ ¥ÉÃmÉoÁuÉ, ²æà f. ªÀiÁzÀ¥Àà, ¸ÁUÀgÀUÁæ. ªÀÈvÀÛ, ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÁUÀgÀ ¥ÉÃmÉoÁuÉAiÀÄJJ¸ïL ªÉAPÀmÉñÀ, ºÉZï.¹: ªÀÄAd¥Àà, ºÉZï¹: ªÉAPÀmÉñï, ¦¹: ²æà «±Àé£ÁxÀ, ²æà ¢ªÁPÀgï £ÁAiÀÄÌ, ²æà ¸ÀAvÉÆõï, ²æà PÁ¼À£ÁAiÀÄÌ, ¸ÁUÀgÀUÁæªÀiÁAvÀgÀoÁuÉ ¦¹ ²æà ¥ÀæPÁ±ï, ZÁ®PÀgÁzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±ï, ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, ªÉAPÀmÉñï gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÉÆß¼À UÉÆAqÀvÀAqÀªÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-3-15 gÀAzÀĨɽUÉÎ 6.30UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²gÁ¼ÀPÉÆ¥Àà §¸ï ¸ÁÖöåAqï §½ EzÀÝ F PɼÀPÀAqÀªÀgÁzÀ1
ªÀĺÀäzï D° @ D° vÀAzÉ ºÀdgÀvïGªÀÄägï, 27ªÀµÀð (2015) ±ÀÄAp ªÁå¥ÁgÀ, ªÁ¸À CgÀªÀÄ£ÉPÉÃj, ¸ÁUÀgÀmË£ï.
2
¨sÀªÀgï ¯Á¯ï @ ¨ÉƪÀÄä ©£ï ¨Á§Ä¯Á¯ï, 27 ªÀµÀð, ¨ÁA¨É PÀnAUï ±Á¥ï, ªÁ¸À ²ªÁf gÀ¸ÉÛ, ¸ÁUÀgÀmË£ï. ¸É¯ï £ÀA§gïE®è.
3
gÁPÉñÀ @ gÁQvÀAzÉgÁd£ï, 28 ªÀµÀð, ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À, Dgï.JªÀiï.¹ JzÀÄgÀÄ, F½ gÀ¸ÉÛ, ¸ÁUÀgÀ ¥ÉÃmÉ. ¸É¯ï £ÀA- 8861315265.
4
E¸Áä¬Ä¯ï µÀjÃ¥sï @ qÁ° ©£ï ºÀ¸À£ï µÀjÃ¥sï, 21ªÀµÀð (2015), ¥É¬ÄAnAUï PÉ®¸À, ªÁlgïmÁåAPï ºÀwÛgÀ, Ct¯ÉPÉÆ¥Àà, ¸ÁUÀgÀmË£ï.
¸É¯ï £ÀA- 8123932340.
5
¥ÀævÁ¥ï ¹AUï @ qÁ§Ä @ qÀħÄâ ©£ï NA¥ÀæPÁ±ï, 20 ªÀµÀð, ¥Á¤¥ÀÄj ªÁå¥ÁgÀ, ªÁ¸À ©.ºÉZï. gÀ¸ÉÛ, UÀAUÁ¥ÀgÀªÉÄñÀéjgÀ¸ÉÛ, ¸ÁUÀgÀmË£ï. 
6
gÁ»¯ï@ ¥À¥ÀÄà¹, vÀAzÉC§ÄݯïgɺÀªÀiÁ£ï. 19 ªÀµÀð. G¼ÀÆîgÀÄ. ªÀÄAZÁ¯É, ¸ÁUÀgÀvÁ, ºÁ° ªÁ¸À PɼÀ¢ gÀ¸ÉÛ, ¸ÁUÀgÀl£ï
7
EªÀiÁæ£ï @ ¸Á§Ä ©£ï C§ÄݯÁè, 22ªÀµÀð,±ÀÄAp ªÁå¥ÁgÀ, ªÁ¸À CgÀªÀÄ£ÉPÉÃj, ¸ÁUÀgÀ. ¸É¯ï £ÀA- 9620718554
8
±Á»Ãzï ©£ï gÀ¦üÃPï, 20ªÀµÀð, ±ÀÄAp ªÁå¥ÁgÀ, ªÁ¸À PɼÀ¢ gÀ¸ÉÛ, r.PÉ.J¸ï. ©°ØAUïJzÀÄgÀÄ. ¸ÁUÀgÀ. ¸É¯ï £ÀA§gï-8861633876.

gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆæUÀ¼À ¸Àé»ZÁÑ ºÉýPÉ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzï D° UÉ ¸ÉÃjzÀ 1-¥À®ìgï, 1-«PÀÖgï ¨ÉÊPïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 6 ¯ÁAUïUÀ¼À£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  DgÉÆæUÀ¼Á «ZÁgÀuÁPÁ®zÀ°è  w½zÀÄ §AzÀ 9 £Éà DgÉÆæAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw gÀ²ÃzÁ UÀAqÀ ºÀdgÀvïGªÀÄägï, 55 ªÀµÀð, UÀÈ»tÂ, ªÁ¸À CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, CgÀªÀÄ£ÉPÉÃj, ¸ÁUÀgÀmË£ïgÀªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:- 22-03-2015 gÀAzÀÄgÁwæ 8 UÀAmÉUÉzÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÉaÑ£À «ZÁgÀuÉUÁVoÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀÄgÀQëvÀ §AzsÀ£ÀzÀ°èj¹gÀÄvÉÛ. ºÁUÀÆ 1 jAzÀ 8 £É DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ:- 23-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÉgÉzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀàr¹gÀÄvÉÛ.  
¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, gÀªÀgÀÄ F ¥ÀvÉÛPÁAiÀÄðPÁÌV ±Àæ«Ä¹zÀ ¥ÉưøïC¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹, §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.
------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

                                                     ²ªÀªÉÆUÀÎ
                                                 ¢£ÁAPÀ: 23/03/2015
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ದಿನಾಂಕ: 19-03-2015 ²PÁj¥ÀÄgÀ ¥ÉÃmÉoÁuÉ ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄoÁuÁ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£À vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï PÀqÉUÉ E§âgÀÄ D¸Á«ÄUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¨ÉÊPï£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉÊPï£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉÊ AiÀÄ£ÀÄß CqÀغÁQ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ¨ÉÊPï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ¨ÉÊPï£ÀÄß »AzÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ »rzÀÄ ¤°è¹, ªÉÆmÁgÀÄ ¨ÉÊPï zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À°®è, £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ºÀ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉýzÁUÀ®Æ ¸ÀºÁ ºÉüÀ®Ä ªÉÆzÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀ£ÀÄ DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ D ¨ÉÊPï£À §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ «ªÀgÀ ¤ÃqÀ®Ä w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉüÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ CªÀj§âgÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB PÀÄ®APÀıÀªÁV «ZÁgÀªÀiÁqÀ¯ÁV ¨ÉÊPï Nr¸ÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ ©£ï ªÀiÁgÀ¥Àà, 23 ªÀµÀð, ªÁ¸À:-aPÀÌ PÀÄgÀħgÀ ºÀ½î, ZÀ£ÀßVj vÁ®ÆèPÀÄ. zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉýzÁUÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà, 40 ªÀµÀð,  ªÁ¸À:-§£ÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄ ²PÁj¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè CAvÀ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÊQ£À §UÉÎ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀ £Á«§âgÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄʸÀÆj£À «PÁæAvÀ eÉ.PÉ mÉÊgï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ £À£Àß CtÚ PÀĪÀiÁgÀ ©£ï ªÀiÁgÀ¥Àà ¸ÀéAvÀ HgÀÄ aPÀÌ PÀÄgÀħgÀ ºÀ½î, ZÀ£ÀßVj vÁ®ÆèPÀÄ. zÁªÀtUÉgÉ f¯Éè ºÁ° ªÉÄʸÀÆj£À°è ªÁ¸À DzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÉÄʸÀÆj£À «PÁæAvÀ eÉ.PÉ mÉÊgï PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ÁQðAUï£À°è EnÖzÀÝ ¨ÉÊPï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPï£À £ÀA§gï£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁQ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÊQ£À £ÀA§gï£ÀÄß §gɬĹ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. 
ªÉÆÃmÁgï ¨ÉÊPï£À «ªÀgÀ:-
PÉJ-15 «-5436,  ZÀ¹ì £ÀA- MBLHA10EGA9C00148, EAf£ï £ÀA§gï HA10EBAMC00831,
w½ ¤Ã° §tÚzÀ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆAqÀ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¨ÉÊPï£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, gÀªÀgÀÄ F ¥ÀvÉÛPÁAiÀÄðPÁÌV ±Àæ«Ä¹zÀ ¥ÉưøïC¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹, §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.
------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ. 
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


