crime

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ- ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ- ಅಪ್ರಪ್ತಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ-ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.

Tuesday, May 31, 2016

CRIMESON 30-05-16

PÀÄA¹ ¥Éưøï oÁuÉ:


²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©AzÀÄ J¸ï,J¸ï,J¯ï,¹ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ EªÀ½UÉ  ºÉÆmÉÖ £ÀƪÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀPÁðj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀVà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝ CwÃAiÀiÁzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, May 30, 2016

ಕರ್ನಾಟರ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುPÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï E¯ÁSɬÄAzÀ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ½UÉ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À «ªÀgÀ:-

1)  ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ¥sÁ¯ÉÆÃAiÀÄgï ºÀÄzÉݬÄAzÀ ¦.L. ºÀÄzÉÝAiÀĪÀgÉUÉ) PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ°è, ªÀÄÈvÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ «±ÉõÀ UÀÄA¥ÀÄ «ªÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è gÀÆ. 20 ®PÀë ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

2)  PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀ ¥Éưøï C¢üPÁj / ¹§âA¢UÀ¼À PÀÄlÄA§PÉÌ gÀÆ. 10 ®PÀë C£ÀÄUÀæºÀ ¥ÀƪÀðPÀ ªÉZÀÑ ¥ÁªÀw¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

3)  ¥Éưøï C¢üPÁj / ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjUÉ DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è GavÀ aQvÉìAiÀÄ ¸Ë®¨sÀå ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

4)  ¦¹ ºÀÄzÉݬÄAzÀ ¦J¸ïL ºÀÄzÉÝAiÀĪÀgÉV£À C¢üPÁjUÀ½UÉ GavÀ ¥ÀrvÀgÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

5)  ¥Àæw ªÀµÀð ¥Éưøï C¢üPÁj / ¹§âA¢UÀ½ÃUÉ (L.¦.J¸ï. C¢üPÁj ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹) gÀÆ. 1000/- ªÉÆvÀÛzÀ°è GavÀ DgÉÆÃUÀå vÀ¥Á¸ÀuÉ ¸Ë®¨sÀå ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

6)  ¥Éưøï PÁåAnÃ£ï ªÀåªÀ¸ÉÜ J¯Áè §UÉAiÀÄ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃPÀqÁ 20% gÀµÀÄÖ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

7)  ªÁgÀzÀ gÀeÉ ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ. 200/- jAzÀ gÀÆ. 400/- PÉÌ ºÉaѸÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥ÀæzsÁ£À PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

8)  ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ½UÀÆ DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ 10 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä C£ÀÄzÁ£À ¥ÀqÉzÀÄ, oÉêÀt Ej¹, EzÀjAzÀ §gÀĪÀ §rØ ºÀtzÀ°è GavÀ DgÉÆÃUÀå aQvÉìUÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.

9)  ¥Éưøï PÀ¯Áåt ¤¢ü¬ÄAzÀ - ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ F PɼÀPÀAqÀAvÉ zsÀ£À ¸ÀºÁaiÀÄ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

JA.J¸ï
40,000/-
JA.©.©.J¸ï.
20,000/-
JA.mÉPï
20,000/-
©.E
10,000/-
¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«
2,500/-
EvÀgÉ ¥ÀzÀ« ²PÀët
2,500/-10) ¥Éưøï PÀ¯Áåt ¤¢ü¬ÄAzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¹§âA¢UÀ¼À ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV gÀÆ. 5,000/- ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À.

11) J.J£ï.J¥sï. £À°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ½UÉ F PɼÀPÀAqÀ «±ÉõÀ ªÉÃvÀ£À ¨sÀvÉå ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

01
¦¹ ºÀÄzÉݬÄAzÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÉUÉ
gÀÆ. 4,000/-
ªÀiÁ¹PÀ «±ÉõÀ ¨sÀvÉå.
02
DºÁgÀ ¨sÀvÉå
¥Àæw ¢£ÀPÉÌ gÀÆ. 130/-


12) ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ½UÉ ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï C¢üPÁj / ¹§âA¢UÀ¼À  PÀ¯Áåt ¤¢ü¬ÄAzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ¸Ë®¨sÀå ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

13) ¤ªÀÈvÀÛ ¥Éưøï C¢üPÁj  / ¹§âA¢UÀ¼À ¤¢ü¬ÄAzÀ ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁUÀ gÀÆ. 5,000/- UÀ¼À£ÀÄß ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

Saturday, May 28, 2016

APC RECRUITMENT WRITTEN EXAM


Karnataka_emblem

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï
 ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ              ¢£ÁAPÀB 28-05-2016
     ¢£ÁAPÀB 29-05-2016 gÀAzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀzÀ F PɼÀPÀAqÀ 04 ¥ÀjÃPÁÕ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è J.¦.¹. £ÉêÀÄPÁw °TvÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.
1)   r«J¸ï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð (¸ÀévÀAvÀæ) PÁ¯ÉÃeï, r«J¸ï ¸ÀPÀð¯ï, ²ªÀªÉÆUÀÎ.
2)  r.«.J¸ï. ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï, r«J¸ï ¸ÀPÀð¯ï, ²ªÀªÉÆUÀÎ.
3)  PÀªÀįÁ £ÉºÀgÀÆ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁägÀPÀ ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃeï, CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ.
4)  PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á ªÀÄ»¼Á ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï, CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ.
     ¥ÀjÃPÉë ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw PÁ¥ÁqÀĪÀ ¤nÖ£À°è ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ ªÀ»¸À®Ä f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉègÀªÀgÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ°£À 100 «ÄÃlgï ¥sÁ¸À¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥Àæw§AzsÀPÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¹ F PɼÀPÀAqÀ PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.
1)   ¥ÀjÃPÁëyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjÃPÉëUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¹§âA¢/C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À ¥sÁ¸À¯É ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÉ.