                                                     ²ªÀªÉÆUÀÎ
                                                 ¢£ÁAPÀ: 23/03/2015

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
   ¢£ÁAPÀ: 20/03/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-30 UÀAmÉUÉf¯ÁèrJDgï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉègÀªÀgÀCzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°èf¯ÉèAiÀÄJ¯Áè §AUÁgÀzÀD¨sÀgÀtCAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ágï&gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀiÁ°ÃPÀgÀ£ÀÄß DºÁ餹,  ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ.  F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè ªÀÄvÀÄÛ  ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀJ¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ   f¯ÉèAiÀÄJ¯Áè §AUÁgÀzÀD¨sÀgÀtCAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ágï&gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀiÁ°ÃPÀgÀ£ÀÄß ºÁdjzÀÄÝ, CªÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ §AUÁgÀzÀD¨sÀgÀtCAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ágï&gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À §UÉÎ F PɼÀPÀAqÀAvÉ  ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.
§AUÁgÀzÀC¨sÀgÀtCAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
1)   ¥ÀæwD¨sÀgÀt ªÀĽUÉUÀ¼À°è PÀqÁØAiÀĪÁV ¹¹ n«UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¨ÉÃPÀÄ.
2)  ºÉZÀÄÑ ªÁå¥ÁgÀ ªÀ»ªÁlÄ G¼Àî CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄPÀqÁØAiÀĪÁV ¸ÉPÀÆåjn UÁqïðUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĹPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
3)   ¸ÀzÀjD¨sÀgÀt ªÀĽUÉUÀ¼À°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÀƪÀð¥ÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.  £ÀA©PÀ¸ÀÜ£ÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÀzÀj ªÀĽUÉUÀ¼À°è PÀvÀðªÀåPÉÌ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
4)  C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ D¨sÀgÀt ªÀiÁgÀ®ÄCxÀªÁVgÀ« EqÀ®Ä §AzÁUÀvÀPÀët ºÀwÛgÀzÀ ¥ÉưøïoÁuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
5)   PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁ®Ä ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀàµÀÖC£ÀĪÀiÁ£À §AzÀ°è ºÀwÛgÀzÀ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀĪÀjAzÀ ¥Àj²Ã®£É £Àqɹ, £ÀAvÀgÀRjâ¸ÀĪÀÅzÀÄCxÀªÁ ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ.
6)  vÀªÀÄä ªÀĽUÉUÀ½UÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄUÁæºÀPÀgÀ ¸ÉÆÃV£À°èD¨sÀgÀtªÀ£ÀÄßRjâ¸ÀĪÁUÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄEgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÀºÀªÀgÀ §UÉÎ ¤UÁ EqÀ®ÄCAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ / ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢UÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
7)   D¨sÀgÀtzÀ ªÀĽUÉUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°ègÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÁUÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ£ÀÄßC£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZÀÄÑ ¤UÁ EqÀ®Ä §UÀð®gïC®gÁA£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¨ÉÃPÀÄ.
8)   §AUÁgÀ / ¨É¼Éî ªÀÄvÀÄÛEvÀgÉ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀvÀðPÀgÀÄgÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èCAUÀr¬ÄAzÀ ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ.
9)  vÀªÀÄä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ  ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¢£À¤vÀåvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, PÀÈvÀåUÁgÀgÀÄAiÀiÁªÀÅzÉÃjÃw¬ÄAzÀ¯ÁzÀgÀÆ ªÉÆøÀ CxÀªÁEvÀgÉjÃw¬ÄAzÀPÀÈvÀå ªÉ¸ÀUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉEgÀÄvÀÛzÉ.

10) gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀr ªÀĽUÉUÀ½UÉ «zÀÄåvï ¤®ÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀæwPÀÆ® jÃwAiÀÄ°è «zÀÄåvï ¤gÀAvÀgÀªÁVEgÀĪÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

11)  vÀªÀÄä ªÀĽUÉUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ªÀiË®åzÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV CVß C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÝ°è ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¸ÀĪÀAvÀºÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁPÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

12) D¨sÀgÀtCAUÀrUÉ PÉ®PÉÌ ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ UÀÄt£ÀqÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÉưøïoÁuɬÄAzÀ¥Àj²Ã°¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

13) D¨sÀgÀtCAUÀrUÀ¼À  ªÀÄÄA¨sÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉPÁtĪÀAvÉDAiÀiÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°ègÀĪÀ  ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄzÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ  ¤¸ÀÛAvÀÄPÉÆoÀrAiÀÄ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§gïUÀ¼À ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
1)  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÄ ¥ÉmÉÆæïïRjâ¸À®Ä vÀªÀÄä §APïUÉ §gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ gÉPÁqïð ªÀiÁqÀ®Ä ¹¹ n« PÁåªÀÄgÁUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2)  ¥Àæw §APï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÀÆPÀÛ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ ¸ÉPÀÆåjn UÁqïðUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĹPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

3)  vÀªÀÄä §AQ£À°è ºÉZÀÄÑ ºÀt ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀĪÀvÀ£ÀPÀ ©qÀzÉà ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAQUÉPÀlÄÖªÀCxÀªÁEvÀgÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

4)  gÁwæPÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ §APï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÀtªÀ£ÀÄß §APï £À°è ElÄÖPÉƼÀîzÉà ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÀÄ£É CxÀªÁEvÀgÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉUÁV ¨ÁåAPï£À°èEqÀĪÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

5)  §APï£À°èPÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrvÀªÀÄä §APï £À°èC£ÀĪÀÄ£Á¸ÀàzÀjÃwAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤UÁ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄoÁuÁ¢üPÁjAiÉÆA¢UÉAiÀiÁªÀÅzÉà WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀªÀ¹ªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ¯ÁèUÀ°ÃCxÀªÁWÀl£ÉAiÀiÁzÀ°èà ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°ègÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀÆ ºÉaÑ£ÀCªÀ±ÀåPÀvÉEzÀÝ°èPÀÆqÀ¯Éà ¥ÉưøÀgÀ £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.