2)  ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉAiÀÄ°è 05 ªÀÄvÀÄÛ 05QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ d£ÀgÀÄ ¤µÉâüvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÉ.

3)  PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À°ègÀĪÀ næAUï, eÉgÁPïì ºÁUÀÆ ¥sÁåPïì CAUÀrUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë ¨É½UÉÎ 8.00 jAzÀ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¹zÉ.

4)  ¤µÉâüvÀ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀÄvÀÛ¼ÀvÉAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÉƨÉÊ¯ï §¼ÀPÉ ¥Àæw§A¢ü¹zÉ.

¥Éưøï D¢üÃPÀëPÀgÀÄ
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.


UÉ:-   f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀªÀjUÉ J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀæPÀn¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

Friday, May 27, 2016

PRESS NOTE
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj,
 ²ªÀªÉÆUÀΠ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ


             
                        ¥ÉÆ°Ã¸ï  ¥ÀæPÀluÉ              ¢£ÁAPÀ: 27/05/2016
2016 £Éà ¸Á°£À K¦æ¯ï wAUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀPÁÌV  ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ
 gÀªÀjAzÀ ¸À£Áä£À

    ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ 2016 £Éà ¸Á°£À°è K¦æ¯ï wAUÀ¼À°è f¯ÉèAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¹gÀĪÀ PÁgÀt ¹ºÉZï¹-440 ²æà ªÉAPÀmÉñï, ªÀiÁ¼ÀÆgÀÄ oÁuÉ EªÀjUÉ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀªÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 26/05/2016 gÀAzÀÄ  GvÀÛªÀÄ ¸ÉêÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ  gÀÆ. 5,000/- £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«¹gÀÄvÁÛgÉ. 
    ¹ºÉZï¹-440 ²æà ªÉAPÀmÉñï EªÀgÀÄ ¢: 09/09/1996 gÀ°è ¹«¯ï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁwUÉÆAqÀÄ, ¢: 16/06/2014 gÀ°è ¹ºÉZï¹ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀÄÄA§rÛ ºÉÆA¢ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è 20 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹgÀÄvÁÛgÉ. 
     ²æêÀÄw ¸ÀĤvÁ PÉÆÃA ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, 35 ªÀµÀð, AiÉÆÃV ªÀļÀ°, wÃxÀðºÀ½î vÁ: EªÀgÀÄ ªÀiÁ¼ÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢: 02/09/2014 gÀAzÀÄ £À£Àß ¥Àw ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆeÁj, 39 ªÀµÀð, AiÉÆÃVªÀĽî, wÃxÀðºÀ½î vÁ: EªÀgÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è.  FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,50,000/- gÀÆ. £ÀµÀÄÖ PÉʸÁ® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ  F §UÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ  ¨ÉøÀgÀ¢AzÀ EzÀÄÝ, D ¢£ÀªÀÅ ¸ÀºÀ §ºÀ¼À ¨ÉøÀjAzÀ¯Éà J°èUÉÆà ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ  J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Éß»vÀgÀ §½ «ZÁj¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ FªÀgÉUÀÆ  ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è.  DzÀ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢: 18/09/2014 gÀAzÀÄ  ªÀiÁ¼ÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ¼ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2014 ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
       F ¥ÀæPÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA§ ªÀåQÛAiÀÄÆ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£À ªÀÄ£ÀUÉ CªÉüÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹, DvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£À ¥Àwß ¸ÀĤvÁ½UÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÀÆ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀĤvÁ¼À ¥Àw UÁæªÀÄzÀ°è C£ÉÃPÀ ¨Áj ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁr, §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ, ¸ÀĤvÁ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/09/2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɹ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¸ËzÉ vÀÄAr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉÆ¯É ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ UÀÄArAiÀÄ°è ºÁQ ªÀÄÄaÑgÀÄvÁÛgÉ. 

      F PÉÆ¯É £ÀqÉzÀÄ, 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ F PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÉâ¹, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑzÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹ ZÁuÁPÀëvÀ£À PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀ ²æà ªÉAPÀmÉñï, ¹ºÉZï¹-440, ªÀiÁ¼ÀÆgÀÄ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

  
     ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè, ²ªÀªÉÆUÀÎ gÀªÀgÀÄ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ GvÀÛªÀÄ ¸ÉêÁ PÀvÀðªÀåzÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉAiÀÄ°è 2016-£Éà ¸Á°£À K¦æ¯ï wAUÀ¼À GvÀÛªÀÄ ¸ÉêÁ ¹§âA¢AiÀiÁV ²æà ªÉAPÀmÉñï, ¹ºÉZï¹-440, ªÀiÁ¼ÀÆgÀÄ oÁuÉ EªÀjUÉ ¤Ãr C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.
 J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.