6)  ¸ÀzÀj §APï£À°èPÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼À §UÉÎ DvÀ£À ¥ÀƪÀð¥ÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀqÉzÀÄ, DvÀ£ÀÄ £ÀA©PÀ¸ÀÜ£Éà JA§ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÉưøïoÁuɬÄAzÀ zÀÈqÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

7)  DPÀ¹äPÀªÁV CVß C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÝ°è vÀÄvÁðV ¨ÉAQ £ÀA¢¸ÀĪÀAvÀºÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹qÀĪÀÅzÀÄ.
8)  ¸ÀzÀj §APïUÉ ¥ÉmÉÆæïïRjâ¸ÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀzÀj ©Ãr, ¹UÀgÉÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃzÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï PÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉJA§ ¨ÉÆÃqïðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁPÀæªÀÄPÁÌV ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

9)  ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À  ªÀÄÄA¨sÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉPÁtĪÀAvÉDAiÀiÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°ègÀĪÀ  ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄzÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ  ¤¸ÀÛAvÀÄPÉÆoÀrAiÀÄ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§gïUÀ¼À ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¨Ágï&gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåªÀiÁgÁlzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
1)  ¨Ágï& gɸÉÆÖÃgÉAmïUÀ¼À°è PÀqÁØAiÀĪÁV ¹¹ PÁåªÀÄgÁUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¨ÉÃPÀÄ.

2)  ¹¹ PÁåªÀÄgÁUÀ¼À£ÀÄß C¼Àr¹zÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨É¼ÀV£À ªÀåªÀ¸ÉÜEgÀ¨ÉÃPÀÄ.

3)  ¨Ágï& gɸÉÆÖÃgÉAmïUÀ¼À°è AiÀiÁªÁUÀ®ÆCPÀæªÀÄPÀÆlzÀ  ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀjUÉ w½¸À¨ÉÃPÀÄ.
4)  UÀĪÀiÁ¤ D¸Á«ÄUÀ¼ÀÄ  DUÁUÉà ¨ÁgïUÀ¼À°è vÀªÀÄä ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀÈvÀåUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É £ÀqɸÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wPÀAqÀÄ §AzÀ¯ÉèÃPÀÆqÀ¯Éà ¥ÉưøïoÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

5)  ¸ÀPÁðgÀ ¤UÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀAvÀºÀ PÁ¯ÁªÀPÁ±ÀzÉƼÀUÉ vÀªÀÄä ¨ÁgïUÀ¼À ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ.

6)  gÁwæªÉüÉAiÀiÁgÁzÀgÀÆDWÀAvÀPÀgÀÄ ¨ÁgïUÀ¼À£ÀÄß gÁwæ ªÀÄÄZÀÄѪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: vÉgÉAiÀÄĪÀAvÉUÀ¯ÁmÉ / WÀµÀðuÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ §AzÀ°è ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÉưøïoÁuÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

7)  M§â ªÀåQÛUÉC§PÁjE¯ÁSÉAiÀÄÄ ¤UÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌUÀ°ÃCxÀªÁEvÀgÉPÁgÀtPÁÌV ºÉÆgÀUÀqÉPÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¨ÉÃPÀÄ.


¯ÁqïÓ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
1)  ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¯ÁqïÓUÀ¼À°è PÀqÁØAiÀĪÁV ¹¹ PÁåªÀÄgÁUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2)  ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¯ÁqïÓUÀ½UÉ vÀAUÀ®Ä §gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVPÁtĪÀAvÉ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ.

3)  ¯ÁqïÓUÀ¼À°è vÀAUÀ®Ä §gÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À Lr PÁqïðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉà gÀÆAUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

4)  ¯ÁqïÓUÀ½UÉ §gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ vÀPÀët w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVJ®ègÀÆ ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ:-
1)   ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄvÀªÀÄä  CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß gÁwæ ªÉÃ¼É ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑvÀPÀÌzÀÄÝ.

2)  ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄa£Àß ¨É½î CAUÀrUÀ½UÉ vÀ¤SÉ ¸ÀA§AzsÀ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

3)  CAUÀrUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ£ÀÄß £ÉëĹPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÀƪÀðZÀjvÉæAiÀÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ ¤Ãr, ¥Àj²Ã®£Á ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

4)  ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄßPÁ¥ÁqÀĪÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀCvÁåªÀÄÆ®åªÁVzÉ.
---------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.